اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و تیزهوشی

نویسندگان

چکیده مقاله:

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common conduct disorder among children. ADHD is determined by levels of impulsive behavior, attention deficit and hyperactivity. Most of children with ADHD have normal intelligence quotient and some of them are gifted students. We normally expect that a child with ADHD has additional problems such as mental retardation, educational and even mental problems. It is clear that this disorder is not limited to the gifted participants. Similarity in terms of social problems in children with ADHD is significant, then they often confused with each other. In this paper, intelligent features and differential diagnosis of gifted children with ADHD explained against other children with ADHD.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدرسه

  Attention-deficit/ hyperactive disorder (ADHD) is one of the most common Neuro-behavioral problems diagnosed among students that are associated with different educational problems including poor academic performance, failing and dropping out of school and it can lead to adjustment problems and disruptive behavior in school. The disorder severely impairs the performance of students in school a...

متن کامل

ویژگی های رفتاری اختلال پردازش شنوایی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

Auditory Processing Disorder (APD) is a specific perceptual dysfunction that it is not due to peripheral hearing loss. It affects development of integrated processes of language (listening and speaking) and literacy (reading and writing). APD can coexist with other disorders such as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In cases of co-morbidity, APD & ADHD must be diagnosed fully and...

متن کامل

روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی

Background: Attention-deficit hyperactivity disorder is a kind of neurobehavioral disorders in school-aged children (5-7 years old) in which there are significant problems of attention, hyperactivity, or acting impulsively that are not appropriate for the person's age and may be lead to risky and unreflective behaviors .  Conclusion: According to High prevalence of Attention-deficit hyp...

متن کامل

مقایسه تعادل در کودکان دچار نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی

مقدمه: اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی (AD HD)، الگوی پایدار بی‌توجه‌ی یا بیش‌فعالی و رفتارهای تکانشی است. یکی از اختلال‌های همراه آن، اختلال هماهنگی حرکتی (D CD) است. هماهنگی حرکتی عملکرد پیچیده‌ای است که حاصل درگیری دستگاه‌های گوناگونی مانند درک حسی بینایی، حرکت ماهیچه-ها، حافظه، توجه، مهار وضعیت و ترازبندی می‌باشد. سیستم تعادل یکی از عملکردهای مهم در هماهنگی حرکتی است که خود شامل اجزای مختلفی م...

متن کامل

تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی: الگــوی بازداری رفتاری و ماهیت خود کـنترلی

    هدف مقاله‌ی حاضر مرور الگوی بازداری رفتاری بارکلی (a,b1997) در مورد خود کنترلی و کارکردهای اجرایی و کاربرد آن در تبیین اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی است. در این الگو گفته می‌شود که اختلال مذکور در اثر نارسایی در بازداری رفتاری ایجاد می‌شود. این الگوی نظری، بازداری را با چهار کارکرد عصب روان شناختی اجرایی مرتبط می‌داند. این چهار کارکرد عبارتند از(الف) حافظه‌ی کاری،(ب)خودگردانی (ج) درونی‌سازی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 127

صفحات  49- 59

تاریخ انتشار 2014-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023