ارزش تشخیص سونوگرافی در آپاندیسیت حاد

نویسندگان

  • اقبالی, سید سجاد
  • توکلی ریشهری, راضیه
  • فرزانه, محمدرضا
  • کریمی, احمدعلی
چکیده

سونوگرافی با فشار تدریجی ، هنگامی که علائم و نشانه های بالینی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مبهم هستند ، ممکن است در تشخیص آپاندیسیت حاد بسیار مفید و سودمند باشد.برای تعیین سودمندی بالینی سونوگرافی در آپاندیسیت حاد ، یافته های پاتولوژی 164 بیمار آپاندکتومی شده با یافته های سونوگرافی آنان در پیش از عمل جراحی در یک مطالعه آینده نگر ، دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آپاندیسیت حاد در 113 مورد ( 9/68 درصد) از طریق هیستوپاتولوژی اثبات شد که 64 نفر ( 6/56 در صد) از آنها نیز دارای یافته هایی به نفع آپاندیسیت حاد در سونوگرافی بودند. از 51 بیمار دارای آپاندیسیت طبیعی ، در 40 نفر ( 4/78 درصد ) در سونوگرافی نیز یافته ای به نفع التهاب حاد آپاندیس مشاهده نگردید، حساسیت ، ویژگی و دقت سونوگرافی برای آپاندیسیت حاد ، به ترتیب 6/56% ، 4/78% و 63/0 بود؛ همچنین ارزش اخباری مثبت و منفی آن به ترتیب 3/85 در صد و 49/44 در صد به دست آمد. بنابراین سونوگرافی ، به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی مفید، بخصوص در بیماران با علائم و نشانه های گمراه کننده آپاندیسیت حاد ، توصیه می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع‌ترین اورژانس‌های جراحی است و علی‌رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش‌هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می‌کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی‌تی اسکن و MRI می‌باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده‌نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

متن کامل

ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی است و علی رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی تی اسکن و mri می باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

متن کامل

حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

سابقه و هدف: آپاندیسیت حاد از مهمترین اورژانسهای جراحی شکم می باشد که تشخیص صحیح و به موقع آن می تواند موجب کاهش میزان عوارض ناخوشایند گردد. با وجود پیشرفت روش های تشخیصی هنوز درصد چشمگیری از بیماران با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد، دارای لاپاراتومی منفی هستند. سونوگرافی می تواند باعث کاهش این موارد منفی گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. م...

متن کامل

ارزش تشخیصی سونوگرافی در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف: آپاندیسیت حاد یکی از شایعترین علل جراحی های اورژانس شکمی است. صحت تشخیصی سونولوژیست های با تجربه در تشخیص آپاندیسیت حاد در سونوگرافی بیش از 90% می باشد. سونوگرافی ممکن است علاوه بر آپاندیسیت حاد، بسیاری از بیماریهای با علائم بالینی مشابه را نیز تشخیص دهد. مواد و روش کار: در یک مطالعه توصیفی و آینده نگر یافته های سونوگرافیک را در 230 بیمار مشکوک به آپاندیسیت حاد بررسی شد. بیمارانی ک...

متن کامل

مقایسه سونوگرافی و سیستم نمره‌دهی آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد

Background: Various imaging tests as well as different scoring systems based on symptoms, signs and laboratory findings are commonly used to improve diagnostic accuracy in acute appendicitis. The aim of this study was to compare the diagnostic accuracy of MANTRELS scoring system (designed by Alfredo Alvarado), which is based on symptoms, signs and laboratory results, with sonographic findings. ...

متن کامل

بررسی ارزش تست CRP در تشخیص آپاندیسیت حاد

Introduction & Objective: Acute appendicitis is the most common cause for acute surgical abdominal pain, as soon as the diagnosis is documented, so appendectomy is necessary. Therefore it is important to demonstrate the specific and sensitive laboratory test for rapidly diagnosis or exclusion of disease. The purpose of this study is was evaluation of specificity and sensitivity of quantitative ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  37- 44

تاریخ انتشار 2003-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021