اثر محفاظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ترومای غیر نافذ بیضه در درازمدت بر باروری اثرات سوئی بر جای می گذارد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی سیلدنافیل در برابر آسیبهای ناشی از این تروما در تعداد و تحرک اسپرمهای اپیدیدیم سمت مقابل صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، 24 موش نر نابالغ به چهار گروه شش سری تقسیم شدند. در دو گروه از موشها، بیضه راست متعاقب باز کردن شکم روی سطح ثابت استریلی قرار داده شد و تروما به واسطه رها کردن وزنه 5 گرمی استریل از ارتفاع 10 سانتیمتری روی آن ایجاد گردید. یک گروه از گروههای فوق، روزانه 1/0 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی سیلدنافیل را به مدت 7 روز از روز ایجاد تروما دریافت می نمود. گروه شاهد و گروهی که تنها سیلدنافیل دریافت می کرد نیز در نظر گرفته شد. پس از گذشت 7 هفته، خصوصیات اسپرم اپیدیدیم سمت چپ ارزیابی گردید. یافته ها: تروما کاهش معنی داری را در تعداد و میزان تحرک اسپرمها در مقایسه با گروه شاهد موجب گردید (05/0P <). تجویز سیلدنافیل متعاقب تروما بهبود قابل ملاحظه ای را فراسنجه های فوق سبب گردید (05/0P <). نتیجه‌گیری: سیلدنافیل می تواند موجبات بهبود عوارض ناشی از ترومای غیر نافذ بیضه در اسپرمهای اپیدیدیم سمت مقابل را فراهم آورد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سیلدنافیل در محفاظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیرنافذ یک‌طرفه بیضه در موش

اهداف: ترومای غیر­نافذ بیضه که عمدتاً در جریان ورزش­های برخوردی در کودکان روی می­دهد، می­تواند منجر به مشکلات باروری در مردان پس از بلوغ شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش سیلدنافیل در محافظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیر­نافذ یک­طرفه بیضه در موش انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر نابالغ 20روزه به‌صورت تصادفی به چهار گروه شش­تایی؛ شاهد، ترومای غیرنافذ، ترومای غیر­نا...

متن کامل

اثر سیلدنافیل در محفاظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیرنافذ یک طرفه بیضه در موش

اهداف: ترومای غیر­نافذ بیضه که عمدتاً در جریان ورزش­های برخوردی در کودکان روی می­دهد، می­تواند منجر به مشکلات باروری در مردان پس از بلوغ شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش سیلدنافیل در محافظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیر­نافذ یک­طرفه بیضه در موش انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر نابالغ 20روزه به صورت تصادفی به چهار گروه شش­تایی؛ شاهد، ترومای غیرنافذ، ترومای غیر­نا...

متن کامل

بررسی نقش محافظتی روی در برابر ترومای بلانت یک طرفه بیضه بر تعداد و حرکت اسپرم های بیضه طرف مقابل موش صحرایی

چکیده   زمینه و هدف: در مورد اثر یا اثرات ترومای بلانت بر قدرت باروری، تاکنون نظریه قاطع و محکمی وجود نداشته و گزارشات ضد و نقیضی منتشر شده است. این مطالعه، با هدف بررسی اثر ترومای بلانت وارد شده به بیضه یک سمت، بر تعداد و حرکت اسپرم های تولید شده در بیضه طرف مقابل موش صحرایی، همچنین ارزیابی اثر حمایتی عنصر روی بر حرکت و تعداد اسپرم های تولید شده در بیضه تروما نخورده انجام شد.   مواد و روش ها: ...

متن کامل

بررسی نقش محافظتی سیلدنافیل در برابر تغییرات ناشی از ترومای غیر نافذ تجربی یک طرفه بیضه در بافت، خصوصیات اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (ivf) بیضه طرف مقابل موش سفید کوچک آزمایشگاهی

ترومای غیر نافذ بیضه (ubtt) که جراحات و صدمات ورزشی شایع ترین علت آن را تشکیل می دهند، می تواند پیامد هایی از کوفتگی تا پارگی کامل بافت بیضه را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، از آنجایی که وقوع ترومای بیضه در سابقه میزان بالایی از مردان نابارور به چشم می خورد، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی سیلدنافیل (sf)که دارای خواص آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی می باشد، به عنوان ترکیب محافظ در برابر آسیب ه...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 4

صفحات  11- 16

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023