اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد

نویسندگان

  • سعیده منصوری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی، خرم آباد، ایران
  • قدرت اله شاکرمی دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات،واحد تبریز،دانشگاه ازاد اسلامی،تبریز ، ایران
چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر محلول­پاشی کود هیومکس در مراحل مختلف رشد، بر عملکرد کمی و کیفی و برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی ارقام جو دیم آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 95-1394 در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد و در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم­آباد اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل عامل رقم، شامل سه رقم (ماهور، مورالس و خرم) و عامل محلول­پاشی کود هیومکس در چهار سطح شامل (محلول­پاشی آب مقطر، محلول­پاشی در مرحله ساقه­دهی، سنبله­دهی، مراحل ساقه­دهی و سنبله­دهی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین ارتفاع بوته و محتوای نسبی آب برگ در رقم خرم، و بیشترین وزن هزار دانه در رقم ماهور و بیشترین شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در رقم مورالس دیده شد. بیشترین ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در محلول­پاشی کود هیومکس در دو مرحله ساقه­دهی و سنبله­دهی بود. همچنین بیشترین محتوای نسبی آب برگ در تیمار محلول­پاشی کود هیومکس در دو مرحله ساقه­دهی و سنبله­دهی در رقم خرم مشاهده شد. در کل نتایج آزمایش نشان داد بیشترین عملکرد کمی و کیفی جو در بین عوامل مورد بررسی از محلول­پاشی کود هیومکس در دو مرحله ساقه­دهی و سنبله­دهی و در رقم مورالس به­دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی سطوح زئولیت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی سه رقم گندم دیم در منطقه خرم آباد

ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و همواره با مشکل خشکسالی مواجه بوده است ، کاربرد سوپر جاذب ها (زئولیت) موجب افزایش کارایی مصرف آب می شود .به منظور ارزیابی سطوح زئولیت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکیِ سه رقم گندم دیم در منطقه خرم‌آباد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه‌ بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در سال زراع...

متن کامل

مقایسه کاربرد کود دامی، کود زیستی و محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در شهرستان خرم آباد

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر کود دامی، کود زیستی و محلول­پاشی سولفات آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم. رقم کریم در شهرستان خرم­آباد در سال زراعی 95-1394 انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل کود دامی به عنوان تیمار اصلی در چهار سطح (به میزان 20، 25، 30 و 35 تن در هکتار)، مصرف کود زیستی (بارور 2)  به میزان 100 گرم در هکتار به صورت بذر مال ، محلول­پاشی سولفات­روی 5/. درصد و سولفات­آهن یک د...

متن کامل

تأثیر محلول پاشی غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر رقم و محلول­پاشی غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد جو دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد واقع در 5 کیلومتری این شهرستان اجرا گردید. عامل­های مورد آزمایش شامل عامل رقم (در دو سطح ایذه و ماهور) و عامل محلول­پاشی اسید سالیسیلیک (در شش سطح محلول­پا...

متن کامل

اثر محلول پاشی نیتروژن بر برخی صفات موثر بر عملکرد دانه سه رقم ذرت

جهت درک خصوصیات مربوط به صفات موثر بر عملکرد، با توجه به ویژگی مهم دوام سطح برگ، در بهبود عملکرد دانه و نیز استفاده از روش های مناسب تر کوددهی، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 1388-1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی در این آزمایش شامل 3 رقم زودرس (307)، متوسط رس (<...

متن کامل

بررسی تاثیر محلول پاشی غلظت های مختلف متانول بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکردی دو رقم گندم دیم

به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف متانول بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی دو رقم گندم دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1394-1393 در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم آباد اجرا شد. عامل‌های مورد مطالعه شامل محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف متانول در شش سطح (صفر، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد حجمی) و عامل رقم ش...

متن کامل

بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم جدید سیب زمینی در منطقه دماوند

به منظور بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سیب‌زمینی آزمایشی   به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1382 در منطقه آبسرد دماوند انجام شد. در این آزمایش ارقام جدید سیب‌زمینی آگریا و آژاکس و تیمارهای محلول‌پاشی شامل بدون محلول‌پاشی (شاهد)، محلول‌پاشی در زمان سبز شدن کامل، محلول‌پاشی در ابتدای غده‌بندی و محلول‌پاشی در ابتدای غده‌بند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 1

صفحات  73- 92

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023