ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲

نویسندگان

  • عادل ظفری نژاد دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
  • یدالله جوادی هیئت علمی دانشگاه کرمان
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲ با توجه به اهدافی که برای مهارت نوشتن در کتاب راهنمایی معلم تدوین شده پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی و غیر انتقاعی شهر یاسوج است. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است که ۱۹ کلاس پایه اول ابتدایی به شیوه تصادفی به عنوان خوشه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون نوشتاری 14 سوالی محقق ساخته می باشد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانش آموزان پایه اول ابتدایی توانایی مهارت نوشتن را بر اساس الگوی کتاب درسی دارند و پسران نسبت به دختران در مهارت نوشتن از توانایی بیشتری برخوردارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایه اول ابتدایی در کودکان دوزبانه

هدف پژوهش، شناخت میزان تأثیر کتاب کمک‌درسی خواندن کردی بر اساس روش آمیخته بر تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی در کودکان دو زبانه شهرستان مریوان در سال 1391-92 می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات از طریق اجرای آزمون محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات، روایی محتوایی و از معلمان پایه اول و متخصصان که محتوای آزمون را به‌طور نظام‌مند بازبینی و ارتباط آن را در حیطه محتوایی ارزی...

متن کامل

مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی انجام شده است. روش: در این پژوهش، روش مورد استفاده، علی مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی در شهر فسا است که از کلی مدارس ابتدایی، ۶ مدرسه دخترانه و پسرانه و از هر مدرسه ۵ دانش آموز عادی (مجموعا ۳۰ دانش آموز دختر و پسر) به صورت نمونه گیری خوشه ای تص...

متن کامل

غربالگری شنوایی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در مدارس شهر تهران در سال های 87-1386

زمینه: کاهش شنوایی اختلالی است که 2 تا 5 درصد از کودکان را مبتلا می نماید. از آنجا که اکثر علل منجر به کاهش شنوایی قابل تشخیص و درمان هستند. این مطالعه به منظور تعیین میزان فراوانی و علل کاهش شنوایی در بین کودکان دبستانی در شهر تهران انجام شده است.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 1000 کودک شاغل به تحصیل در سال اول دبستان در شهر تهران در سال های 1386 و 1387 انجام شده است. نمونه گ...

متن کامل

بررسی و مقایسۀ سرعت نوشتن دانش آموزان سوم ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانۀ شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386

مقدمه و اهداف نوشتن به عنوان یک فعالیت عملکردی در اولین سال های آموزش کودک مورد استفاده قرار می گیرد. و از دانش آموزان انتظار می رود نوشتن را به گونه ای فراگیرند که آنها را قادر سازد از آن به نحوی ماهرانه جهت انجام فعالیت های مدرسه استفاده کنند. یکی از موارد مهم برای دانش آموزان و معلمین ، سرعت نوشتن دانش آموزان می باشد. دانش آموزان برای حفظ ارتباط با فعالیت های مدرسه و به دست آوردن نمرۀ مناسب ...

متن کامل

بررسی و مقایسۀ سرعت نوشتن دانش آموزان سوم ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانۀ شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶

مقدمه و اهداف نوشتن به عنوان یک فعالیت عملکردی در اولین سال های آموزش کودک مورد استفاده قرار می گیرد. و از دانش آموزان انتظار می رود نوشتن را به گونه ای فراگیرند که آنها را قادر سازد از آن به نحوی ماهرانه جهت انجام فعالیت های مدرسه استفاده کنند. یکی از موارد مهم برای دانش آموزان و معلمین ، سرعت نوشتن دانش آموزان می باشد. دانش آموزان برای حفظ ارتباط با فعالیت های مدرسه و به دست آوردن نمرۀ مناسب ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  145- 160

تاریخ انتشار 2005-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023