اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی

نویسندگان

  • فریبرززرافروز
  • حمیدرضاانصاری رنانی
  • رضااسدی مقدم
  • سیدرضامیرائی آشتیانی
چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین خوراک بر کمیت و کیفیت پشم،فعالیت فولیکولهای پوست وریزش الیاف میشهای ورامینی در حالت نگهداری،اثر5 سطح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام مورد آزمایش قرار گرفت. سطوح انرژی و پروتئین مورد بررسی به ترتیب شامل 4/1 مگاکالری و 4/6 درصد،61/1 مگاکالری و7/7 درصد،9/1مگاکالری و1/9درصد،18/2مگاکالری و5/10درصد و47/2مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک و8/11 درصد بود که تأثیر این جیره ها بر روی خصوصیات الیاف پشم و صفات فولیکولی 40 رأس میش سه ساله ورامینی درحالت نگهداری با میانگین وزنی 48/2± 42 کیلوگرم بمدت 112 روز مورد بررسی قرار گرفت . در طول دوره آزمایش وزن زنده حیوان ومیزان خوراک مصرفی ثبت و همچنین از الیاف پشم و پوست نمونه برداری شد و جمعاً 160نمونه الیاف و 560 نمونه پوست به سطح یک سانتی متر مربع جمع آوری ومورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از طرح آماری کاملاً تصادفی(CRD)استفاده شد وجهت تجزیه و تحلیل بعضی از صفات الیاف مانند وزن پشم شسته شده،طول الیاف،قطرتارپشم و همچنین وزن زنده حیوان که به شکل اندازه گیریهای مکرر بود از روش تجزیه واریانس چند متغیره استفاده گردید. در مورد صفات فولیکولی از جمله نسبت فولیکولهای ثانویه به اولیه (S/P) تراکم فولیکولی ونسبت فولیکولهای غیرفعال به فعال از روش تجزیه واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که جیره غذایی (انرژی و پروتئین)اثر معنی داری بر روی صفات الیاف پشم دارد (05/0>P)بطوریکه با افزایش سطح انرژی و پروتئین جیره غذایی ،وزن پشم شسته شده و طول الیاف اضافه شده و قطر تارپشم نیز افزایش می یابد.ولیکن بازده پشم کم می شود. بنابراین سطوح انرزی وپروتئین بکار رفته در این تحقیق همبستگی مثبتی با وزن پشم شسته شده،طول الیاف و قطر تار پشم داشته ولی با بازده پشم دارای همبستگی منفی می باشد. نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپی فولیکولهای پوست نشان داد که جیره غذایی (انرژی و پروتئین)تأثیرمعنی داری بر روی نسبت فولیکولهای ثانویه به اولیه(S/P) وتراکم فولیکولی ندارد در حالیکه اثر آن بر روی فعالیت فولیکولهای پوست کاملاً معنی دار است (05/0>P).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین خوراک بر کمیت و کیفیت پشم،فعالیت فولیکولهای پوست وریزش الیاف میشهای ورامینی در حالت نگهداری،اثر5 سطح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام مورد آزمایش قرار گرفت. سطوح انرژی و پروتئین مورد بررسی به ترتیب شامل 4/1 مگاکالری و 4/6 درصد،61/1 مگاکالری و7/7 درصد،9/1مگاکالری و1/9درصد،18/2مگاکالری و5/10درصد و47/2مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک و8/11 درصد بود...

متن کامل

اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و‎ ‎گوسفند سنجابی

در این پژوهش، اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار رأس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن (2+)31 و چهار رأس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میانگین وزن (1/2+)33 کیلوگرم استفاده شد. دام‌ها در جایگاه‌های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت‌پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (5/2-1 گرم) سولفات ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و‎ ‎گوسفند سنجابی

در این پژوهش، اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار رأس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن (2+)31 و چهار رأس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میانگین وزن (1/2+)33 کیلوگرم استفاده شد. دام ها در جایگاه های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (5/2-1 گرم) سولفات ...

متن کامل

بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

اثرات آبستنی وشیردهی بر روی کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی بااستفاده از 64 رأس میش آبستن و شیرده و 21 رأس میش غیرآبستن در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل مورد بررسی قرار گرفت.از تمام میشها در ابتدای دوره قوچ اندازی از ناحیه میانی پهلوی سمت راست نرسیده به پشت حیوان نمونه برداری شد.دومین و سومین نمونه برداری نیز به ترتیب اوایل زایمان و دو ماه بعد از زایش (دوره شیردهی)انجام گرفت.درضمن اثر جنس و...

متن کامل

جدا کردن پشم از پوست با روش شیمیایی و اثر آن بر کیفیت الیاف و پوست

این تحقیق، برای بررسی اثر روش های شیمیایی برای جدا کردن پشم از پوست بر کیفیت پشم و پوست گوسفند مغانی انجام شد. دو تیمار هیدروکسیـد سدیم (سه و پنج درصد) و دو تیمار سولفید سدیم (10 و 15 درصد) بر روی 100 جلد پوست مالیده شد و مدت زمان جدا شدن پشم از سطح پوست، قطر و طول الیاف ثبت شد. پوست های دباغی شده توسط سه ارزیاب ماهر از نظر پیاز مو، شکل، کش سانی، لش، نرم بودن، جذب آب، لطافت، صاف بودن، ضخامت و ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023