× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثرpH بر خواص جذبی نانو ذرات اکسید روی-اکسید کادمیوم برای حذف متیل بلو و متیل اورانژ

نویسندگان

  • الهه خلیلی فرد کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته ، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
  • سید علی حسن زاده تبریزی دانشیار، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
  • مجتبی نصراصفهانی دانشیار، دانشکده شیمی و علوم پایه، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

نانو کامپوزیت ZnO-CdO با استفاده از روش میکروامولسیون آب در روغن سنتز شد. نسبت وزنی اکسید روی و کادمیم و دمای کلسیناسیون بر روی مورفولوژی، تشکیل فاز، تبدیلات فازی، اندازه کریستال هاوذرات و همچنین سطح ویژه نانو کامپوزیت ZnO-CdO تحقیق شد. محصولات سنتز شده توسط آنالیزهای XRD، BET، SEM، TEM و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش اشعه ایکس نشان داد که نانو کامپوزیت ZnO-CdO با کریستال‌های نانومتری شکل گرفته است، ذرات نانو کامپوزیت روی-کادمیم سنتز شده در دمای˚C400 به دلیل سطح ویژه بالاتر بهترین خواص جذب و تجزیه متیل بلو و متیل اورانژ اسیدی را از خود نشان دادند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Introduction: Cadmium is a heavy metal with high toxicity and is best known as a carcinogen element. For protecting human health and environment it is necessary to remove excess Cadmium from industrial wastewater before discharging it to surface and ground water. In this study the efficiency of Zinc Oxides Nanoparticles in Cadmium removal from aqueous solution was evaluated. Methods: This is a...

در این مطالعه، استخراج فاز جامد نانو ذرات اکسید روی/کیتوسان برای پیش تغلیظ و استخراج مقادیر ناچیز متیل اورانژ از نمونه¬های آبی به کار گرفته شده است. به منظور توسعه مدل برای شبیه سازی و بهینه سازی از هیبرید الگوریتم بهینه سازی فاخته-شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. ph، حجم حلال شوینده، مقدار جاذب، سرعت جریان نمونه و حلال شوینده متغیرهای ورودی و درصد استخراج متیل اورانژ به عنوان متغیر خروجی در ن...

وجود آلاینده‌های آلی مقاوم مانند آفت‌کش‌ها در منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی و آب شرب و ناتوانی فرایندهای متداول تصفیه آب در حذف این آلاینده‌ها، منجر به طراحی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف حذف آفت‌کش دیازینون از محیط‌های آبی با فرایند نانو ذرات اکسید روی و فرابنفش انجام شد. در این مطالعه حذف آفت‌کش دیازینون با غلظت‌های 100 و 500 میکروگرم در لیتر در حضور نانو ذرات اکسید رو...

در این تحقیق، یک حسگر گازی مقاومت شیمیایی مبتنی بر گرافن اکسید احیا شده برای آشکارسازی گزینش­پذیر دی­متیل­متیل فسفونات (dmmp)  به عنوان شبه­عامل اعصاب توسعه داده شده است. احیای گرافن اکسید توسط عوامل احیا کننده های مختلفی مانند آسکوربیک اسید، گلوکز، هیدرازین هیدرات و پارافنیلن دی­آمین انجام گرفت. گرافن اکسیدهای احیا شده که به خوبی در آب مقطر پراکنده شده بودند؛ با روش قطره چکانی روی سطح الکتروده...

 - نانو ذرات اکسیدروی خالص و آلائیده با منگنز به روش مایسل معکوس تولید شده­اند. اندازه، ویژگی­های ساختاری و نوری این نانو ذرات توسط دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)[1]، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)[2] و طیف سنج UV-Vis[3] مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی پراش پرتو X تشکیل فاز ورتزایت نانو ذرات را تایید می­کند. ویژگی­های نوری نانو ذرات مانند ضریب میرائی، گاف انرژی، انرژی اورباخ، طول موج آستانه­گذار، عمق...