اثر عصاره هیدروالکلی ریزوم سعد کوفی بر حافظه و یادگیری موش صحرایی نر

نویسندگان

چکیده مقاله:

مقدمه: به دلیل شیوع بیماری هایی نظیر آلزایمر و وجود عوارض زیاد داروهای سنتتیک، استفاده از گیاهان داروئی مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از سعد کوفی در طب سنتی به منظور تقویت حافظه و این که تاکنون تحقیقی راجع به اثر عصاره ریزوم های گیاه سعد کوفی بر حافظه و یادگیری صورت نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره ریزوم سعد کوفی بر یادگیری و حافظه انجام شد. مواد و روش ها: بدین منظور موش های صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به دو گروه شاهد(دریافت کننده حلال عصاره) و تحت درمان تقسیم شدند. در گروه درمان عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه سعد کوفی به مدت 10 روز در سه دوز 100، 10، 1 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت تزریق داخل صفاقی تجویز شد. تست حافظه و یادگیری، توسط ماز Y(برای بررسی رفتار تناوبی) و شاتل باکس(برای بررسی یادگیری اجتنابی غیرفعال و تاخیر اولیه و تاخیر ثانویه در آن) صورت گرفت. یافته های پژوهش: از نظر تاخیر اولیه هیچ گونه تفاوت معنی داری بین گروه های شاهد و تحت تیمار مشاهده نشد که خود به مفهوم عدم تغییر توانایی در کسب اطلاعات جدید در موش های تحت تیمار می باشد، از طرف دیگر تاخیر حین عبور در گروه درمان با دوز تزریقی 100 میلی گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی دار نسبت به گروه شاهد نشان داد.(P<0.05) میزان بروز رفتار تناوبی در آزمون Ymaz در گروه تزریقی 10 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری را نشان داد.(P<0.001) بحث و نتیجه گیری: تزریق داخل صفاقی عصاره ریزوم سعد کوفی میزان یادآوری اطلاعات را افزایش می دهد. البته تاثیر مثبت آن بر حافظه بلند مدت بیشتر از حافظه کوتاه مدت می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سعد کوفی Cyperus rotundusبر درد در موش های صحرایی نر دیابتی

Background and Aim: Hyperalgesiua is a symptom of neuropathy due to diabetes. The present study aimed at investigating . antineurologic effect of hydroalcoholic extract of Cyperus Rotundus in diabetic rats. Materials and Methods: In this experimental study, the rats were randomly divided into seven equal groups i.e. control, Cyperus Rotundus treated control (dose 100mg/kg), diabetic, diabetic r...

متن کامل

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سعد کوفی cyperus rotundus بر درد در موش های صحرایی نر دیابتی

در این بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی گیاه سعد کوفی در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین در سه آزمون فرمالین، اسیداستیک و غوطه ور کردن دم در آب داغ ارزیابی شد. از 56 سر موش صحرایی برای انجام این مطالعه استفاده شد. موش ها به طور تصادفی به هفت گروه گروه کنترل ، کنترل دریافت کننده عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه سعد mg/kg100، گروه دیابتی ، گروه دیابتی دریافت کننده سدیم سالیسیلات ، و 3 ...

بررسی اثر عصاره‌ی اتانولی ریزوم گیاه سعد کوفی بر تعادل حرکتی در موش صحرایی مدل آلزایمری

Background and Objective: Alzheimer’s disease (AD) is a degenerative disorder that leads to progressive cognitive decline. The memory dysfunction of AD has been associated with a cortical cholinergic deficiency and loss of cholinergic neurons of the nucleus basalis of Meynert (NBM). This study investigated the effect of ethanolic extract of Cyperus rotundu tubers (CRT) on motor activity in NBM-...

متن کامل

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سعد کوفی cyperus rotundusبر درد در موش های صحرایی نر دیابتی

زمینه و هدف: هیپرآلژزی، یکی از علائم بارز نوروپاتی ناشی از دیابت محسوب می شود. در این بررسی، اثر بی دردی عصاره هیدروالکلی گیاه aسعد کوفی در موش های صحرایی دیابتی ارزیابی شد. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی،  موش ها در هرگروه به هفت زیرگروه شامل گروه های: کنترل، دریافت کننده عصاره mg/kg100، دیابتی، دیابتی دریافت کننده سدیم سالیسیلات (کنترل مثبت) و 3 گروه دیابتی دریافت کننده عصاره (دوزهای mg/kg1، ...

متن کامل

اثر عصاره هیدروالکلی بابونه (Atricaria chamomilla) بر میزان حافظه اجتنابی در موش-های صحرایی نر بالغ

اهداف: حافظه و یادگیری یکی از اعمال پیچیده مغزی و مکانیسمی برای کدبندی، ذخیره سازی و فراخوانی دوباره اطلاعات یادگرفته شده می باشد.با توجه شیوع اختلالات یادگیری به ویژه در سنین بالا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بابونه بر میزان حافظه اجتنابی موشهای صحرایی انجام گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 48 موش صحرایی نر بالغ که به 6 گروه ‌شامل کنترل، شاهد1(تیمار با سالین)، شاهد 2...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 6

صفحات  34- 43

تاریخ انتشار 2015-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023