اثر مدت پروار بر رشد و خصوصیات لاشه بره های نر ترکی- قشقایی

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روش و مدت پروار بر رشد و ترکیب لاشه بره های نر لری بختیاری

به منظور بررسی روش پروار و مدت آن بر رشد و ترکیب لاشه، از 60 رأس برة نر لری بختیاری در یک آزمایش فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو عامل روش پروار (پروار بعد از شیرگیری و چرا در مرتع و سپس پروار) و مدت پروار (در سه سطح 75، 90 و 105 روز) استفاده شد. بره ها در سن 5 ± 90 روزگی شیرگیری شدند. بره های روش پروار بعد از شیرگیری (1) و روش چرا در مرتع و سپس پروار (2) به طور تصادفی به سه گروه 75...

متن کامل

بررسی اثر طول مدت پروار بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

تعداد 24 راس بره نر به 4 گروه مساوی تقسیم و در چهار جایگاه جداگانه پرورش داده شدند. گروه اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به مدت 90، 105، 120 و 135 روز پروار و سپس کشته شدند. در صد لاشه سرد به وزن خالی بدن در چهار گروه مزبور به ترتیب برابر با 94/0±0/57، 7/1±5/57، 3/3±9/59 و 4/4±2/62 و این تفاوتها معنی دار بود (01/0P

متن کامل

اثر قطع دنبه و مدت پروار بر رشد بره های نر لری بختیاری

Growth rate of 60 Lori-Bakhtiari single male lambs were assigned to a completely randomized design with two factors. The factors were tail status (with and without fat tail) and fattening period ( 75,90, 105 days). Lambs were alternately docked by the use of rubber rings at the begining of the second day of birth. Lambs were weaned at 90±5 days of age and randomly divided into three groups...

متن کامل

اثر روش و مدت پروار بر رشد و ترکیب لاشه بره‌های نر لری‌بختیاری

به منظور بررسی روش پروار و مدت آن بر رشد و ترکیب لاشه، از 60 رأس برة نر لری‌بختیاری در یک آزمایش فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو عامل روش پروار (پروار بعد از شیرگیری و چرا در مرتع و سپس پروار) و مدت پروار (در سه سطح 75، 90 و 105 روز) استفاده شد. بره‌ها در سن 5 ± 90 روزگی شیرگیری شدند. بره‌های روش پروار بعد از شیرگیری (1) و روش چرا در مرتع و سپس پروار (2) به طور تصادفی به سه گروه 75...

متن کامل

بررسی اثر طول مدت پروار بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

تعداد 24 راس بره نر به 4 گروه مساوی تقسیم و در چهار جایگاه جداگانه پرورش داده شدند. گروه اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به مدت 90، 105، 120 و 135 روز پروار و سپس کشته شدند. در صد لاشه سرد به وزن خالی بدن در چهار گروه مزبور به ترتیب برابر با 94/0±0/57، 7/1±5/57، 3/3±9/59 و 4/4±2/62 و این تفاوتها معنی دار بود (01/0p

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 2

صفحات  132- 137

تاریخ انتشار 2007-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021