اثر نسبت‌های متفاوت آمونیوم به نیترات بر رشد و عملکرد چند رقم توت فرنگی (Fragaria xananassa Duch.)

نویسندگان

  • عبدالکریم کاشی,
  • علی عبادی,
  • مصباح بابالار,
  • محمدعلی عسگری,
  • مهدیه حقیقت افشار,
چکیده مقاله:

Some strawberriy cultivars (Fragaria x ananassa Dutch. cv. Aliso, Selva, Gaviota and Camarosa) were grown hydroponically with five NH4:NO3 mM concentration ratios (0/6 (S1), 0.25/6 (S2), 0.5/6 (S3), 1/6 (S4), 2/6 (S5) and constant nitrate concentration in three replicates for two seasons: Summer and Winter, in greenhouses of Agriculture Faculty of Tehran University. The results are reported as Follows: In summer shoot dry weight and shoot/ root ratio were highest in 0.25 and 0.5 mM NH4-N and were constant in remaining solutions with higher ammonium concentration. Increasing ammonium concentration resulted in decreasing the root dry weight. Aliso and Selva had the highest shoot and root dry matter respectively. Gaviota had the highest runner. In winter, shoot dry matter was highest in plants grown in S5 solution. Increasing ammonium from 0 to 0.5 mM decreased fruit yield but more ammonium in S4 and S5 solution increased yield. Root and fruit dry matter were highest in Selva. Yield and Fruit fresh weight were highest in Gaviota. Camarosa had the highest shoot dry weight. In summer shoot dry weight was significantly higher than in winter. Due to the high yeild, commercial use of the S5 solution and the cv. Gaviota is recommended.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چند رقم توت فرنگی، Fragaria x ananassa Duch.))

در این تحقیق اثر منبع نیتروژنی بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چهار رقم توت فرنگی به نام‌های آلیسو، سلوا،گاویتا و کامارسا، با روش آبکشت و پنج محلول غذایی حاوی مقادیر متغیر آمونیوم (s1= 0)،(s2=0.25)، (s3= 0.5)، (s4= 1)، (s5= 2) و مقدار ثابت نیترات ( 6 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بوته‌ها در دو فصل متفاوت تابستان و زمستان به ترتیب رشد رویشی و رشد رویشی و زایشی داشتند. طبق نتای...

متن کامل

اثر نسبت های متفاوت آمونیوم به نیترات بر رشد و عملکرد چند رقم توت فرنگی <span dir=ltr> (<i>fragaria xananassa</i> duch.)</span>

این پژوهش در دو فصل متفاوت (تابستان و زمستان) در گلخانه ها و آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. در این مطالعه چهار رقم توت فرنگی به نام های آلیسو، سلوا، گاویتا و کامارسا کشت شد و تغذیه بوته ها با استفاده از پنج محلول غذایی، حاوی مقدار ثابت نیترات و مقدار متغیر آمونیوم انجام گرفت. در تابستان وزن خشک اندام هوایی و نسبت آن به وزن خشک ریشه به ترتیب با افزایش نیت...

متن کامل

اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام های مختلف چند رقم توت فرنگی، fragaria x ananassa duch.))

در این تحقیق اثر منبع نیتروژنی بر تجمع نیترات در اندام های مختلف چهار رقم توت فرنگی به نام های آلیسو، سلوا،گاویتا و کامارسا، با روش آبکشت و پنج محلول غذایی حاوی مقادیر متغیر آمونیوم (s1= 0)،(s2=0.25)، (s3= 0.5)، (s4= 1)، (s5= 2) و مقدار ثابت نیترات ( 6 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بوته ها در دو فصل متفاوت تابستان و زمستان به ترتیب رشد رویشی و رشد رویشی و زایشی داشتند. طبق نتای...

متن کامل

اثر NAA و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(Fragaria ananassa Duch.)

پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (NAA) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین ارقام توت فرنگی کردستان، پاروس و کامارسا انجام شد. برای این منظور کالوس ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل و پرچم بر روی محیط کشت MS حاوی NAA در چهار غلظت مختلف 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر کشت شدند. غلظت تنظیم کننده ی رشد، نوع ریز...

متن کامل

اثر محلول‌پاشی سولفات نیکل و اوره بر رشد زایشی و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم پاجارو (Fragaria ananassa Duch. cv. Pajaro)

Abstract In this study, effect of spraying nickel sulfate and urea on reproductive growth, yield and some qualitative characteristics of strawberry fruit were investigated. Rooted daughter plants of strawberry, cv. Pajaro, were grown in 3 L pots in greenhouse of College of Agriculture, Shiraz University. The established plants were sprayed, at 4-5-leaf stage, with nickel sulfate at concentrati...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 3

صفحات  321- 335

تاریخ انتشار 2006-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023