ارائه مدل نیمه‌پارامتریک قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک با تبیین ریسک آربیتراژ

نویسندگان

  • رضا عیوضلو استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  • مهدی آسیما دانشجوی دکتری، مالی ـ بانکداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده

هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهش‌ها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجام‌شده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداخته‌اند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار، از طریق تبیین ریسک آربیتراژ به‌عنوان عامل اثرگذار بر رابطه یاد شده، در بازه زمانی فروردین 1386 تا اسفند 1396 به بحث و بررسی گذاشته شود. روش: در این پژوهش برای برآورد ریسک غیرسیستماتیک، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به‌کار گرفته شده است. همچنین، با استفاده از روش‎های تحلیل پرتفوی و رگرسیون مقطعی فاما ـ مکبث، به سؤال پژوهش پاسخ داده و فرضیه‌ها آزمون می‌شوند. یافته‌ها: با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ که بر اساس رگرسیون کرنل چندجمله‎ای موضعی پیاده‌سازی شده، ریسک غیرسیستماتیک برآورد شده است. همچنین، برای برآورد شاخص ریسک آربیتراژ نیز، از یک محدودیت معاملاتی موجود در بورس ایران و سایر متغیرهای متداول اندازه‌گیری ریسک آربیتراژ استفاده شده است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان ‎می‌دهد علاوه بر اینکه ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار نیز منفی است. همچنین، ریسک آربیتراژ، متغیر اثرگذار بر شدت و معنا‎داری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار معرفی می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ

بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از متنوع‌سازی سبد سرمایه-گذاری، ریسک غیرسیستماتیک را کنترل نمایند. بنابراین فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران صرفاً بابت پذیرش ریسک سیستماتیک بازده طلب می‌کنند. اما در عمل مشاهده شده است که برخلاف مفروضات تئوری مدرن پرتفوی، ریسک غیرسیستماتیک دارای قیمت است. در پژوهش‌های بسیاری رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار و همچنین عوامل ...

متن کامل

بررسی اهمیت ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار : نگاهی دیگر به ریسک غیرسیستماتیک و بازده

در این پژوهش، رابطه میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده بر اساس چارچوب مدل GARCH-in mean به‌صورت ورقه بهادار به ورقه بهادار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. شواهد حاکی از آن است که به‌طور متوسط 27 درصد از سهام رابطه معنی‌داری را میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده تجربه کردند. این در شرایطی است که شرکت‌هایی با ارتباط منفی دارای سهم بسیار بیشتری از شرکت‌هایی...

متن کامل

بررسی اثر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک: با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت­پذیری اجتماعی بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از مدل بازار استفاده شد. همچنین شاخص مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها از مدل تحلیل پوششی داده­ها (ورودی­محور و خروجی­محور) محاسبه شد؛ برای آزمون فرضیه­های پژوهش از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا...

متن کامل

توسعة چندین مدل قیمتگذاری در زنجیرة تأمین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریة بازی ها

مدیریت زنجیرة تأمین سبز، رویکردی زیست­محیطی در مدیریت زنجیرة تأمین است که هدف آن، کاهش ریسک‏های زیست­محیطی در دورة عمر محصول­هاست. در این میان، زنجیرة تأمین بسته، با جمع‏آوری و بازیافت محصول­های مضر در طبیعت، سعی در رسیدن به این هدف دارد. در این مقاله، با توجه به استراتژی‏های مختلف جمع‏آوری محصول، تعدادی مدل قیمتگذاری در زنجیرة تأمین بستة دوسطحی ارائه می‏شود. تعامل­های میان تولیدکننده و خرده‏فر...

متن کامل

تبیین مدل ریسک ادراک‌شده مشتریان خدمات سرمایه‌گذاری

ادراک مشتری در مورد عدم اطمینان و نتایج بالقوه منفی خرید یک محصول و یا خدمت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای درک رفتار مصرف‌کننده شناخته‌شده است که بر تصمیمات وی تأثیرگذار می‌باشد و از عوامل و شرایط متعددی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، تدوین مدلی برای تبیین ریسک ادراک‌شده در بازار خدمات سرمایه­گذاری ضروری است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده است متغیرهای پیش‌بینی کننده ریسک ادراک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 3

صفحات  343- 365

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022