اثر کلرمکوات کلراید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی

نویسندگان

  • رخ‌افروز, خاتون دانشگاه شیراز، شیراز
  • پیرسته‌انوشه, هادی مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد
چکیده مقاله:

Chlormequat chloride (CCC) as one of the most important growth retardants has been used for manipulation of growth and yield of cereal crops; however, the effect of CCC has not yet been well understood under drought stress conditions. Therefore, one greenhouse and a field experiment were conducted to examine the effects of CCC on yield and yield components of wheat in drought conditions at College of Agriculture, Shiraz University during 2012-2014 growing seasons. The treatments in greenhouse were application and no-application of CCC, wheat cultivar (Marvdasht, Shiraz and Chamran) and irrigation regimes (100%, 75% and 50% of FC); while the treatments in filed were different CCC concentrations (0, 3 and 5 g L-1) and drought stress levels (no-, light-, moderate- and severe-drought). The results showed that under both greenhouse and field conditions, drought stress at different levels decreased yield and yield components of wheat cultivars. However, CCC improved drought tolerance in wheat with increasing yield and yield components; under field conditions, positive effects of CCC were enhanced with increasing its concentration up to 5 g L-1. The positive effect of CCC was greater under control and light stress compared to under severe stress conditions. In the greenhouse study where Marvdasht, Shiraz, and Chamran cultivars were evaluated, Chamran cultivar produced the highest grain yield under both normal and drought conditions; although Shiraz cultivar was found more responsive to CCC. Overall; drought stress reduced growth and grain yield of wheat crop; however, CCC could compensate, at least in part (i.e. 30% to 60%) for the latter reductions.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کلرمکوات کلراید بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی

کلرمکوات کلراید (ccc) از مهم ترین کُندکننده­های رشد، برای دست ورزی رشد و عملکرد غلات می باشد. اثرات این کُندکننده رشد در شرایط تنش خشکی به خوبی مطالعه نشده است. لذا، به منظور بررسی تأثیر غلظت­های محلول پاشی ccc بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط خشکی، دو آزمایش جداگانه در گلخانه و مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال­های 1391 تا 1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایش گلخانه­ای شامل کاربرد و عدم ...

متن کامل

اثر برگ زدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش خشکی

اگرچه رابطه مبدا-مقصد در شرایط تنش خشکی نسبت به شرایط مطلوب، می­تواند متفاوت باشد، اما پژوهش­های اندکی به این موضوع پرداخته اند. در پژوهش حاضر رابطه مبدا-مقصد تحت شرایط تنش خشکی در یک آزمایش مزرعه­ای در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی به روش کرت­های دوبار خرد شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال زراعی­ 93-1392 مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل رژیم آبیاری در دو سطح آبیاری مطلوب و قط...

متن کامل

اثر برگ زدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش خشکی

اگرچه رابطه مبدا-مقصد در شرایط تنش خشکی نسبت به شرایط مطلوب، می­تواند متفاوت باشد، اما پژوهش­های اندکی به این موضوع پرداخته اند. در پژوهش حاضر رابطه مبدا-مقصد تحت شرایط تنش خشکی در یک آزمایش مزرعه­ای در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی به روش کرت­های دوبار خرد شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال زراعی­ 93-1392 مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل رژیم آبیاری در دو سطح آبیاری مطلوب و قط...

متن کامل

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه­ ی کاملاً تصادفی با 4 تکرار در سال 1384 در گلخانه­ ی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل: سه رقم سویا به نام­ های HutcheSon، Brim و Stonewall و سطوح تنش خشکی شامل: شاهد، 50 و 25 درصد آب قابل استفاده (1S و 2S) بودند. تیمار تنش خشکی، عملکرد دانه در ساقه اصلی را کاهش ندا...

متن کامل

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه‌ای در تابستان سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرارانجام گردید. کرت‌های اصلی شامل سه رژیم آبیاری I1، I2 و I3 (به ترتیب آبیاری پس از 7 ، 10 و 13 روز) بود و تیمار فرعی را سه رقم سورگوم دانه‌ای پیا...

متن کامل

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان

به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر روی برخی از صفات مورفولوژیک سه رقم آفتابگردان آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط آب و هوایی تبریز طی سال زراعی 1386 و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمار تنش کمبود آب در پنج سطح (50، 100، 150، 200 و 250 میلی‌متر از تشتک تبخیر کلاس A)  در مرحله R3 در کرت‌های اصلی و سه رقم آفتاب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 20

صفحات  111- 123

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023