اثر ژنوتیپ ونوع قند بر ماده زایی پیاز خوراکی (Allium cepa L) در محیط درون شیشه ای

نویسندگان

  • رضا بزرگی پور
  • عبدالکریم کاشی
  • محمد رضا حسندخت
چکیده مقاله:

در این تحقیق واکنش شش رقم پیاز خوراکی ایرانی باسامی قرمز آذر شهر‘ سفید کاشان ‘ سفید قم‘ درچه اصفهان‘ قولی قصه زنجان ‘ طارم علیا واثر قندهای ساکارز ‘ مالتوز وگلوکز بر ماده زایی گلهای این ارقام در محیط درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. رقم سفید کاشان با %34/3 رویان ماده زا بیشترین و درچه اصفهان با %07/0 رویان ماده زا کمترین واکنش را به ماده زایی نشان دادند . محیطهای کشت از نظر تاثیر بر درصد رویانزایی و باز زایی گیاه تفاوت بسیار معنی داری داشتند. درصد رویانزایی در محیط کشت F6S (حاوی ساکارز) بیش از سه برابر محیط کشت F6M(حاوی مالتوز) بود. شمارش کروموزومی سلولهای مریستم انتهای ریشه نشان داد که 70% گیاهان باززایی شده هاپلوئید (n=8) بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر ژنوتیپ ونوع قند بر ماده زایی پیاز خوراکی (allium cepa l) در محیط درون شیشه ای

در این تحقیق واکنش شش رقم پیاز خوراکی ایرانی باسامی قرمز آذر شهر‘ سفید کاشان ‘ سفید قم‘ درچه اصفهان‘ قولی قصه زنجان ‘ طارم علیا واثر قندهای ساکارز ‘ مالتوز وگلوکز بر ماده زایی گلهای این ارقام در محیط درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. رقم سفید کاشان با %34/3 رویان ماده زا بیشترین و درچه اصفهان با %07/0 رویان ماده زا کمترین واکنش را به ماده زایی نشان دادند . محیطهای کشت از نظر تاثیر بر درصد رویا...

متن کامل

بررسی تولید گیاهان هاپلویید پیازهای خوراکی بومی ایران (Allium cepa L.) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای

ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) ایرانی دارای صفات مطلوب فراوانی هستند، اما عملکرد برخی از آن ها نسبت به ارقام هیبرید خارجی کمتر است، بنابراین تهیه هیبرید F1 از آن ها ضروری به نظر می رسد. به روش های مختلفی می توان لاین خالص تهیه کرد. تولید لاین خالص به روش سنتی وقت گیر و پرهزینه است، در صورتیکه با روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای در مدت کوتاه تری می توان به لاین های خالص دست یافت. به منظور ...

متن کامل

بررسی تولید گیاهان هاپلویید پیازهای خوراکی بومی ایران (allium cepa l.) به روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای

ارقام پیاز خوراکی (allium cepa l.) ایرانی دارای صفات مطلوب فراوانی هستند، اما عملکرد برخی از آن ها نسبت به ارقام هیبرید خارجی کمتر است، بنابراین تهیه هیبرید f1 از آن ها ضروری به نظر می رسد. به روش های مختلفی می توان لاین خالص تهیه کرد. تولید لاین خالص به روش سنتی وقت گیر و پرهزینه است، در صورتیکه با روش ماده زایی در محیط درون شیشه ای در مدت کوتاه تری می توان به لاین های خالص دست یافت. به منظور ...

متن کامل

بررسی تأثیر پیش‌تیمار و اندازه‌ی بذر بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو ژنوتیپ پیاز خوراکی (.Allium cepa L)

به‌منظور ارزیابی تأثیر پرایمینگ و اندازه‌یبذر برویژگی‌های کمی و کیفی ژنوتیپ‌های پیاز خوراکی، پژوهش حاضردردو سال زراعی (1391 و 1392)به‌صورت فاکتوریل درقالبطرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل پرایمینگ در چهار سطح (هیدروپرایمینگ با آب مقطر، اسموپرایمینگ با نیترات پتاسیم، پرایمینگ با استفاده ازماده‌ی فولام...

متن کامل

اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار

اثر مقادیر مختلف از ت (0‘40‘80‘120‘160‘و200 کیلوگرم ازت خالص در هکتار) بصورت کود اوره بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری سه رقم پیاز خوراکی (سفیدکاشان‘ توپاز و قرمز آذرشهر) در مزرعه تحقیقاتی (بافت خاک لومی رسی) و آزمایشگاههای گروه باغبانی دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای اجرای آزمایش از طرح آماری کرت های خرد شده (split plot) در چهار تکرار استفاده شد. اثر کود ازت بر عملکرد و وزن متوسط پ...

متن کامل

آثار بر هم‌کنش مس و آسکوربیک‌اسید بر برخی نشان‌ویژگی‌های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

آسکوربیک اسید به عنوان آنتی‌اکسیدان محلول در آب، در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک مانند مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی شرکت می‌کند. برای بررسی آثار تنش مس (5/6 میکرومولار) و کاربرد ریشه‌ای آسکوربیک اسید (5/0 میلی‌مولار) بر برخی نشان‌ویژگی‌های فیزیولوژیک پیاز خوراکی (Allium cepa L. cv. Red Azarshahr)، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تنش مس سبب کاهش معنی‌دار وزن خشک ریشه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023