اثر نانو کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

نویسندگان

  • عصمت خاکسارنژاد دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
  • محمد ضابط استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نانو کود کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران، پژوهشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و سه تیمار به صورت صحرائی در مزارع چهار ساله در منطقه قاینات خراسان جنوبی در سال زراعی 1393-1392 انجام شد. تیمار کودی در سه سطح صفر، پنج و ده کیلوگرم در هکتار اعمال شد. بعد از اعمال تیمارها، صفات تعداد گل در 50 گرم نمونه گل، تعداد کل گل در مترمربع، وزن تر و خشک کلاله و وزن تر گل‎ها در کل دوره یادداشت برداری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری ((P ≤ 0/01 بین سطوح مختلف کودی در تعداد گل در 50 گرم، تعداد کل گل در مترمربع و وزن تر گل‎ها وجود داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات مختلف نشان داد که میزان 10 کیلوگرم در هکتار کود نانو کلات آهن تأثیر معنی‎دار و مثبتی بر کلیه صفات داشت. با تجزیه همبستگی بین صفات مشخص شد تعداد کل گل‎ها همبستگی مثبت و معنی‎داری با صفات وزن تر و خشک کلاله و وزن تر گل‎ها داشت. نتایج تجزیه رگرسیون خطی نشان داد که صفت وزن تازه گل حدود 77 درصد از کل تغییرات را توجیه نمود و نتایج این تجزیه با تجزیه همبستگی ساده مطابقت داشت؛ با این تفسیر که در تجزیه همبستگی نیز وزن خشک کلاله با وزن تر کلاله همبستگی مثبت و معنی‎دار (100 درصد همبستگی) داشت.از آنجا که تاکنون کودهای کلاته آهن در مقیاس نانو و میکرو به لحاظ اثر بر عملکرد و رشد زعفران مقایسه نشد ه‌اند، این تحقیق با هدف ارزیابی اثر نانو کلات آهن بر عملکرد زعفران انجام گردید. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تاثیر کاربرد کود کلات آهن با نانو کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی ( crocus sativus l.)

چکیده به منظور بررسی اثر نانو کلات آهن و مقایسه با کلات eddhsa بر زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل با 6 تیمار و سه تکرار در مزرعه زعفران دانشگاه شاهد در طی سالهای زراعی1390 - 1389 انجام شد که تیمار ها شامل نوع کود آهن در دو سطح کاربرد نانو کود کلات آهن و کود آهن کلات با بنیان eddhsa و عامل دوم مقدار کود در سه سطح 0، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار بود. تعداد گل، وزن گل ، وزن تر و خشک کلاله، وزن خشک...

ارزیابی مقایسه کود کلات آهن با بنیان ‌های نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران زراعی (.Crocus sativus L)

به منظور بررسی اثر کود آهن با بنیان ‌های متفاوت نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران آزمایشی به صورت فاکتوریل در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال زراعی 90-1389 انجام گرفت. فاکتور ‌های آزمایش شامل دو نوع کود کلات آهن معمولی و نانو در سه سطح صفر، 5 و 10کیلوگرم در هکتار بود. صفات مورد بررسی از قبیل طول برگ، تعداد برگ، تعداد گل، وزن کل پداژه، وزن تر گل،...

متن کامل

اثر فناوری های نوین زراعی بر ویژگی های رشد، عملکرد، اجزای عملکرد گل و بنه زعفران(crocus sativus l.)

بمنظور بررسی تأثیر فناوری های نوین زراعی بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی زعفران (crocus sativus l.) شش آزمایش مکمل طی سال های زراعی 91-1388 انجام شد. آزمایش اول، بررسی اثر نوع بستر، وزن و زمان خارج کردن بنه از خاک جهت کاشت تحت شرایط کنترل شده که به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفیدر سه تکرارانجام شد. تیمارها شامل وزن بنه در دو سطح (10-8 و10 گرم به بالا)، دو بستر کاشت (پشم سنگ و پیت ماس) و ش...

مطالعه تأثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر کودهای زیستی، دامی و شیمیایی و وزن بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران در شهرستان مه ولات در سال زراعی 91-1390 در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با چهار تکرار انجام شد که در آن کود شیمیایی و دامی مرسوم در سه سطح (100 درصد، 50 درصد و عدم مصرف کود دامی و شیمیایی) به عنوان عامل کرت اصلی و عامل کرت فرعی شامل: ترکیب فاکتوریل از کود بیولوژیک در سه سطح (کود نیتروکسین، ب...

متن کامل

اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی اثر محلو‌ل‌پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت‌های خردشده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با فاکتور تنش آبی در گیاه گندم رقم آذر 2 در کرت اصلی و فاکتور کودهای نانو کلات آهن و منگنز به همراه کود میکرو کلات آهن و منگنز در کرت فرعی و در سه تکرار در سال زراعی 94-93 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. ...

متن کامل

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.)

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه‌های دختری زعفران، آزمایشی در دو سال زراعی 90- 1389 و 91-1390 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش بر اساس دو گونه قارچ میکوریزا شامل 1-Glomus mosseae، 2- گونه Glomus intraradices، 3- 60 تن در هکتار کود دامی + G. mosseae، 4- 60 تن در هکتار کود دامی + G...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  45- 52

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023