اثر شکل فیزیکی خوراک و پودر آب پنیر برعملکرد و تغییرهای مورفولوژیکی ژژنوم جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • رضا وکیلی مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
چکیده مقاله:

    این پژوهش به منظور بررسی آثار ناشی از شکل فیزیکی خوراک (پلت و آردی) و سطوح مختلف پودر آب پنیر (صفر، چهار و هشت درصد) بر تغییرهای بافت‌شناسی ژژنوم انجام گرفت.  در این پژوهش از تعداد 240 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308، در شش تیمار آزمایشی و چهار تکرار (10 قطعه در هر تکرار) در قالب طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل 3×2 استفاده شد.  از طرفی، افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل در پایان دوره‌های پرورشی، اندازه‌گیری شد.  در روزهای 25 و 42 دوره‌ی پرورش از هر واحد آزمایشی، دو  قطعه جوجه (10 قطعه از هر تیمار) که به میانگین وزنی واحد آزمایشی نزدیک بودند، برای کشتار انتخاب، و نمونه‌های ژژنوم از روده‌ی باریک آن‌ها تهیه شد.  داده‌ها با رویه‌ی GLM نرم‌افزار SAS 9.1 تجزیه و تحلیل شدند و میانگین‌ها به روش توکی در سطح 5 درصد مورد مقایسه قرار گرفتند.  نتایج آزمایش در 25 روزگی، نشان داد که اثر اصلی شکل فیزیکی خوراک بر عرض پرزها، معنی‌دار بوده و خوراک آردی، عرض ژژنوم روده‌ی باریک را به صورت معنی‌داری افزایش داده است (05/0P<).  در اثر متقابل فاکتورها، جیره‌ی آردی با سطوح چهار و هشت درصد پودر آب پنیر، باعث افزایش طول و عرض پرز گردید.  هم‌چنین جیره‌ی آردی، باعث افزایش عمق کریپت‌های ژژنوم روده‌ی باریک در 42 روزگی گردید (05/0P<).  با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش، جیره‌ی پلت عملکرد را بهبود داده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight ...

متن کامل

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight ...

متن کامل

اثرات استفاده از پودر آب پنیر بر عملکرد جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور تعیین اثر پودر آب پنیر بر اضافه وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، صفات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد . ??? قطعه جوجه گ وشتی یکروزه از نژاد راس ( نر و ماده) بطور تصادفی به سه گروه تغذیه ای تقسیم و به مدت ?? روز جیره شاهد ، شاهد بعلاوه ? درصد آب پنیر و شاهد بعلاوه ? درصد پودر آب پنیر دریافت کردند . اضافه وزن بدن در دوره رشد بطور معنی داری تحت تاثیر جیره حا...

متن کامل

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثر پودر آب پنیر و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس- باکتوسل بر عملکرد جوجه های گوشتی آزمایشی با 300 قطعه جوجه گوشتی نژاد راس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و تعداد 15 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. در روز 30 ام جهت یکسان نمودن تعداد مرغ وخروس ها در هر قفس تعداد جوجه ها به 10 قطعه در هر تکرار تقلیل یافت. جیره ها شامل جیره شاهد (فاقد پروبیوتیک و پودر آب پنیر) و سطوح 5...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 3

صفحات  105- 114

تاریخ انتشار 2015-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023