اثر محلول پاشی با اوره بر خصوصیات پرتقال تامسون ناول

نویسندگان

  • آرزو دادرس نیا دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشگاه ملی مالزی، کوالالامپور – مالزی
  • اکبر فرقانی استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان
  • بیژن مرادی پژوهشگر، بخش علوم آب و خاک، مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، مازندران
  • رضا فیفایی پژوهشگر، بخش باغبانی، مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر، مازندران
چکیده مقاله:

محلول پاشی ازت از مهمترین برنامه های کودی مرکبات در ایران به شمار می رود و نتیجه آن کاهش شستشوی نیترات می باشد. هدف از این تحقیق، تعیین بهترین غلظت محلول پاشی کود اوره روی درختان پرتقال تامسون ناول جهت رسیدن به حداکثر محصول در واحد سطح می باشد. محلول پاشی در سه غلظت ?/?، ?/? و ?/?درصد در طی دو مرحله با توجه به مقدار نیتروژن در کود اوره انجام شد. مرحله اول در فروردین ماه (??/?،?/?و ??/?درصد) و مرحله دوم در اواخر تیرماه (??/?، ??/? و ??/?درصد) انجام شد. تیمار اوره با غلظت ?/? درصد تأثیر معنی داری را در افزایش میانگین وزن میوه داشت. میانگین قطر میوه و نسبت درصد مواد جامد محلول در آب به اسیدیته به طور معنی داری تحت تأثیر تیمار اوره ?/? درصد قرار گرفت. تیمار اوره در غلظت ?/? درصد تأثیر معنی داری بر میزان ویتامین ث و نسبت طول به قطر نداشت. در مجموع تیمار کودی اوره با غلظت ?/? درصد با بهترین پاسخ در اکثر موارد اندازه گیری شده، به عنوان بهترین غلظت محلول پاشی معرفی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر خصوصیات شیمیایی برگ پرتقال (تامسون ناول)

سابقه و هدف: کودهای شیمیایی عمده ترین نقش را جهت این افزایش محصول در واحد سطح ایفا می‌کنند. اما بررسی ها نشان داده است استفاده طولانی مدت از کودهای شیمیایی با وجود نمک‌های قوی و مخرب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را تخریب، نفوذپذیری را کاهش، وزن مخصوص ظاهری را افزایش و نفوذپذیری ریشه گیاه را دچار مشکل ساخته و در نهایت کاهش عملکرد محصولات را به ارمغان می‌آورد. هدف این تحقیق تعیین نسبت مطلوب کودها...

متن کامل

اثر محلول پاشی ازت، روی و بور برتشکیل میوه ، ریزش و برخی صفات کیفی در پرتقال تامسون ناول

میزان محصول مرکبات وابسته به تعداد و اندازه میوه می باشد که آن نیز با تعداد گل موجود و ریزش میوه ارتباط مستقیم دارد. عدم تعادل عناصر غذایی درخت از دلایل عمده کاهش تولید گل و میوه کافی و افزایش ریزش در درختان میوه می باشد. به منظور بررسی اثر محلول پاشی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین و تشکیل میوه در پرتقال تامسون ناول، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 ت...

کاربرد محلول پاشی برگی عناصر غذایی و واکس بر عمر انباری میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ژاپنی

در پژوهش حاضر، اثر محلول پاشی برگی عناصر غذایی و واکس بر عمر انباری میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ژاپنی موردارزیابی قرار گرفت. طرح آزمایشی به صورت بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار در باغ تجاری اطراف ساری با عرض و طول جغرافیایی منطقه به ترتیب 36/39 درجه شمالی و 53/04 درجه شرقی به اجرا در آمد. تیمار ها در باغ شامل شاهد (بدون محلول پاشی)، محلول پاشی کود کامل و ترکیب کلسیم با منیزیم بودند. ...

15 صفحه اول

اثر دما و کلرور کلسیم در کاهش سرمازدگی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما

چناچه میوه بیشتر ارقام مرکبات در معرض دماهای پایین ولی بالاتر ازنقطه انجماد قرار گیرند، علایم سرمازدگی از خود نشان می دهند . در این بررسی اثر دما به تنهایی یا در ترکیب با کلرورکلسیم، روی القای تحمل به سرمازدگی در میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی ساتسوما مورد آزمایش قرارگرفت . همچنین اثر تیمارهای فوق روی نشت یونی پوست، میزان پوسیدگی، سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراس یون و مواد جامد محلول میوه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 2

صفحات  41- 47

تاریخ انتشار 2009-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023