اثر مواد ضد تعرق بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر مواد ضد تعرق بر عملکرد و اجزای عملکردرقم دیررس ذرت704 تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در بهار 1391 در مرکز تحقیقات کرمانشاه انجام شد. تیمارها شامل اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول ، که در دو سطح شامل مصرف و عدم مصرف می باشد. براساس مقادیر تعیین شده به ترتیب زیر محلول پاشی انجام می شود محلول پاشی با غلظت 5/0 میلی مولار برای اسید سالیسیلیک و 50 میلی گرم در لیتر برای پاکلوبوترازول و محلول پاشی در مرحله 6تا8 برگی صورت گرفت. تنش خشکی نیز در 4 مرحله شامل آبیاری نرمال، عدم آبیاری در 8 برگی ،عدم آبیاری در 12برگی و عدم آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی اعمال شد.تنش خشکی تأثیر معنی داری بر تعداد دانه در ردیف،تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت داشت. در تنش خشکی بیشترین عملکرد دانه در حالت آبیاری نرمال با 9408 کیلوگرم در هکتار و کمترین در حالت عدم آبیاری در ظهور گل تاجی با 5059 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. مواد ضد تعرق تأثیر معنی داری تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ذرت داشت. با مصرف مواد ضد تعرق بیشترین عملکرد دانه  در حالت مصرف سالیسیلیک  با 7453 کیلو گرم در هکتار  و کمترین در حالت عدم مصرف مواد ضد تعرق با 5422 کیلو گرم در هکتار بدست آمد. اثر متقابل تنش خشکی و مواد ضد تعرق  بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار بود. بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که اثر تنش خشکی و مواد ضد تعرق  می­تواند عملکرد دانه ذرت را از طریق ایجاد گیاهان قوی تر و بهبود اجزاء عملکرد، افزایش داده وکاهش اثرات تنش خشکی را با مصرف مواد  ضد تعرق در جهت بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت افزایش دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم تحت تنش خشکی

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر خصوصیات فتوسنتزی گندم آزمایشی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب استان آذربایجان‌غربی انجام شد. عامل آبیاری شامل قطع آبیاری از مرحله ظهور سنبله، قطع آبیاری از مرحله گلدهی (ظهور پرچم) و آبیاری کامل در کرت‌های اصلی بود. کرت‌های فرعی نیز شامل تیمار‌های محلول‌پاشی با مو...

متن کامل

بررسی اثر سوپرجاذب بر برخی از اجزاء عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی در استان خوزستان

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تنش رطوبتی و سطوح مختلف سوپرجاذب بر اجزاء عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 ، آزمایشی در یک خاک شنی در منطقه حمیدیه خوزستان در غالب طرح کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی در 12 تیمار و سه تکرار انجام شد. در این تحقیق عمق‌ آب آبیاری، شامل I1، I2 و I3 به ترتیب معادل 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه به عنوان تیمار اصلی و سوپرجاذب شامل S0، S1، S2 و S3 به ترتیب مع...

متن کامل

اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی،عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر روی بعضی خصوصایت رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 704 تحت آبیاری محدود، آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از آترازین ‏‎400ppm‎‏ ، پارافین یک درصد، پارافین + سیتوویت 2 درصد و به نسبت 3 به 1، موم 10 درصد و تیمار شاهد که در آن هیچ ماده ضدتعرقی ا...

15 صفحه اول

اثر فیلترکیک بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد ذرت شیرین تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل

In order to investigate the effect of Filter Cake application on some morpho-physiological characteristics and yield of sweet corn (Zea mays var saccharata) under different irrigation regimes, an experiment was conducted in Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan, in 2012. The experiment was arranged in split-plot design in RCBD (Completely Randomized Block Design) with th...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  212- 224

تاریخ انتشار 2016-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023