اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

نویسندگان

  • ابوالفضل زالی
  • علی نیکخواه
  • مهدی دهقان بنادکی
چکیده مقاله:

به منظور تعیین اثر استفاده از سطوح مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیه (SC47) در تغذیه گاوهای شیرده و تولید آنها، آزمایشی با بکاربردن طرح چرخشی متوازن با دوازده راس گاو (در مرحله اول شیردهی)، چهار جیره (یک الی چهار)، سه دوره (هر دوره 28 روز)، سه بلوک و چهار رأس گاو در هر بلوک انجام شد. اجزای اصلی جیره پایه شامل یونجه خشک (65/23 درصد)، ذرت سیلوشده (2/17 درصد) و مواد متراکم (15/59 درصد) براساس ماده خشک بود.به جیره‌های آزمایشی یک الی چهار به ترتیب سطوح صفر، 3، 6 و 12 گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه در روز اضافه شد. جیره‌ها به صورت کاملاّ مخلوط مصرف شد، ولی مخمر بصورت افشان بر روی غذای وعدة بعد از ظهر خوراک پاشیده می‌شد. گاوها بصورت انفرادی و تا حد اشتها تغذیه و روزانه سه دفعه دوشیده می‌شدند. تولیدشیر در هر بار دوشش رکوردگیری و نمونه‌گیری از شیر هفته‌ای دو بار جهت تعیین ترکیبات آن صورت می‌گرفت. در پایان هر دوره آزمایشی نمونه گیری خون جهت تعیین متابولیتهای آن و نیز نمونه‌گیری از مایع شکمبه برای تعیین pH شکمبه گاوها انجام می‌شد. در این آزمایش میزان مادةخشک مصرفی، تغییرات وزن بدن و تولید شیر خام تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت ولی درصد چربی، درصد موادجامد بدون چربی و درصد کل موادجامد شیر با مصرف مخمر افزایش پیدا کرد(05/0P ). میانگین pH مایع شکمبه برای تیمارهای مختلف تفاوت معنی‌داری نیز با هم نداشت. همچنین غلظت گلوکز، کلسیم، فسفر، سدیم، کلسترول، تری‌گلیسریدها، نیتروژن اوره‌ای و کل پروتئین پلاسمای خون گاوهایی که جیره‌های متفاوت دریافت کردند اختلافی نداشت. ولی نیتروژن اوره‌ای پلاسمای خون گاوهایی که مخمر مصرف کرده بودند افزایش غیر معنی دار داشت(05/0P> ) همچنین غلظت پتاسیم (05/0P< ) ومنیزیم (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

در این پژوهش اثر حرارت دادن و آمونیاکی کردن دانه جو روی تولید شیر‘ ترکیبات شیر و اسیدیته شکمبه مطالعه گردید. دانه جو در حرارت 120-115 درجه سانتیگراد تف داده شد. برای تهیه جو آمونیاکی شده ‘ 100 کیلو گرم دانه جو با 75 کیلو گرم محلول 4% اوره مخلوط و بمدت 60 روز سیلو گردید . در این آزمایش بر اساس یک طرح چرخشی متوازن 12 رأس گاو هلشتاین شیرده با وضعیت یکسان (10±52 روز پس از زایش) با جیره های غذایی هم...

متن کامل

اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

در این پژوهش اثر حرارت دادن و آمونیاکی کردن دانه جو روی تولید شیر‘ ترکیبات شیر و اسیدیته شکمبه مطالعه گردید. دانه جو در حرارت 120-115 درجه سانتیگراد تف داده شد. برای تهیه جو آمونیاکی شده ‘ 100 کیلو گرم دانه جو با 75 کیلو گرم محلول 4% اوره مخلوط و بمدت 60 روز سیلو گردید . در این آزمایش بر اساس یک طرح چرخشی متوازن 12 رأس گاو هلشتاین شیرده با وضعیت یکسان (10±52 روز پس از زایش) با جیره های غذایی هم...

متن کامل

تاثیر مخمر ساکارومایسز سرویسیه بر تولید، ترکیب شیر و فراسنجه های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مخمر ساکارومایسز سرویسیه بر تولید، ترکیب شیر و فراسنجه¬های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین انجام شد. به همین منظور از تعداد 12 راس گاو شیرده با میزان تولید روزانه 5 ± 30 کیلوگرم و وزن اولیه 50±700 کیلوگرم استفاده شد. طول دوره آزمایش 28 روز بود که 21 روز آن دوره عادت¬پذیری و 7 روز آخر دوره اصلی بود. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- تیمار شاهد (جیره بدون استفاده از پروبیوتی...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023