اثر سیستم آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده، بیماری قارچی خال سیاه، و روند رشد ارقام سیب زمینی

نویسندگان

  • مالمیر
  • آژنگ جاهدی
  • هرمز سلطانی
چکیده مقاله:

در بررسی اثر سیستم های آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده (تریپس، زنجرک و کنه دونقطه‌ای )، بیماری قارچی خال سیاه، و روند رشد ارقام سیب‌زمینی ( آگریا، مارفونا، هرتا، کاسموس و پیکاسو )، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده و بمدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک همدان اجراگردید. نتایج، حاکی از کاهش میانگین تراکم جمعیت تریپس، زنجرک و کنه دونقطه‌ای در آبیاری بارانی به ترتیب به میزان 5/12، 66 و 100 درصد نسبت به آبیاری نشتی بود. درصد آلودگی بوته‌های سیب زمینی به بیماری قارچی خال سیاه در تمامی ارقام در سیستم آبیاری بارانی کمتر ازآبیاری نشتی، و اختلاف در سطح یک درصد معنی‌دار شد. روند رشد ارقام نشان داد که وزن تر اندام های هوائی ارقام تحت بررسی در آبیاری بارانی بالاتر از آبیاری نشتی بود، ولی وزن غده ها تا 120 روز پس از کاشت در آبیاری نشتی به طور نسبی بالاتر از آبیاری بارانی قرار گرفت. تجزیة مرکب نتایج دو ساله بر روی عملکرد و رشد ثانویه ارقام در تیمارهای آبیاری بارانی و نشتی با طول دوره رویش یکسان ، وجود اختلاف معنی‌دار آماری بین آنها را نشان نداد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سیستم آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده، بیماری قارچی خال سیاه، و روند رشد ارقام سیب زمینی

در بررسی اثر سیستم های آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده (تریپس، زنجرک و کنه دونقطه ای )، بیماری قارچی خال سیاه، و روند رشد ارقام سیب زمینی ( آگریا، مارفونا، هرتا، کاسموس و پیکاسو )، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده و بمدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک همدان اجراگردید. نتایج، حاکی از کاهش میانگین تراکم جمعیت تریپس، زنجرک و کنه دونقطه ای در آبیاری بارانی به ترتیب به میزان 5/12،...

متن کامل

کنترل بیولوژیکی و زراعی بیماری نقطه سیاه سیب زمینی

The black dot disease of potato is a fungal disease caused by Colletotrichum coccodes (syn. C. atramentarium) that produces accervuli on infected underground plant parts which appear as black dots. The disease appears at the flowering stage and develops up to the season end. The survey on black dot disease of potato in two successive years indicated that the infection percentage is 39.86 in Fer...

متن کامل

کنترل بیولوژیکی و زراعی بیماری نقطه سیاه سیب زمینی

The black dot disease of potato is a fungal disease caused by Colletotrichum coccodes (syn. C. atramentarium) that produces accervuli on infected underground plant parts which appear as black dots. The disease appears at the flowering stage and develops up to the season end. The survey on black dot disease of potato in two successive years indicated that the infection percentage is 39.86 in Fer...

متن کامل

تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری در چغندرقند

بیماری سفیدک پودری یک بیماری قارچی است که هرساله در بیشتر مزارع چغندرقند کشورآلودگی ایجاد کرده و باعث افت عملکرد ریشه ودرصدقند دراین مزارع می گردد. هدف این تحقیق تعیین تاثیرروش های مختلف آبیاری برشدت آلودگی بیماری سفیدک پودری چغندرقند بود. به همین منظور هشت رقم تجارتی حساس ومقاوم چغندرقند به سفیدک پودری تحت دو روش آبیاری بارانی ونشتی طی دوسال (1391 و 1390) و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ...

متن کامل

اثر دورهای آبیاری بر عملکرد و صفات گیاهی سیب زمینی

به منظور بررسی اثر دور‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و صفات گیاهی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1387 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دورهای آبیاری در چهار سطح: شش (I0)، 10 (I1)،14 (I2) و 18(I3) روز یک بار در کرت‌های اصلی و مراحل رشدی در دو سطح: سبز شدن 50 درص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023