اثر محافظتی ژل رویال بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

  • رازی, مزدک گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • شهروز, رسول گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • عنبرا, حجت گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب اکسیدانت شناخته شده می تواند عوارض جانبی متعددی نظیر اختلالات کبدی را موجب گردد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال با خواص آنتی اکسیدانت و ضد التهابی بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش صورت پذیرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، موش های نر بالغ به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. دو گروه از موش ها، فنیل هیدرازین را به میزان 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت به مدت 35 روز دریافت نمودند. ژل رویال به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی به یک گروه از گروه های فوق چهار ساعت قبل از تزریق فنیل هیدرازین تجویز گردید. گروه شاهد و گروهی که تنها ژل رویال را دریافت می نمود نیز در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های سرم و کبد جمع آوری و به ترتیب جهت ارزیابی های بیوشیمیایی و هیستومورفومتریک مورد استفاده قرار گرفتند. داده های این مطالعه با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: فنیل هیدرازین به شکل معنیداری (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچک موش: ارزیابی مورفومتریک

زمینه و هدف: فنیل هیدرازین به عنوان یک ترکیب همولیتیک شناخته شده، موجب سمّیت در سطوح مختلف در بافت های متعدد می گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی ژل رویال در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچک موش انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، موش های نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه هشت سری تقسیم شدند. دو گروه از موش ها فنیل هیدرازین را (به میزان 60 میلی ...

متن کامل

بررسی اثر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامینC بر اثرات تخریبی آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین بر کیفیت اسپرم و پارامترهای سرمی موش‌های سفید آزمایشگاهی

چکیده: زمینه و هدف: کاهش جریان خون موجب تغییرات آسیب شناسی در عملکرد طبیعی بیضه و اسپرماتوژنز می شود، همچنین یون‌های آهن آزاد شده ناشی از لیزه شدن گلبول های قرمز و به دنبال آن افزایش یون‌های آهن در بافت بیضه ممکن است موجب استرس اکسیداتیو و اختلال در عملکرد دستگاه تولید مثل گردد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 20 تا 25 گرمی به 4 گروه تقسیم شدندکه شامل گروه کنترل دریافت کنند...

متن کامل

مطالعه اثر حفاظتی میکروامولسیون عصاره هیدروالکلی مریم نخودی بر روی سمیت کبدی ناشی از بروموبنزن در موش سفید کوچک

Background : Liver is a major organ of the body, which can be exposed to various chemicals, drugs and many other xenobiotics such as bromobenzene. The aim of this study was to find out the protective effect of hydroalcoholic extract microemulsion of Teucrium polium against hepatotoxicity induced by bromobenzene. Materials and Methods: Animals were divided into eight groups, with ten animals in ...

متن کامل

اثر حفاظتی عصاره عدس قرمز بر روی سمیت کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش سفید کوچک

سابقه و هدف: عدس قرمز یک گونه لگومیناسه است که میتواند منبع مهمی از ترکیبات فنولی در رژیم غذایی انسان تهیه نماید. این مطالعه به منظور بررسی توان محافظت کبدی عصاره عدس قرمز در برابر آسیب کبدی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش سفید کوچک انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 50 سر موش سفید کوچک نر بالغ انجام شد. حیوانات به 5 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه یک سرم فیزیولوژی به مدت 10 روز...

متن کامل

تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ویتامین C در برابر اثرات تخریبی آنمی‌همولیتیک القاشده به‌وسیله فنیل هیدرازین بر پارامتر‌های بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ

زمینه و هدف: کاهش میزان گردش خون و اکسیژن‌رسانی می‌تواند موجب اختلال در عملکرد و ساختار بافتی بیضه و اسپرماتوژنز گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی توان محافظتی ویتامین C همراه با ژل رویال در برابر تغییرات ساختار بافتی بیضه ناشی از کم‌خونی همولیتیک تجربی در موش‌های بالغ انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تعداد 32 سر موش بالغ 25-20 گرمی ‌به 4 گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل، دریافت‌کننده سر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 7

صفحات  611- 622

تاریخ انتشار 2015-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023