ارائه مدلی برای سنجش موفقیت سازمان‌ها در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد انتخاب تامین کننده سبز

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الویت بندی تامین کنندگان زنجیره تامین سبز با استفاده از رویکرد ترکیبی MCDM فازی

Increasing in production level of production systems, which is the unintended consequence of industrial development, has grown increasingly in recent years. The negative effects of this event have forced production processes to take solutions for maintaining their position in field of environmental management. One of these solutions is paying attention to the green issues in their supply chain,...

متن کامل

انتخاب استراتژی تجاری مدیریت زنجیره تامین سبز با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه ای

در تجارت جهانی امروز، رقابت میان سازمان ها بسیار شدید است و برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریان، سازمان ها نیاز دارند خودشان را در موقعیت برتری نسبت به رقبا قرار دهند. دوستدار محیط زیست بودن و سازگاری با الزامات زیست محیطی، راهی برای تمایز از سایر رقبا است. در صورتی که رقبا از مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) بهره مند شده باشند، شرکت تحت فشار بیشتری برای استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز خواهد بود. از...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز با استفاده از سیستم استنتاج فازی

امروزه یکی از کلیدی ترین موضوعات تصمیم گیری، مساله انتخاب تامین کننده است. تلاش برای کاهش آلودگی و توجه به شرایط زیست محیطی منجر به مطرح شدن زنجیره تامین سبز شد. در این تحقیق برای ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز در صنایع تولیدی استان مازندران، علاوه بر معیارهای کلاسیک نظیر قیمت و کیفیت، معیارهایی نظیر استفاده از مواد سبز و فناوری سبز هم درنظر گرفته شد.به علت ماهیت پیچیده تصمیمات، ارزی...

سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین با رویکرد ارزیابی متوازن

این مقاله در صدد توسعه رویکرد ارزیابی متوازن(BSC) برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین(SCM)، که عملیات روزانه کسب و کار تجاری را از چهار منظر زیر مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد، می‌باشد: منظر مالی(یا سهامداران)، یادگیری و رشد، مشتریان و فرایندهای تجاری درون سازمانی. این مقاله همچنین پیشنهاد های اضافی مبنی بر این که ارزیابی متوازن مدیریت زنجیره تامین (balanced SCM scorecard) می‌تواند پایه و اسا...

متن کامل

طراحی مدلی برای سنجش مدیریت زنجیره تامین سبز(بررسی صنایع سیمان استان فارس)

در پی صنعتی شدن کشورها، به تدریج مسائل زیست محیطی به موضوعی بسیار مهم و در سالهای اخیر به مسئله ای جدی برای کشورهای مختلف تبدیل شد. یکی از مواردی که در بیشتر کارخانجات و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت رعایت الزامات زیست محیطی در آن بسیاری از فعالیت ها سازگار با محیط زیست خواهد شد، زنجیره تامین می باشد. لذا هدف اصلی این بررسی ارائه مدلی برای سنجش مدیریت زنجیره تامین سبز می باشد. مدل ا...

ارائه یک مدل یکپارچه مکانیابی-تولید-توزیع در زنجیره تامین سبز با در نظرگرفتن سطح سرویس‌دهی

یکی از موضوعات اصلی در مدیریت زنجیره تامین، برنامه‌ریزی یکپارچه تولید- توزیع است که نقش مهمی را در کاهش هزینه‌های زنجیره بر عهده دارد. علاوه بر این، انتخاب محل بهینه مراکز توزیع می‌تواند دست‌یابی به این هدف را تسهیل کند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات زیست محیطی که توسط دولت‌ها مصوب شده است، محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های تولید و توزیع ایجاد کرده و اتخاذ رویکرد زنجیره تأمین سبز را بیش از پیش ضرو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 66

صفحات  95- 128

تاریخ انتشار 2013-05-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023