ارزیابی آثار رفاه اقتصادی وکارایی سیاست غذای ارزان در ایران

نویسندگان

  • ابراهیم حسن پور
  • سید صفدر حسینی
چکیده

ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با اتخاذ سیاستهای غذای ارزان ، مواد غذایی مختلف و به ویژه نان را به قیمت یارانه ای در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. چنین سیاستهایی موجب می شوند که نوعی انتقال درآمد از تولید کنندگان / مالیات دهندگان به مصرف کنندگان صورت گیرد. انتقال در آمد از طریق بازار محصولات علاوه بر مخارج مستقیم ، هزینه های غیر مستقیمی نیز ایجاد می کند. که بار اضافی انتقال در آمد نامیده می شوند. مطالعه حاضر به بررسی اثار رفاهی سیاست غذای ارزان – با تأکید بر نان ارزان، وکارایی آن پرداخته و بار اضافی انتقال در آمد را نیز مورد مطالعه قرار داده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سیاست غذای ارزان بسیار بیشتر از اندازه های که رفاه مصرف کنندگان را افزایش داده است. (به طور متوسط 4317میلیارد ریال) باعث کاهش رفاه تولید کنندگان / مالیات دهندگان گردیده است (حدود 9/2 برابر افزایش رفاه مصرف کنندگان ) زیانهای مرده حاصل از سیاست فوق بسیار بالا (حدود 7/47 درصد عواید مالیاتی دولت در سال 1376) بوده واز این رو ، کارایی آن در انتقال در آمد بسیار پایین (13تا 58 درصد) بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبین آثار غیرخطی ابزارهای سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران در دوره‌های رونق و رکود

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره  فصلی  1358-1396 با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ است. در این مدل‌سازی متغیر رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای نیروی کار و سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل از چرخش و ابزارهای سیاست مالی، درآمد مالیاتی و مخارج دولتی  به عنوان متغیر وابسته  چرخشی وارد مدل شده‌اند. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد ض...

متن کامل

بررسی آثار متغیر‌های کلان اقتصادی و سیاست حمایتی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می‌شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و همچنین ماهیت مخاطره‌آمیز تولید، فسادپذیری و سایر اهداف، حمایت از بخش کشاورزی همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده است. در این پژوهش آثار متغیر‌های کلان اقتصادی و سیاست حمایتی بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا عامل‌های مؤثر بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ...

متن کامل

بررسی اثر سیاست ارزی بر مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران

در این تحقیق ابتدا عوامل موثر بر صادرات پسته ایران با استفاده از رهیافت ARDL در دو حالت نظام نرخ ارز ثابت و شناور تخمین زده شد. نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدلGARCH(1,1) به دست آورده و به عنوان یک متغیر در مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی در مدلی که با استفاده از نرخ ارز حقیقی و نوسانات آن تخمین زده شد، برابر با 1/1 و در مدل با نرخ ارز ثابت برابر با 6/1 بود. در ادامه تغییرات ماز...

متن کامل

آثار سیاست های توزیعی درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بر رفاه و متغیرهای اقتصادی در ایران (با استفاده از رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه)

هزینه های اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی موجب شده است تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق مجدد آن به اقتصاد به منظور کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (cge) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های توزیعی مورد استفاده در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023