اثر ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید بررشد‘ نمو وعملکرد برنج

نویسندگان

  • حمیدرضا کریمی مزرعه شاه
  • یحیی امام
چکیده

تکنولوژی تولید وکاربرد مواد تولید وکاربرد مواد تنظیم کننده رشد با هدف افزایش کمیت وبهبود کیفیت محصولات زراعی د ر کشور ما توسعه چندانی نیافته است. دریک آزمایش مزرعه ای تاثیر کلر مکوات کلراید ساخته شده دردانشگاه شیراز با کلرمکوات کلراید ساخت کمپانی سیانامید آمریکا بر رشد ‘ نمو ‘ عملکرد و اجزاء عملکرد برنج چمپای کامفیروزی مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو نوع کلرمکوات کلراید تاثیر مشابهی درکاهش آهنگ نموی بوته های برنج داشت بنحوی که زمان لازم برای رسیدن به هریک از مراحل نموی دو تا سه روز در بوته های تیمار شده زیادتر از بوته های شاهد بود. این تاخیر تنها تا زمان گلدهی وجود داشت و از آن به بعد تفاوتی در سرعت نموی بین بوته های تیمار شده و شاهد وجود نداشت . کاهش آهنگ نموی در بوته های تیمار شده با کاهش موقت طول خوشه های اولیه همراه بود. هر چند از روز پانزدهم بعد از تیمار طول خوشه های اولیه دربوته های تیمار شده بر شاهد فزونی گرفت و تا زمان گلدهی این برتری حفظ شد. هیچگونه تفاوت معنی داری از لحاظ طول خوشه بین دو نوع کلرمکوات کلراید مشاهده نشد. هر دو نوع کلرمکوات کلراید تاثیر یکسانی برکاهش دائمی ارتفاع ساقه حقیقی بوته های برنج داشت. کلرمکوات کلراید داخلی وخارجی آهنگ تجمع ماده خشک در بوته های تیمار شده را افزایش دادند بنحوی که در هنگام برداشت. عملکرد بیولوژیکی پلاتهای تیمار شده بطور معنی داری زیادتر از پلاتهای شاهدبود. شاخص برداشت ومیانگین وزن دانه تحت تاثیر هیچکدام از دو نوع کلرمکوات کلراید قرار نگرفت گرچه عملکرد دانه پلاتهای تیمارشده بدلیل افزایش معنی دار تعداد دانه در واحدسطح که خود نتیجه افزایش معنی دار تعداد ساقه های بارور در واحد سطح (در مورد کلرمکوات کلراید داخلی) وتعداد سنبلکهای بارور در هر خوشه (در مورد هر دو نوع کلرمکوات کلراید) بود‘ افزایش یافت. بنظر می رسد. درصورت افزایش ظرفیت مقصد توسط تنظیم کننده های رشد بشرط وجود شرایط آب وهوایی مناسب در دوره بعد از گلدهی بتوان عملکرد دانه برنج را افزایش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(CCC) بررشد ونمو گندم قدس

امروزه دراغلب کشورهای جهان از مواد تنظیم کننده رشد مصنوعی به عنوان وسیله ای جهت ایجاد تغییرات پیش بینی شده در فرایند رشد ونمو محصولات زراعی و درنتیجه افزایش کمیت وکیفیت محصول استفاده می شود . این در حالی است که تکنولوژی تولید وکاربرد مواد تنظیم کننده رشد در ایران توسعه چندانی نیافته است. در یک سری آزمایش های گلخانه ای ‘ آزمایشگاهی و مزرعه ای تأثیر کلرمکوات کلراید بر جوانه زنی ‘ رشد ونمو و عمل...

متن کامل

بررسی اثرات کلرمکوات کلراید(ccc) بررشد ونمو گندم قدس

امروزه دراغلب کشورهای جهان از مواد تنظیم کننده رشد مصنوعی به عنوان وسیله ای جهت ایجاد تغییرات پیش بینی شده در فرایند رشد ونمو محصولات زراعی و درنتیجه افزایش کمیت وکیفیت محصول استفاده می شود . این در حالی است که تکنولوژی تولید وکاربرد مواد تنظیم کننده رشد در ایران توسعه چندانی نیافته است. در یک سری آزمایش های گلخانه ای ‘ آزمایشگاهی و مزرعه ای تأثیر کلرمکوات کلراید بر جوانه زنی ‘ رشد ونمو و عمل...

متن کامل

اثر ماده کندکننده رشد کلرمکوات کلراید و سطوح کود نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد جو رقم ماکویی (Hordeum vulgare L.)

    به‌منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف کلرمکوات کلراید و سطوح محتلف کود نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد جو رقم ماکویی آزمایشی در بهار سال زراعی 1394 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت‌های کلرمکوات کلراید (صفر، 500، 1000 و 1500 میلی‌گرم در هکتار) و نیتروژن در 3 سطح (50 ، 100 و 150 کیلوگرم در هک...

متن کامل

اثر ماده کندکننده رشد کلرمکوات کلراید و سطوح کود نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد جو رقم ماکویی (Hordeum vulgare L.)

    به‌منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف کلرمکوات کلراید و سطوح محتلف کود نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد جو رقم ماکویی آزمایشی در بهار سال زراعی 1394 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل غلظت‌های کلرمکوات کلراید (صفر، 500، 1000 و 1500 میلی‌گرم در هکتار) و نیتروژن در 3 سطح (50 ، 100 و 150 کیلوگرم در هک...

متن کامل

اثر کادمیوم کلراید بر رشد و نمو کورتکس مغز

اثر کادمیوم کلراید بر بیان فاکتور آغازگر رونویسی یوکاریوتی 4e و سنتز پروتیین در کورتکس مغز در حال تکوین کادمیوم یک سم سیستمیک است که بسیاری از عملکردهای سلولی را تحت تاثیر قرار می دهد. یون کادمیوم به نوکلییک اسیدها و کروماتین متصل شده و باعث تغییرات در شکل فضایی آنها می شود. کادمیوم تمایز پیش سازهای گلیال را کاهش می دهد و از تکثیر و تمایز سلولهای مغز استخوان جلوگیری می کند. تکثیر سلولی توسط ا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023