اثر مهاری جدایه‌های بومی انتروکوک‌ بر برخی از باکتری‌های بیماری‌زای غذایی

نویسندگان

  • شهرام حنیفیان دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
  • صبا تفکیکی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع ‌غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر سونیکاسیون حرارتی در مقایسه با روش معمول پاستوریزاسیون روی ترکیبات زیست‌فعال و برخی از ویژگی­های آب آلبالو بود. تیمارها شامل نمونه کنترل، نمونه پاستوریزه شده (90 درجه سیلسیوس، 30 ثانیه)، نمونه حرارت داده شده در دمای 60 درجه سیلسیوس به­مدت 4، 8 و12 دقیقه، نمونه فراصوت بدون حرارت در همان زمان‌­ها و دامنه­‌های 4/24، 7/42 و61 میکرومتر (50، 75 و 100 درصد) و نمونه فراصوت با حرارت 60 درجه سیلسیوس در همان مدت و دامنه‌­ها بودند. تیمار پاستوریزاسیون کاهش 7/31 درصد از محتوای ویتامین ث، 9/22 درصد از محتوای فنولی، 4/19 درصد از محتوای آنتی­اکسیدانی، 2/6 درصد از محتوای آنتوسیانینی آب آلبالو را موجب شد. در دامنه 61 میکرومتر فراصوت دمای 60 درجه سیلسیوس و زمان 12 دقیقه، 8/20 درصد از محتوای ویتامین ث کاسته شد. هم‌چنین، با افزایش دما، دامنه و زمان فراصوت میزان محتوای فنولی کاهش یافت. دامنه‌­های بالای فراصوت کاهش معنی­‌دار (0/05>p) در محتوای آنتوسیانینی را موجب گردید به­ طوری‌­که در دامنه 61 میکرومتر، زمان 4 دقیقه و دمای 60 درجه سیلسیوس محتوای آنتوسیانینی 6/6 درصد کاسته شد. در کل، نتایج مطالعه حاضر نشان می­دهد تیمار فراصوت با دامنه 7/42 میکرومتر (75 درصد) در دمای 60 درجه سیلسیوس می­تواند مؤثرترین تیمار در حفظ خصوصیات کیفی آب آلبالو در مقایسه با روش پاستوریزاسیون باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه آفسنطین (Artemisia absinthium) و اثر مهاری اسانس و عصاره‌های آبی، الکلی آن بر برخی از باکتری‌های بیماریزای غذایی

مقدمه: با ارتقای سطح دانش بشر و آگاهی نسبت به مضرات نگهدارنده‌های شیمیایی، ‌تمایل به استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی به خصوص اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی در مواد غذایی افزایش یافته است. هدف: در این مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه آفسنطین و اثر ضدباکتریایی اسانس و عصاره آبی و الکلی (اتانولی و متانولی) آن بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، اشرشیاکلی O157:H7، لیستریا مونوسایت...

متن کامل

مطالعه اثر ضد‌باکتریایی عصاره‌های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری‌های بیماریزای غذایی

مقدمه: با توجه به نگرانی‌های عمومی درخصوص عوارض نگهدارنده‌های شیمیایی، تمایل به مصرف محصولاتی است که فاقد نگهدارنده هستند و یا در آنها از نگهدارنده‌های طبیعی مثل اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی استفاده شده است. هدف: در این مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره آبی، اتانولی و متانولی گلبرگ زعفران بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، ای کولای O157:H7، لیستریا مونوسایتوژنز و باسیلوس سرئوس ...

متن کامل

اثر نیزین بر تعدادی از باکتریهای بیماریزای تشکیل‌دهنده بیوفیلم با استفاده از روش میکروتیترپلیت

چکیده: زمینه و هدف: بعضی از باکتریهای پاتوژن و فاسد کننده مواد غذایی قادر می‌باشند به سطوح در تماس با مواد غذایی متصل شده و تشکیل بیوفیلم ‌دهند، از این جهت به ‌عنوان منبع آلودگی محصولات غذایی و انتقال بیماری ها در نظر گرفته می‌شوند. نیزین، باکتریوسین پپتیدی می‌باشد که برای کنترل بیولوژیکی بیوفیلم های میکروبی استفاده می‌گردد. همچنین امروزه نیزین در ادغام با مواد بسته‌بندی، مواد غذایی را از خطر ...

متن کامل

بررسی اثر عصاره گیاه آویشن بر ماندگاری و رشد برخی از باکتریهای مولد عفونتهای غذایی

 مقدمه و هدف: امروزه تلاش می شود از ترکیبات طبیعی نگهدارنده برای افزایش ماندگاری مواد غذایی استفاده شود. در این مطالعه تاثیر عصاره گیاه آویشن بر روی باکتریهای سالمونلا تیفی موریوم، لیستریا مونوسایتوژنز و یرسینیا انتروکولیتیکا بررسی شد. مواد و روش کار: برای این منظور غلظتهای مختلف از عصاره این گیاه که به روش تبخیر با بخار آب در پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهرکرد تهیه شده بود را در محیط ه...

متن کامل

مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه آفسنطین (artemisia absinthium) و اثر مهاری اسانس و عصاره های آبی، الکلی آن بر برخی از باکتری های بیماریزای غذایی

مقدمه: با ارتقای سطح دانش بشر و آگاهی نسبت به مضرات نگهدارنده های شیمیایی، تمایل به استفاده از نگهدارنده های طبیعی به خصوص اسانس ها و عصاره های گیاهی در مواد غذایی افزایش یافته است. هدف: در این مطالعه ترکیب شیمیایی اسانس گیاه آفسنطین و اثر ضدباکتریایی اسانس و عصاره آبی و الکلی (اتانولی و متانولی) آن بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، اشرشیاکلی o157:h7، لیستریا مونوسایتوژن...

متن کامل

بررسی تأثیر عصاره الکلی سیر بر روی برخی از باکتری‌های بیماریزای با منشاء مواد غذایی

با توجه به رویکرد مردم به مصرف محصولات غذایی فاقد مواد نگهدارنده و یا دارای مواد نگهدارنده طبیعی، امروزه استفاده از عصاره­های گیاهی به‌عنوان نگهدارنده مواد غذایی به‌جای مواد شیمیایی رونق یافته است. این مطالعه با هدف تعیین اثر غلظت‌های مختلف عصاره الکلی گیاه سیر (Allium sativum) بر روی سویه­های استاندارد باکتری‌های سالمونلا اینتریتیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، لیستریا مونوسیتوژنز و یرسینیا اینتروکولتی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1 (33) بهار

صفحات  35- 48

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023