× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزش پیش‌بینی‌کننده استرس تست و اسکن پرفیوژن میوکارد در گروه‌های سنی مختلف بر اساس نتایج آنژیوگرافی کرونر

نویسندگان

  • الهام حکی کزازی,
  • سعید صادقیان,
  • محمود شیخ فتح‌الهی,
  • مهرداد شیخ وطن,
  • مهسا روزکاری,

چکیده

Background: The most common methods for screening of patients with probable ischemic heart disease are stress test and in special conditions are perfusion scan, so that their positive results was important indication of coronary angiography. Although, predictive value of perfusion scan has been considered, with regard to the impact of technical and specialized factors and according to the spread of this technique that has wrongly replaced the stress test, it is necessary to compare predictive value of this method with stress test in our country. Methods: In a cross-sectional study, patients referred to Tehran Heart Center from all centers of country between January 2004 and January 2005 for coronary angiography was included. Demographic characteristics of patients were collected by interview and clinical tests and analyzed in two genders. Then, positive predictive value (PPV) of both techniques was calculated and compared.Results: The total number of positive perfusion scan and stress test were 2178 and 2581, respectively. It was not significant difference between PPV of perfusion scan and stress test in men (86.9% vs 86.6%, P=0.814). PPV of perfusion scan was higher than stress test only in women more than 60 years old (P=0.0002). Conclusions: According to the results of this study and with regard to high cost of perfusion scan, it seems that in case the possibility of stress test, the use of perfusion scan had no advantages with the condition of our scan centers and especially in women, predictive value of these techniques were similar. However, it is necessary to consider the causes of this unusual finding according to the role of drugs, instruments, and specialists in the future.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: بیماری های عروق کرونر موجب مرگ و میر، ناتوانی و تحمیل هزینه های زیادی می شود. ارزش تشخیصی اسکن قلب برای تنگی عروق کرونر متفاوت گزارش شده است. هدف این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی اسکن در مقایسه با آنژیوگرافی است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و جامعه آماری بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قلب ساری بودند. 115 بیمار که نتیجه آنژیوگرافی آن ها معلوم بود انتخاب ...

هدف: با توجه به نقش تشخیص زودرس بیماری عروق کرونر در کاهش عوارض بعدی، تست های غیر تهاجمی بویژه تست ورزش و اسکن پرفیوژن میوکارد (MPI)، نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند لذا هدف این مطالعه، مقایسه نتایج تشخیصی این دو روش با یکدیگر و نیز بررسی توزیع عوامل خطر کرونری در گروه های مختلف بیماران می باشد. مواد و روش ها: برای 167 بیمار مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای به منظور اسکن پرفیوژن میوکارد، ا...

زمینه: حدود 70 درصد مرگ بیماران دیابتی ناشی از عوامل قلبی- عروقی می باشد و ریسک مرگ قلبی در افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی تقریباً 3 برابر است. به علاوه بیماری عروق کرونر در دیابتی ها شدیدتر است، برای این که ایسکمی میوکارد اغلب بدون علامت می باشد. این که چه افرادی از این گروه نیاز به بررسی جهت غربال گری دارند، هنوز اجماع عمومی وجود ندارد و با توجه به راهنماهای فعلی انتخاب بیماران دیابتی ب...

Background and Aim: As more people are at risk of cardiovascular diseases the demand for screening them is increasing. Myocardial perfusion imaging (MPI),due to not being aggressive, is used for the detection of coronary diseases and ,moreover, for the finding of the extent, severity, and location of ischemia. In the present study,myocardial perfusion scans were assessed. Materials and Methods:...

هدف: با توجه به نقش تشخیص زودرس بیماری عروق کرونر در کاهش عوارض بعدی، تست های غیر تهاجمی بویژه تست ورزش و اسکن پرفیوژن میوکارد (mpi)، نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند لذا هدف این مطالعه، مقایسه نتایج تشخیصی این دو روش با یکدیگر و نیز بررسی توزیع عوامل خطر کرونری در گروه های مختلف بیماران می باشد. مواد و روش ها: برای 167 بیمار مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای به منظور اسکن پرفیوژن میوکارد، ا...