اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند

نویسندگان

  • حمید نجفی نژاد
  • کاظم پوستینی
چکیده

بمنظور بررسی واکنش چغندرقند به کود دامی ‘ آزمایشی در دو مکان از اراضی کشت و صنعت ودامپروری مغان و در دو سال به اجرا گذاشته شد. سه سطح کوددامی (صفر‘ 20و40 تن درهکتار) تیمارهای آزمایشی بود. که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهارتکرار بکار گرفته شد. در این آزمایش رقم IC1 وهمچنین روشهای زراعتی معمول مورد استفاده قرارگرفت. بطورکلی نتایج نشان دادکه کود دامی عملکرد ریشه را افزایش ومیزان قند ریشه را بطور معنی داری کاهش داد. از مشاهدات مربوط به تجزیه خاک وکود و تغییرات میزان ازت‘ سدیم و پتاسیم درریشه گیاه ‘ ممکن است بتوان نتیجه گرفت که با آزاد شدن تدریجی ازت از کود دامی ‘ گیاه ازت بیشتری جذب کرده و نسبت K+/Na+ در آن کاهش یافته است . بر پایه این تغییرات بخشی از کربوهیدرات وارد شده به ریشه ‘ به مواد زائد تبدیل شده است. استفاده از کود دامی مواد ناخالصی را افزایش داده و در نتیجه عملکرد قندکاهش یافت. دو مکان کاشت وهمچنین دوسال آزمایش از نظر صفات یاد شده تفاوت معنی داری داشتند. که در هر دو مورد احتمالا عامل غالب درکاهش عملکردقند‘ جذب بیشتر یون سدیم درمقایسه با یون پتاسیم بعلت تفاوت نسبت K+/Na+ و محتوای ازت خاک بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تقسیط کود نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد ریشه و خصوصیات کیفی چغندرقند

تحقیق حاضر جهت بررسی نحوه مصرف نیتروژن و تاثیر طول دوره رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند رقم 7233 در دشت جوین شهرستان سبزوار اجرا گردید. پنج شیوه تقسیط کود نیتروژن (N1: 25 درصد همزمان با کاشت + 75 درصد در زمان تنک، N2: 50 درصد همزمان با کاشت + 50 درصد در زمان تنک، N3: 25 درصد همزمان با کاشت + 50 درصد در زمان تنک + 25 درصد بیست روز بعد، N4: 100 درصد همزمان با تنک، N5: 50 درصد همزمان با ...

متن کامل

اثر روش نگه‌داری ریشه در سیلوی کنار مزرعه بر ضایعات وزنی و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضایعات کمی و کیفی ریشه‌های چغندرقند تحت شرایط دو روش نگه‌داری در کنار مزرعه برای مدت زمان‌های مختلف در سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات چغندرقند واقع در کمال‌شهر کرج انجام شد.  بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با نه تکرار صورت گرفت.  ترکیبی از دو زمان برداشت (‌نیمه آبان و نیمه آذر) با دو روش نگه‌داری چغندرقند در مزرعه (سیلوی...

متن کامل

اثر شدت حذف پهنک برگ در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ریشه و کیفیت چغندرقند

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف حذف پهنک برگ در مراحل مختلف رشد رویشی بر عملکرد ریشه و کیفیت چغندرقند و همچنین تعیین حساس‌ترین مرحله رشدی گیاه نسبت به حذف پهنک برگ‌ها، آزمایشی مزرعه‌ای به صورت فاکتوریل (5×4) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال زراعی 1386 اجرا گردید. حذف پهنک برگ (S) در چهار مرحله رشدی چغندرقند بر اساس تفسیم بندی فا...

متن کامل

اثر تقسیط کود نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد ریشه و خصوصیات کیفی چغندرقند

تحقیق حاضر جهت بررسی نحوه مصرف نیتروژن و تاثیر طول دوره رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند رقم 7233 در دشت جوین شهرستان سبزوار اجرا گردید. پنج شیوه تقسیط کود نیتروژن (n1: 25 درصد همزمان با کاشت + 75 درصد در زمان تنک، n2: 50 درصد همزمان با کاشت + 50 درصد در زمان تنک، n3: 25 درصد همزمان با کاشت + 50 درصد در زمان تنک + 25 درصد بیست روز بعد، n4: 100 درصد همزمان با تنک، n5: 50 درصد همزمان با تن...

متن کامل

اثر کود نیتروژن، آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت ریشه و شاخص‌های فیزیولوژیک چغندرقند (Beta vulgaris L.) رقم پارس در شرایط آبیاری ‌قطره‌ای- نواری

این تحقیق با هدف تعیین اثر مقادیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت چغندرقند رقم پارس انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده نواری بر پایه طرح بلوک‌های کامل‌تصادفی با چهار تکرار با آبیاری قطره‌ای- ‌نواری در دو سال (1392 و 1393) در ایستگاه تحقیقاتی مطهری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند واقع در کمال‌شهرکرج اجرا شد. عامل آرایش ‌کاشت در دو سطح (50-40 و 60-40)...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023