اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی چای سبز و چای سیاه (Camellia Sinensis) روی سویه‌های پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز

نویسندگان

  • آرزو طاهرپور,
  • داوود کلانتر,
  • سعید شمس,
  • محمد براتی,
چکیده

زمینه و هدف : پسودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل عفونت‌های بیمارستانی بوده و در برابر بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها به علت تولید بتالاکتاماز مقاوم می‌باشد. این مطالعه به منظور شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع و متالوبتالاکتاماز جدا شده از بیماران و اثر عصاره متانولی چای سبز و چای سیاه بر روی آنها انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی روی نمونه زخم 245 بیمار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان شفاء کرمان در سال 1387 انجام شد. برای تعیین باکتری‌های دارای ESBL از روش PCT و برای شناسایی Lactamase MBL از نوارهای E-test استفاده گردید. برای تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد آنتی‌بیوتیک‌های ایمی‌پنم، مروپنم، سفوتاکسیم، سفتازیدیم و آزترونام و عصاره‌های متانولی چای سبز و سیاه از روش رقت در آگار استفاده گردید. عصاره متانولی چای سبز و سیاه به روش خیساندن تهیه شد. 20 گرم پودر گیاه با متانول به مدت 24ساعت در تاریکی قرار داده شد و صاف گردید و اثر عصاره گیاه چای روی سویه‌های استاندارد و 41 ایزوله پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز با طیف وسیع بررسی شد. یافته‌ها : از تعداد کل بیماران مورد بررسی 120 ایزوله پسودوموناس شناسایی شد که 41 نمونه دارای بتالاکتاماز با طیف وسیع و همگی فاقد متالوبتالاکتاماز بودند. 60درصد از نمونه‌ها مقاوم به سفوتاکسیم، 66درصد مقاوم به سفتازیدیم، 42درصد مقاوم به آزترونام، 3درصد مقاوم به ایمی‌پنم و 5درصد مقاوم به مروپنم بودند. عصاره متانولی چای سبز در غلظت 1.25 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر قادر به مهار رشد تمام سویه‌های استاندارد و نمونه‌های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا حاوی ESBL داشت. نتیجه‌گیری : این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی چای سبز در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌هایی نظیر سفوتاکسیم و سفتازیدیم دارای اثرات ضدباکتریایی مؤثرتری در برابر پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی چای سبز و چای سیاه (camellia sinensis) روی سویه های پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز

زمینه و هدف : پسودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل عفونت های بیمارستانی بوده و در برابر بسیاری از آنتی بیوتیک ها به علت تولید بتالاکتاماز مقاوم می باشد. این مطالعه به منظور شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع و متالوبتالاکتاماز جدا شده از بیماران و اثر عصاره متانولی چای سبز و چای سیاه بر روی آنها انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی روی نمونه زخم 245 بیم...

متن کامل

مطالعۀ اثر مهاری چای سیاه (Camellia sinensis ) بر رشد باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز و مقایسۀ آن با چای سبز در محیط آزمایشگاه(in vitro)

سابقه و هدف: هر چند نتایج حاصل از تحقیقات در مورد اثر‌ ضدمیکروبی چای سبز در دسترس است، اما اثر مهارکننده چای سیاه بر رشد باکتری‌ها از جمله استرپتوکوکوس پیوژنز1 کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر مهاری چای سیاه بر رشد باکتری استرپتوکوکوس پیوژنز هم به طور مستقل و هم در واکنش متقابل با برخی آنتی‌بیوتیک‌های رایج برای درمان عفونتهای استرپتوکوکی و مقایسۀ آن با چای سبز ...

متن کامل

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره چای سیاه بر (Camellia sinensis) روی باکتری‌های مولد التهاب ملتحمه چشم در شرایط آزمایشگاهی

زمینه و هدف: کنژنکتیویت شایع ترین بیماری چشمی جهان است که یکی از پایه های درمان آن استفاده از آنتی بیوتیک ها می باشد. با توجه به مقاومت روزافزون باکتری ها به آنتی بیوتیک های موجود و عوارض آنها و استفاده چای به عنوان التیام بخش التهاب های چشمی بر اساس یک باور قدیمی، این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره چای سیاه برای درمان کنژنکتیویت چرکی انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی نمو...

متن کامل

مقایسه اثر ضد قارچی عصاره متیلن کلرایدی و متانولی چای سبز و سیاه بر کاندیدا آلبیکنس

سابقه و هدف: کاندیدیازیس شایعترین عفونت قارچی است و اغلب با نیستاتین درمان می شود. با توجه به مشکل مقاومت دارویی و عوارض مربوط به این داروها، مطالعه با هدف بررسی خواص ضد قارچی چای سیاه و سبز بر کاندیدا آلبیکنس انجام گرفت. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی ابتدا عصاره متانولی و متیلن کلرایدی چای سبز و سیاه تهیه شد. عصاره متانولی با دوزهای 2، 4، 6، 8 و 10 میلی گرم و عصاره متیلن کلراید نیز با غلظ...

متن کامل

ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن

 مقدمه و هدف: در بسیاری از گونه های پستانداران بیضه ها در طول زندگی جنینی یا مدت کوتاهی پس از تولد به داخل کیسه بیضه دان نزول می یابد، جائی که درجه حرارت آن نسبت به محیط داخل شکم پائین تر است. بر اساس مطالعات بافت شناسی مشخص شده است که اسپرماتوسیت ها و اسپرماتیدها، سلولهائی هستند که بیشترین حساسیت را نسبت به حرارت نشان می دهند. حرارت همچنین باعث کاهش قدرت تقسیم سلولهای اسپرماتوگونی در طول ...

متن کامل

اثر حفاظت کبدی عصاره چای سبز (Camellia sinensis) در سمیت کبدی ناشی از سم دیازینون در موش‌های ماده

سابقه و هدف: دیازینون سبب افزایش تولید رادیکال­های آزاد و آسیب به بافت­های بدن می­شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر چای سبز روی بافت و آنزیم­های کبد در موش های تیمار شده با دیازینون بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش ماده نژاد NMRI به 8 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل1 ماده­ای دریافت نکرد؛ گروه کنترل2 و کنترل3 به ترتیب روغن زیتون و سالین را به مدت 7 روز دریافت کردند؛ گروه شاهد1 تزریق IP...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 1

صفحات  136- 142

تاریخ انتشار 2012-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021