اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک

نویسندگان

چکیده

تولید بسیاری از گل‌های شاخه بریده از جمله سوسن (لیلیوم)، در ایران رواج دارد. در فرآیند تولید گل لیلیوم، کیفیت گل اهمیت ویژه‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر آن، تغذیه صحیح می‌باشد. بدین منظور، یک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با غلظت‌های مختلف کلسیم در سه سطح صفر، 3 و 6 میلی مولار در محلول غذایی هوگلند با شش تکرار در بستر کاشت پرلیت 30% و ماسه 70% بر شاخص‌های رشد، جذب کلسیم و عمر پس از برداشت لیلیوم رقم سبدازل انجام گرفت. سه ماه پس از رشد گیاه، ارتفاع ساقه، قطر ساقه، تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، تعداد غنچه، تعداد گل، ارتفاع زایشی، قطر گل، عمر پس از برداشت و جذب کلسیم توسط اندام هوایی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد غلظت 6 میلی مولار کلسیم بیشترین و مطلوب‌ترین تأثیر را بر ارتفاع رویشی به میزان 3/71 سانتی‌متر، ارتفاع زایشی به میزان2/55 سانتی‌متر، وزن تر و خشک اندام هوایی به ترتیب به میزان 79/83 و 4/7 گرم و بر تعداد گل به میزان 3/4 داشته است. همچنین بیشترین عمر پس از برداشت در غلظت 3 میلی مولار کلسیم به میزان 6/15 روز  به‌دست آمد. بیشترین جذب کلسیم توسط اندام هوایی در تیمار سه میلی مول کلسیم با 1/114 میلی گرم در گلدان مشاهده شد. در کل طبق نتایج، افزایش غلظت کلسیم در محلول غذایی سبب افزایش قطر و ارتفاع ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی و افزایش عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده شد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تاثیر تیمار کلسیم بر عمر پس از برداشت گوجه‌فرنگی رقم

Due to high perishability of tomato, it cannot be stored for long duration  but  by means of postharvest technologies somewhat can control their decay. Calcium as an essential plant nutrient actively participates in cell wall structure. The current experiment was conducted to find the effect of calcium on postharvest life of tomato fruit cv. "Dafnis". The experiment was co...

متن کامل

اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم بر عمر پس از برداشت میوه گلابی رقم سردرود

در این بررسی اثر کلرید کلسیم و سالیسیلیک اسید در زمان­های مختلف انبارداری به منظور افزایش ویژگی­های کمی و کیفی گلابی رقم سردرود بعد از برداشت مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. کلرید کلسیم در سه سطح 5/0، 1 و 3%، سالیسیلیک اسید در دو سطح 1 و 5/1 میلی­مولار بود. در این آزمایش پی­اچ، اسیدهای آلی، اسیدیته قابل تیتراسیون، کیفیت ظاهری، شاخص ق...

متن کامل

اثر غلظت های مختلف ترکیبات نانو نقره، سیلیس و کلسیم بر عمر پس از برداشت گل رز رقم dolce vita

گل رز (rosa hybrida) از خانواده rosaceae، از مهم ترین گل های بریدنی در جهان می باشد. یکی از مشکلات عمده گل های بریدنی طول عمر کوتاه آن هااست. بنابراین استفاده از روش هایی که کیفیت گل ها را حفظ و عمر گلجایی آن ها را افزایش دهد، اهمیت دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثرهای نانو ذرات نقره، نانو ذرات کلسیم و نانو ذرات سیلیس و مقایسه آن ها با همان ذرات در حالت حجیم (تیوسولفات نقره، کلسیم کلرید و سیلیکا...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 21

صفحات  176- 188

تاریخ انتشار 2015-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021