اثر عصاره پوست انار، اسانس رزماری و درمنه بر عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی (Chrysanthemum morifolium R.)

نویسندگان

  • جلال غلام نژاد استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی و صنعتی، اردکان، ایران استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
  • مریم دهستانی اردکانی استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی و صنعتی، اردکان، ایران
چکیده مقاله:

چکیده داودی (Chrysanthemum morifolium R.) یکی از پرطرفدارترین گل‌های تولیدی در دنیا است. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره پوست سه رقم انار (شهوار دانه سفید، رباب دانه قرمز و ملس پوست سیاه یزد) هر کدام در چهار غلظت صفر، 15، 25 و 50 میلی‌گرم در لیتر و اسانس‌های رزماری و درمنه با چهار غلظت صفر، 25، 50 و 75 میلی‌گرم در لیتر روی عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی رقم ‘Ramat’ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکراردر سال 98-1397 در دانشگاه اردکان، انجام شد. تمام تیمارها حاوی سه درصد ساکارز بودند. بر اساس نتایج گل‌هایی که با 15 میلی‌گرم در لیتر عصاره پوست انار رقم "شهوار دانه سفید" تیمار شدند، بیشترین عمر گلجایی (66/14 روز) را نشان دادند که 10/34 درصد نسبت به شاهد بیشتر بود. کمترین تعداد باکتری در انتهای ساقه گل‌های بریده تیمار‌شده با 25 میلی‌گرم در لیتر اسانس رزماری حاصل شد که 14/70 درصد نسبت به شاهد کمتر بود. با افزایش غلظت عصاره و اسانس، جمعیت باکتری در انتهای ساقه بریده شده به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. بیشترین محتوای آب گلبرگ (66/75 درصد) در تیمار 75 میلی‌گرم در لیتر اسانس رزماری حاصل شد. به‌طورکلی همه تیمارهای مورد بررسی نسبت به شاهد قادر به افزایش عمر گلجایی و کاهش وزن تر و بار میکروبی انتهای گل شاخه بریده داودی بودند. همچنین در میان سه عصاره پوست انار، عصاره "شهوار دانه سفید" بیشترین اثر را در افزایش عمر گلجایی، کاهش وزن تر، نشت یونی و بار میکروبی انتهای ساقه نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نانوذرات نقره و سیلیکات سدیم بر عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده داوودی(Dendranthema grandiflorum L.)

Dendranthema grandiflorum L. is one of the widely cultivated flowers around the world for producing of cut flowers. Nanometer-sized silver particles are used in various applications as an anti-microbial compound. This experiment was carried out to study the effects of silver nanoparticles (0, 5, 10 and 20 mg/L) and sodium silicate (0, 50, 100 and 150 mg/L) on longevity and quality of cut chrysa...

متن کامل

تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید، طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کوئینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد (مداوم) انج...

متن کامل

ارزیابی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) و گل داودی (Chrysanthemum morifolium L.) و اثر آن بر جمعیت حشرات

ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ­دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و زراﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. به­منظور بررسی ویژگی­های زراعی گل داودی (Chrysanthemum morifolium L.) در کشت مخلوط با شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) ، آزمایشی با هفت تیمار شامل تیمارهای T1 : 100 درصد شنبلیله، T2: 100 درصد گل داودی، T3 50 درصد گل داودی و 50 درصد شنبلیله، T4: 35 درصد گل داودی و 65 درصد...

متن کامل

تأثیر محلول‌های نگه‌دارنده مختلف بر عمر گلجایی گل بریده مریم گل درشت محلات

Tuberose is one of the tropical and subtropical bulbous cut flowers cultivated extensively in most floricultural regions of Iran. Although it has a high potential for a long vase life after harvest, tuberose declines rapidly at home. In order to overcome this problem, two experiments were conducted on a local cultivar, “Goldorosht-e-Mahalat”, using a completely randomized design. To find a suit...

متن کامل

اثر اسید اگزالیک بر عمر گلجایی و برخی از صفات فیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز

چکیده : گل رز یکی از مهمترین گل های شاخه بریده از لحاظ تجاری است. حفظ کیفیت پس از برداشت گل های شاخه بریده برای جلوگیری از تلفات پس از برداشت گل اهمیت بسیاری دارد. پیری یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار روی کیفیت گل است که می تواند توسط چندین فاکتور قبل و پس از برداشت ایجاد شود از جمله تنش آب، مقادیر کربوهیدرات، میکروارگانیسم ها. پیری گل های شاخه بریده به کاهش قابل ملاحظه انرژی مورد نیاز برای واکنش ه...

بررسی اثر عصاره رزماری و اسیدسالیسیلیک بر طول عمر و صفات کیفی گل شاخه بریده آنتوریوم رقم سانگلو

چکیده آنتوریوم (anthurium andreanum) گیاهی بسیار زیبا بومی منطقه مرکزی و جنوبی آمریکا می-باشد. اهمیت و جایگاه این گل در میان گیاهان زینتی ناشی از دمگل بسیار بلند و طول عمر زیاد گل بریده و قیمت بالای آن (ارزش چهل شاخه گل آن برابر یک بشکه نفت است) می باشد. یکی از واریته های مشهور این گونه، واریته سانگلو(sunglow) است، که دارای اسپاتی به رنگ صورتی تیره اسپادیکسی به رنگ کرم که نوک آن زرد است. هدف ا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 43  شماره 1

صفحات  129- 143

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023