ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش

نویسندگان

  • مظاهر آبادی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
  • ناصر نوشادی استادیار دانشگاه یاسوج- دانشکده علوم انسانی-گروه روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جایگاه مهارت‌های تفکر انتقادی در برنامه­ درسی ریاضیات مدارس متوسطه عادی و تیزهوشان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه­یابی بود. برای این منظور، نمونه مورد بررسی شامل 71 معلم ریاضی،  360دانش‌آموز مقطع متوسطه اول ناحیه دو شیراز، سه کتاب درسی ریاضی و سه کتاب کمک درسی ریاضی، سوالات امتحان پایانی ریاضی همین مقطع به همراه سئوالات ریاضی آزمون تیمز بود. جهت سنجش میزان مهارت‌های تفکر انتقادی دانش‌آموزان و معلمان ریاضی از مقیاس مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (Cctst) که شامل پنج مولفه (تحلیل، استنباط، تفسیر، استدلال استقرایی و استدلال قیاسی) می­باشد استفاده شد. همچنین کتاب‌های درسی و کمک درسی ریاضی، سوالات امتحان پایانی ریاضی دوره متوسطه و سئوالات ریاضی آزمون تیمز  با روش تحلیل محتوای کمّی بر اساس مولفه های مقیاس مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا مورد سنجش قرار گرفتند. روش تحلیل آماری شامل آزمون خی دو، آزمون تی برای گروه­­های مستقل و آزمون تی تک ­نمونه­ای بود.  یافته­ها نشان دادند که مهارت­های تفکر انتقادی سهم معناداری در آزمون تیمز دارند. همچنین نتایج تحلیل محتوا نشان داد که در کتب درسی و کمک درسی ریاضی، بیشترین سهم مربوط به مولفه تحلیل و کمترین سهم مربوط به مولفه­های استدلال استقرایی و ارزشیابی بود. از طرفی، یافته­ها نشان دادند که بین سوالات امتحانی درس ریاضی مدارس عادی و تیزهوش تفاوت معناداری در مهارتهای تفکر انتقادی وجود نداشت. از سویی دیگر، میزان مهارتهای تفکر انتقادی دانش­آموزان و معلمان بر اساس معیار حد مطلوب، ضعیف ارزیابی شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه (با تاکید بر مهارتهای تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی و قضاوت)

هدف مقاله حاضر بررسی کیفی و کمی(روش ترکیبی)[1] موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دید متخصصان برنامه درسی با تاکید بر مهارتهای تجزیه وتحلیل،ترکیب، ارزشیابی و قضاوت می باشد.گرایش مورد نظر در پژوهش کیفی نظریه  زمینه ای (Ground theory) و روش پژوهش کمی  روش تحقیق پیمایشی است.جامعه مورد بررسی در بخش کیفی  متخصصان برنامه درسی شاغل در آموزش و پرورش که بر دوره متوسطه اشراف دارند می باشند...

متن کامل

جایگاه ضعیف تفکر انتقادی در برنامه های درسی مدارس متوسطه (مطالعه‌ای با روش خبرگی و نقادی تربیتی)

رشد و تقویت مهارت‌های فکری دانش‌آموزان همواره یکی از اهداف مهم نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف بوده است. در این میان، نوع و شکل خاصی از تفکر و مهارت‌های فکری که از آن تحت عنوان تفکر انتقادی نام برده می‌شود، همواره مورد تاکید برنامه های درسی و صاحبنظران مباحث آموزشی و یادگیری بوده است. فرض بر این است که رشد تفکر انتقادی دانش‌آموزان در جهان سرشار از تغییر و تحول قرن بیست و یکم و انبوه داده‌ها و اطل...

متن کامل

بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دیدگاه متخصصان برنامه درسی

هدف اصلی تعلیم و تربیت، بایستی تربیت انسان‌های متفکر و خلاق باشد. تفکر انتقادی به‌عنوان یکی از الگوهای نوین در نظام تربیتی می‌باشد. هدف مقاله حاضر بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دید متخصصان برنامه درسی با می باشد. گرایش مورد نظر در پژوهش کیفی نظریه زمینه ای (Gt) و جامعه مورد بررسی در بخش کیفی متخصصان برنامه درسی شاغل در آموزش و پرورش که بر دوره متوسطه اشراف دارند، ...

متن کامل

ارزشیابی برنامه درسی راسته‌دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای‌دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

هدف: بررسی برنامه درسی راسته‌دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی را در مراکز شهر مشهد طی سال تحصیلی 89-1388 بود. روش: در این تحقیق 4 گروه که شامل دانش‌آموزان، کارگاههای حرفه آموزی، معلمان و مدیران مراکز پنج‌گانه (سه هنرستان دخترانه و دو هنرستان پسرانه) شهر مشهد در هر سه پایه تحصیلی بود بررسی شدند. بر اساس مدل ارزشیابی هدف محور هاموند و با استفاده از انواع سیاهه‌های ارزیابی، فرم‌ها...

متن کامل

جایگاه تفکر انتقادی در برنامه درسی فلسفه و منطق دوره متوسطه ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی برنامه درسی فلسفه و منطق دوره متوسطه ایران از نظر میزان توجه به مولفه های تفکر انتقادی است. روش تحقیق،توصیفی با استفاده از تحلیل محتوا است. که بر اساس مولفه های نه گانه تفکر انتقادی ماتیولیپمن انجام شده است. نمونه آماری پژوهش را محتوا و اهداف برنامه درسی فلسفه و منطق دوره متوسطه تشکیل می دهد که شامل اهداف موجود در راهنمای برنامه درسی فلسفه پایه های سوم و چهارم و منطق پای...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 2

صفحات  147- 155

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023