ارائۀ الگویی چهار لایه برای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف کلی پژوهش ، ارائۀ الگوی چهار لایه‌ای امکان‌سنجی و استقرار حکمرانی خوب در آموزش عالی بود . روش پژوهش مطالعه حاضر ، فراترکیب و بازنگری در موضوع بود که یافته‌های پژوهش‌های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد . درمجموع 298 مقاله در حوزۀ حکمرانی خوب در آموزش، ارزیابی شد که در پایان 60پژوهش انتخاب شده و با تحلیل محتوای آن‌ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. یافته ها نشان داد که کدهای ارائه گزارش‌ها مالی مستمر، مدیریت روند تغییرات در حوزه آموزش و پژوهش بر اساس تغییرات محیط، انعطاف‌پذیری در اجرای قوانین، قانونی بودن قدرت، تسلط به مطالب درسی، تجربه تدریس، دارا بودن نیروی انسانی متخصص، از میان برداشتن موانع دسترسی به آموزش، تلاش جهت ایجاد زمینه مناسب برای بالا بردن آگاهی‌های عمومی و هماهنگی بین ذی‌نفعان در بین ابعاد 3گانه حکمرانی خوب دارای بیشترین ضریب اهمیت می‌باشند. الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر با روش چهارمرحله ای ، گذار از وضعیت موجود به مطلوب جهت استقرار حکمرانی خوب را به صورت اثربخش میسر می سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائۀ مدلی ساختاری برای تبیین همدلی در دانشگاهها (بررسی تأثیر معنویت، سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خوب)

همدلی یعنی داشتن احساس مشترک با دیگران، که این امر محصول توسعۀ اعتماد در جامعه است. موضوعی که در مبانی دینی تأکید زیادی بر آنها صورت پذیرفته است. این پژوهش با هدف ارائۀ مدلی کمّی برای تبیین عوامل مؤثر بر همدلی انجام شد. روش: برای تحلیل داده‌‌‌ها از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس-19 و لیزرل-880 استفاده شده است. جامعۀ مورد مطالعه، دانشجویان پنج دانشگاه قم بودند که به شیوۀ تصادفی ساده و در دسترس، 400  نف...

متن کامل

ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار

در چشم‏انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها، سرمایه های انسانی هستند. بنابراین داناسازی و باتبع تواناسازی انسان‏ها از اعم رسالت هاست. در این بین آموزش عالی از این جهت که رسالت تولید علم، ترویج دانش و آموزش و پرورش منابع انسانی مورد نیاز بخش های مختلف جامعۀ را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‏ای در دستیابی به توسعه پایدار برخوردار می باشد. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که با هدف ترسیم الگویی مفهومی بر...

متن کامل

ارائۀ الگویی برای برنامۀ آموزش المپیک در ایران

  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی آموزش المپیک در ایران بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که به روش نظریۀ بنیادی صورت گرفت. جامعۀ هدف پژوهش را کلیۀ نخبگان که به‌نحوی در آموزش و پژوهش در حیطۀ جنبش المپیک، نقش و سابقۀ روشنی داشتند، تشکیل می‌دادند. در این پژوهش، از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌برفی استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده­ها شامل مصاحبه‌...

متن کامل

ارائۀ مدلی ساختاری برای تبیین همدلی در دانشگاهها (بررسی تأثیر معنویت، سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خوب)

همدلی یعنی داشتن احساس مشترک با دیگران، که این امر محصول توسعۀ اعتماد در جامعه است. موضوعی که در مبانی دینی تأکید زیادی بر آنها صورت پذیرفته است. این پژوهش با هدف ارائۀ مدلی کمّی برای تبیین عوامل مؤثر بر همدلی انجام شد. روش: برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس-19 و لیزرل-880 استفاده شده است. جامعۀ مورد مطالعه، دانشجویان پنج دانشگاه قم بودند که به شیوۀ تصادفی ساده و در دسترس، 400  نفر ...

متن کامل

الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی

این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف کلی ارایه الگویی برای تلفیق پایداری در آموزش عالی کشاورزی و با اهداف جزیی تعیین مؤلفه ها، الزامات و موانع این تلفیق انجام شد. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی تشکیل دادند ( 1186N= ) که تعداد 206 نفر از آنها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، برای تلفیق پای...

متن کامل

طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

هدف کلی این تحقیق طراحی الگویی برای یادگیری الکترونیکی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی بود. این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های کمی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاههای دولتی کل کشور تشکیل دادند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه الکترونیکی بود. روایی ظاهری و محت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023