ارتباط کم خونی طی بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد

نویسندگان

  • شقایق رحمانی پزشک عمومی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • مرضیه صابری متخصص زنان، بیمارستان شهدای قوچان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قوچان، ایران.
چکیده

مقدمه: کم خونی فقر آهن شایع ترین علت کم خونی زنان باردار است که در 25-۱۵ درصد بارداری ها رخ می دهد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت شیوع کم خونی فقر آهن در کشورهای در حال توسعه 56% و در کشورهای توسعه یافته 20% می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کم خونی دوران بارداری و وزن هنگام تولد انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر پرونده های بهداشتی 504 مادر باردار که از سایر جهات سالم و فاقد بیماری زمینه ای بودند، بررسی شد. زنان باردار که بارداری آنان منجر به تولد نوزاد زنده ترم طی 10 سال گذشته شده بود، به روش نمونه گیری سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات بیماران با کمک چک لیست و بر اساس پرونده بیماران جمع آوری شد. چک لیست دارای دو قسمت اطلاعات فردی مادران و وزن نوزادان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین وزن نوزادان متولد شده 467±2942 گرم بود و 130 نوزاد (8/25%) وزن تولد کمتر از 2500 گرم داشتند که از این میان 10 نوزاد (2%) وزن تولد کمتر از 1500 گرم داشتند. در طی بارداری 117 مادر (2/23%) دچار درجاتی از کم خونی بودند. 69 نفر (53 درصد) از نوزادان دارای مادران دچار کم وزنی آنمیک بودند. بین کم خونی مادر و وزن کم هنگام تولد ارتباط معناداری وجود داشت (003/0=p).  نتیجه گیری: فراوانی کم خونی در سه ماهه دوم و سوم بارداری در گروه نوزادان با وزن کمتر از 2500 گرم به طور معناداری بیشتر از مادران نوزادان با وزن طبیعی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد

مقدمه: بارداری، یکی از شایع‌ترین عوامل زمینه‌ساز اختلالات خواب می­باشد. اختلالات خواب می­تواند باعث ایجاد مشکلات جسمی و روانی در مادران باردار شود و ممکن است برای جنین نیز مشکلاتی به وجود آورد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین اختلالات خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1391 بر روی 400 زن باردار در سه ماهه سوم بارداری...

متن کامل

ارتباط بین کم خونی مادر در سه ماهه‌ اول بارداری با وزن زمان تولد نوزاد

مقدمه: بارداری و به ‌دنیا آوردن نوزاد از وقایع مهم زندگی هر زن و خانواده او می باشد. اگر چه بارداری فرایندی فیزیولوژیک محسوب می‌ شود اما با عوارض زیادی نیز ممکن است همراه باشد. انجام مراقبت‌ های دوران بارداری می ‌تواند از بروز بسیاری از این پیامدهای نامطلوب پیشگیری نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هموگلوبین سه ماهه‌ اول بارداری و وزن زمان تولد نوزاد انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه‌ تو...

متن کامل

بررسی ارتباط وزن گیری بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد در شهر یزد در سال 1392

Introduction: Various factors affect the health of both mother and fetus which maternal nutrition is one of them. Weight gain in pregnancy is one of the valid criteria for assessing nutritional status. The aim of this study was to investigate the relationship between weight gain in pregnancy and birth weight in Yazd city. Methods: This was a cross-sectional study. Data of 200 pregnant women ...

متن کامل

بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد

مقدمه: میزان وزن کم هنگام تولد در تک قلوئی و چند قلوئی در تمام نژادها 7/7% گزارش شده است. حدود 56% زنان باردار در کشورهای در حال توسعه، 18% در کشورهای توسعه یافته و 80% در جنوب آسیا کم خونی دارند. همچنین نتایج مطالعات در مورد تأثیر غلظت هموگلوبین مادر بر وزن هنگام تولد نوزاد متفاوت و ضد و نقیض می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هن...

متن کامل

ارتباط بین شاخص توده بدنی قبل از بارداری با وزن گیری مادر در طول بارداری و وزن نوزاد هنگام تولد

Background and purpose: The newborn birth weight is an important indicator for prenatal care, general health and fetal viability. The aim of this study was to assess the relationship between pre-pregnancy BMÏ and pregnancy weight gain on neonatal birth weight. Materials and methods: Ïn a descriptive-analytical study, 16-40 years old pregnant mothers registered to prenatal clinics of Lowlagar...

متن کامل

ارتباط بین شاخص توده‌بدنی مادر با وزن هنگام تولد نوزاد و برخی پیامدهای بارداری

مقدمه: بر اساس نتایج مطالعات، زیاد و یا کم بودن وزن مادر قبل از بارداری با عوارض بارداری و نوزادی همراه است. وزن هنگام تولد نوزاد یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد در نوزادان است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخص توده‌بدنی مادر در ابتدای بارداری با برخی پیامدهای بارداری و وزن هنگام تولد انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 1642 زن باردار مراجعه‌کننده برای زایمان به بیما...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره 142

صفحات  6- 10

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021