ارائه فرمول جهت محاسبه تعداد سیکل شکست بر حسب ضخامت روکش گالوانیزه گرم در پدیده خستگی

نویسندگان

  • علیرضا ارغوان استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
چکیده

در این مقاله هدف پیش بینی تعداد سیکل شکست در قطعات آبکاری شده با روکش گالوانیزه گرم با ضخامت های مختلف نازک ابعادی در مقیاس میکرون است. به این منظور قطعات فولادی از جنس Ck45 با استفاده از فرآیند آبکاری با ضخامت های 13، 19 میکرون و با شرایط عملیات آبدهی یکسان روکش گالوانیزه بر روی آن ها قرار گرفته است. با انجام آزمایشات بسیار زیاد منحنی S–N هر نمونه بصورت تجربی بدست آمده است. با استفاده از نتایج بدست آمده ضرایب ثابت خستگی آماری برای قطعات بدست آمده است. با استفاده از دو روش میان یابی لاگرانژی و نویل، ضریب K بر حسب ضخامت روکش گالوانیزه بدست آمده است و در نهایت به ارائه رابطه ای پرداخته شده که با دانستن ضخامت روکش گالوانیزه در هر تنش دلخواه می توان تعداد سیکل های لازم تا شکست را تحت پدیده خستگی بدست آورد. نتایج بدست آمده تطابق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند و برای نشان دادن میزان دقت روش نتایج حاصل از دو روش مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آزمایشگاهی اثر تعداد سیکل های گرم شدن- سردشدن سنگ بر روی چقرمگی شکست حالت I

در سنگ‌ها ترک‌های ریزی وجود دارد، هنگامی که سنگ‌ها تحت بارگذاری قرار می‌گیرند تنشها در نوک ترک‌ها متمرکز شده و باعث گسیخته شدن سنگ قبل از رسیدن به مقاومت نهایی آن می‌شود. به مقدار بحرانی ضریب شدت تنش در نوک ترک، چقرمگی شکست گفته می‌شود. مقاومت کششی سنگ‌ها ضعیف است به همین دلیل، حالت I )حالت کششی( بحرانی‌ترین حالت بارگذاری است. در برخی مواقع سنگ‌ها به طور مداوم گرم شدن- سرد شدن را تجربه می‌کنند....

متن کامل

ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه‌‌گیری میزان آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش‌‌های اندازه‌‌گیری ارزش کارکنان به‌صورت کیفی بیان شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که برای ارزش کارکنان مؤلفه‌هایی در نظر گرفته می‌‌شود و براساس تحلیل متغیرها، میزان ارزش کارکنان به دست می‌‌آید. البته در تحقیقات این حوزه حتی مؤلفه‌های یکپارچه و پرسشنامه منسجمی برای سنجش این مفهوم وجود...

متن کامل

عوامل موثر بر مقاومت خوردگی پوشش گالوانیزه گرم

در این پژوهش، تاثیر برخی از پارامترهای تولید نظیر درصد سرب حمام گالوانیزه، فاصله جت‌های دمنده هوا از سطح ورق و سرعت خط گالوانیزه بر بافت، رفتار خوردگی و ضخامت لایه‌های آلیاژی پوشش گالوانیزه گرم تولیدی شرکت فولاد مبارکه ارزیابی شد. مقدار سرب حمام گالوانیزه در محدوده 01/0 تا 11/0 درصد وزنی تغییر داده شد و اثرات آن بر بافت و رفتار خوردگی و اندازه اسپنگل‌های پوشش بررسی شد. بافت پوشش با استفاده از ر...

متن کامل

تأثیر پارامترهای تولید بر یکنواختی خواص متالورژیکی و ضخامت پوشش ورق گالوانیزه گرم مجتمع فولاد مبارکه

چکیده فرایند گالوانیزه گرم پیوسته یکی از شناخته شده ترین روش های متداول مورد استفاده جهت حفاظت ورق های فولادی نورد سرد شده در برابر خوردگی است. امروزه به دلیل افزایش مصارف ورق های گالوانیزه در کاربردهایی که کیفیت سطحی بالا نیاز است، کیفیت مورد انتظار از آنها نیز بالاتر رفته است. از آنجا که یکنواختی ضخامت پوشش نقش به سزایی در کیفیت ورق تولیدی ایفا می کند و همچنین یکی از عوامل تعیین کننده هزینه ...

ارزیابی عوامل فرایند بر ضخامت لایه های آلیاژی و رفتار خوردگی پوشش گالوانیزه گرم

در این پژوهش تاثیرعوامل فرایند گالوانیزه بر ضخامت لایه های آلیاژی و رفتار خوردگی پوشش گالوانیزه گرم بررسی شده است. بدین منظور ترکیب حمام گالوانیزه شامل سرب حمام گالوانیزه بین 02/0 تا 065/0 درصد وزنی و آنتیموان حمام بین 006/0 تا 018/0 درصد وزنی تغییر داده شد.بررسی مورفولوژی سطح و و ضخامت لایه های آلیاژی به کمک میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی انجام شد. به منظور شناسایی لایه های آلیاژی از آنال...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  47- 52

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021