اثر فاصله ردیف کاشت و مرحله برداشت علوفه چین اول بر تولید بذر یونجه (Medicage sativa L.)

نویسندگان

  • رسول یزدی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
  • سعید موسوی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
  • محمدرضا عبداللهی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
چکیده مقاله:

برای تولید بذر یونجه (Medicago sativa L.)، به کارگیری زمان مناسب برداشت علوفه چین اول و روش‌های مناسب عملیات زراعی مفید است. این عوامل در یک آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح کرت‌های خرد شده نواری با 4 تکرار با مطالعه اجزای عملکرد بذر و علوفه یونجه همدانی مورد بررسی قرار گرفتند. عامل فواصل ردیف کاشت 40، 50 و 60 سانتی‌متر در کرتهای افقی و عامل زمان برداشت علوفه چین اول در 4 مرحله فنولوژیکی در کرتهای عمودی مطالعه شدند. تجزیه واریانس نشان داد که زمان‌های برداشت علوفه چین اول بر روی عملکرد بذر در واحد سطح، وزن هزار دانه، مدت برداشت علوفه تا رسیدن بذر و ارتفاع بوته‌ها اثر معنی‌داری داشت. فاصله ردیف کاشت نیز بر وزن خشک علوفه چین اول اثر معنی‌داری داشت. اثر متقابل فاصله ردیف کاشت × زمان برداشت علوفه چین اول بر عملکرد علوفه چین اول و وزن هزار دانه معنی‌دار بود. میانگین عملکرد بذر پس از برداشت علوفه چین اول در شروع دوره زایشی حدود سه برابر بذر تولیدی پس از برداشت علوفه چین اول در اواخر دوره زایشی بود. عملکرد بذر در ردیف‌های کاشت با فاصله 60 سانتی‌متر بیش از 5/2 برابر ردیف‌های کاشت با فاصله 40 سانتی‌متر بود. در کشت یک ساله با فاصله ردیف کاشت 60 سانتی‌متر، 130 کیلوگرم بذر در هکتار برداشت شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر فاصله ردیف کاشت و مرحله برداشت علوفه چین اول بر تولید بذر یونجه (medicage sativa l.)

برای تولید بذر یونجه (medicago sativa l.)، به کارگیری زمان مناسب برداشت علوفه چین اول و روش های مناسب عملیات زراعی مفید است. این عوامل در یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح کرت های خرد شده نواری با 4 تکرار با مطالعه اجزای عملکرد بذر و علوفه یونجه همدانی مورد بررسی قرار گرفتند. عامل فواصل ردیف کاشت 40، 50 و 60 سانتی متر در کرتهای افقی و عامل زمان برداشت علوفه چین اول در 4 مرحله فنولوژیکی در کرتهای ع...

متن کامل

اثر میزان بذر و فاصله ردیف بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد یونجه رقم بغدادی (Medicago sativa L. var. Baghdadi)

به منظور بررسی تأثیر فاصله بین ردیف و میزان بذر بر میزان عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیک یونجه رقم بغدادی، آزمایشی طی سه سال زراعی (1387-1385) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمار اصلی شامل 3 سطح فاصله بین ردیف (50، 60 و 70 سانتی‌متر) و تیمار فرعی شامل 5 سطح میزان بذر (5، 10، 15، 20 ...

متن کامل

اثر میزان بذر و فاصله ردیف بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد یونجه رقم بغدادی (medicago sativa l. var. baghdadi)

به منظور بررسی تأثیر فاصله بین ردیف و میزان بذر بر میزان عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیک یونجه رقم بغدادی، آزمایشی طی سه سال زراعی (1387-1385) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمار اصلی شامل 3 سطح فاصله بین ردیف (50، 60 و 70 سانتی متر) و تیمار فرعی شامل 5 سطح میزان بذر (5، 10، 15، 20 و ...

متن کامل

اثر فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( (Nigella sativa L. در شرایط آب و هوایی کرمانشاه

با توجه به ارزش دارویی گیاه سیاه دانه (Nigella sativa L.)، در سال 1381، در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تحقیقی با هدف تعیین مراحل فنولوژیک رشد گیاه و پیدا کردن بهترین تراکم کاشت انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و چهار تیمار- فواصل ردیف 40 ، 50 ، 60 ، 70 سانتی متر- انجام شد. صفات ارتفاع بوته، تعداد فولیکول در بوته، تعداد دانه در فولیکول، وزن هزار دانه...

متن کامل

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و فاصله ردیف های کاشت بر عملکرد بذر یونجه در شمال خوزستان

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و فاصله ردیف های کاشت بر خصوصیات کیفی و کمی بذر یونجه بغدادی، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول با بافت سیلتی کلی لوم در سال های 1381 تا 1383 اجرا شد. فاکتور اصلی رژیم های مختلف آبیاری بر اساس تشتک تبخیر کلاس A (شامل آبیاری پس از 100، 150، 200 و 250 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور...

متن کامل

اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفه ی قره یونجه (دیم)

این تحقیق به منظور دستیابی به تراکم بوته مطلوب (تعداد بذر در متر مربع) و فواصل خطوط مناسب برای کاشت و نیز تعیین اثرات متقابل آنها بر عملکرد قره یونجه، با استفاده از طرح آماری استریپ پلات در چهار تکرار و به مدت چهار سال در ایستگاه تحقیقاتی دیم مراغه اجرا گردید. تیمارهای افقی شامل فواصل خطوط کاشت بر حسب سانتی­ متر (40= 3A و 30 = 2A ، 25 = 1A) و تیـمارهای عمـودی شـامل میـزان بذر بر حسب کیلوگرم در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 1

صفحات  91- 110

تاریخ انتشار 2011-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023