ارزشیابی یادگیری-محور در مهارت خوانش: مطالعه ای ترکیبی از عملکردها و دیدگاه های اساتید رشتة آموزش زبان انگلیسی ایران

نویسندگان

  • مریم بیک محمدی گروه زبان های خارجه، دانشکده زبان و ادبیات خارجه، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی عملکردها و دیدگاه های ارزشیابی یادگیری-محور مهارت خوانش از منظر اساتید رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران می پردازد. در این مطالعة ترکیبی متوالی-تبیینی ، رهیافت های کمی از طریق پیمایش 180 استاد که به صورت طبقه ای هدفمند انتخاب شده بودند حاصل شد. سپس، جهت تبیین دادهای کمی، نویسندگان با 15 استاد که به صورت نمونه گیری حداکثر اختلاف انتخاب شده بودند، مصاحبه هایی انجام دادند. نتایج کمی نشان می دهد که اساتید در ارزشیابی مهارت خوانش از هر دو دستة کلی ارزشیابی- ارزشیابی سنتی و جایگزین - اما با فراوانی متفاوت استفاده می کنند. همچنین، تقریباً نیمی از اساتید از مشارکت دانشجویان از طریق فعالیت خود ارزیابی و ارزیابی همکلاسی بهره می برند. افزون بر این، پاسخ دهندگان بازخوردی را مناسب می انگارند که در فراگیران ایجاد انگیزه کند. همچنین، نتایج کیفی به تبیین یافته های کمی در مورد ارزشیابی یادگیری-محور از منظر اساتید پرداخته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزشیابی صلاحیت حرفه ای مدرسین زبان انگلیسی سطح بزرگسال در بخش خصوصی آموزش زبان ایران

چکیده هدف اصلی ارزشیابی استاندارد-محور تضمین کیفت و مسئولیت‌پذیری معلمان در محیطهای آموزشی است. این پژوهش سعی در ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای معلمان سطح بزرگسال شاغل در آموزشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خصوصی ایران دارد. بدین منظور، 385 معلم شاغل به خدمت در اقصی نقاط ایران به پرسشنامه خودارزیابی معلمان زبان (نویسنده و همکاران، 2016) پاسخ دادند. به علاوه، با 25 نفر از آنها در مناطق مختل...

متن کامل

چالش‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی

هدف از این پژوهش، کمک به ارتقای کیفیت آموزش زبان انگلیسی در نظام آمورشی ایران از راه بررسی و معرفی عوامل چالش زای مهم آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران می­باشد. به این منظور مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. برای این کار از مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی شهر تهران که از دیدگاه مسئولین آموزش و پرورش، دبیران دیگر، دانش­آموزان و اولیای آنها، شایسته ترین افراد گروه ...

متن کامل

استفاده از ارزشیابی کلاسی در کلاس های یادگیری زبان انگلیسی

در این مقاله به این موضوع اشاره شده است که چگونه معلمان زبان انگلیسی می توانند ارزشیابی قابل اعتماد، معتبر و دوستانه ایی را به کلاس ارائه کرده و در نتیجه کیفیت آموزشی که در کلاس رخ می دهد را بالا ببرند. بر اساس تجربه ی نویسنده به عنوان یک معلم زبان انگلیسی، در این مطالعه این گونه تلقی می شود که ترویج و بالا رفتن آزادی، انگیزه ذاتی و عزت نفس در محیط های که در آن ارزشیابی کلاسی (cba) انجام می شود...

متن کامل

عملکردها، برداشت‌ها و عوامل مؤثر در ارتباط با تحقیقات در آموزش عالی: دیدگاه استادان زبان انگلیسی نسبت به تحقیق

تلاش برای ارتقای همه جانبة تحقیق و پژوهش در جامعه، مستلزم درک کامل برداشت‌ها و دیدگاه‌های پژوهشگران از پژوهش است. هدف این تحقیق، بررسی دیدگاه‌های استادان زبان انگلیسی نسبت به تحقیق، میزان انجام تحقیق، دلایل انجام یا عدم انجام تحقیق و عوامل مؤثر بر تحقیق است. نمونة آماری مورد تحقیق در این مطالعه ۷۹ نفر از استادان زبان انگلیسی در گروه‌های زبان دانشگاه‌های استان اصفهان هستند که به صورت تصادفی انتخ...

متن کامل

قابلیت تعمیم پذیری پژوهش های کمّی در رشتة آموزش زبان انگلیسی در ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت تعمیم پذیری یافته های پژوهش های گذشته در رشتة آموزش زبان انگلیسی انجام شده است. بدین منظور، ویژگی های کلّی شرکت کنندگان در پژوهش های کمّی رشتة آموزش زبان انگلیسی طی ده سال گذشته تحلیل شد. بررسی­های اولیه نشان داد با درنظر گرفتن محیط­های آموزشی و سن افراد آزمودنی، افراد شرکت­کننده در پژوهش های گذشته را می توان متعلق به یازده گروه دانست. سپس با تعیین سهم هریک از گروه ...

متن کامل

تاثیر آموزش راهبرد-محور و فرایند-محور بر راهبردهای نگارش خودتنظیم راهبردی در مهارت نگارش فراگیران زبان انگلیسی

هدف تحقیق حاضر مقایسه‌ و بررسی میزان تاثیر روشهای آموزش نگارش راهبرد-محور و فرایند-محور بر راهبردهای نگارش خودتنظیم راهبردی در مهارت نگارش است. بدین منظور، 60 نفر فراگیر زبان انگلیسی در دو گروه 30 نفری با استفاده از آزمون بسندگی تافل انتخاب شدند. قبل از آموزش، تمامی فراگیران یک مقاله (پیش‌آزمون) در مورد نموداری نوشتند. سپس یک مربی راهبردهای نگارش خودتنظیم راهبردی را با روش نگارش راهبرد-محور به ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 2

صفحات  316- 329

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023