ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای استقرار و توسعه سلامت الکترونیکی

نویسندگان

  • حسین قاسم‌زاده,
  • سیدسعید جوادی‌بیهقی,
چکیده مقاله:

دریافت: 14/7/95   پذیرش: 16/10/95 چکیده مقدمه: امروزه پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید با هدف بهبود کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات مراقبت پزشکی، کاهش هزینه‌ها و دسترسی آسان به تجربیات متخصصان خبره انجام می‌شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای استقرار و توسعه سلامت الکترونیکی است. روش کار: داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مبانی نظری جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شامل آن دسته از متخصصان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مناطق 20‌گانه آن اعم از پزشکان، پرستاران، کارشناسان واحد انفورماتیک و مدیران است که با موضوع پژوهش مرتبط‌اند. پس از ویرایش 114 پرسشنامه قابل تحلیل گردآوری شده است. روایی سازه‌های مدل تحقیق با روش تحلیل عاملی و نرم‌افزار لیزرل نسخه 8.80 تأیید شده است. همچنین برای اطمینان از پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ( 9/.) استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که سازمان مورد مطالعه در ابعاد هسته، فناوری، یادگیری، اجتماعی و سیاسی آمادگی نسبتاً مطلوبی برای استقرار سلامت الکترونیکی دارد. اما در بعد پذیرش، آمادگی در حد مطلوب نیست. نتیجه‌گیری: از جمله دلایل تأیید اکثر فرضیه‌های پژوهش می‌توان به تأکید مدیریت عالی سازمان بر هدف‌گذاری سازمان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت برنامه‌ریزی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به ارباب رجوع و وجود پروتکل‌های مناسب برای استقرا سلامت الکترونیک در سازمان اشاره کرد. گل‌واژگان: سلامت الکترونیکی، آمادگی الکترونیکی، سازمان بهداشت و درمان صنت نفت

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای ورود به سلامت الکترونیکی

سلامت الکترونیک از اوایل قرن 21 ظهور پیدا کرد و شامل تمام ترکیبات ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت می شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای ورود به عرصه سلامت الکترونیکی صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع پیمایشی است. قلمرو موضوعی این تحقیق آمادگی سلامت الکترونیکی بوده است که در سازمان بهداشت و درمان صنع...

مهمترین سیستمهای پرونده الکترونیکی در صنعت بهداشت و درمان

Introduction: for developing the efficiency and effectiveness of the health 0services, the paper files, because of their numerous limitations, have to be displaced with the electronic records which have many advantages. This research was done for introducing the efficiency and effectiveness of the most advanced electronic records available in the industrial health during the years 1381-1382. ...

متن کامل

ارزیابی آمادگی الکترونیکی بانک توسعه تعاون برای استقرار مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (e-crm)

یکی از چالش های اساسی کسب و کارهای خدماتی به ویژه بانک ها در محیط رقابتی امروزی پیاده سازی سیستم های نوین مدیریت ارتباط با مشتری نظیر e-crm است. اما اجرای پروژه هایی از این دست برای بسیاری از بانک ها با ریسک بالایی همراه بوده و به دلیل نداشتن زیرساخت های مناسب با شکست مواجهه شده اند، برای کاهش این ریسک، ضروری است پیش از اجرای پروژه، آمادگی الکترونیکی سازمان ارزیابی شده و مقدمات پیاده سازی و زیر...

15 صفحه اول

بسترسازی برای استقرار دولت الکترونیکی

The rise of information technology, communications, and virtual and electronic companies has given way to the idea of creating an electronic government, a product of technology and information technology management. E Government will lead to immense changes in efficiency and effectiveness of state run systems and public services. It will, moreover, bring about extensive popular satisfaction. Th...

متن کامل

ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم های یادگیری الکترونیکی در سازمان ها و مؤسسات مالی

چکیده: در دنیای کنونی نیاز به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات، تغییرات بنیادی در نظام­های آموزشی ایجاد­کرده و ‏موجب ظهور یادگیری الکترونیکی در عرصه آموزش کارکنان سازمان­ها شده ­است. این در حالی است که تحقق نظام یادگیری ‏الکترونیکی در سازمان­ها مستلزم فراهم آمدن شرایطی از جنبه­های مختلف است که از دید سیستمی به آن آمادگی یادگیری ‏الکترونیکی می­گویند. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی ...

متن کامل

ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی

چکیده: در دنیای کنونی نیاز به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات، تغییرات بنیادی در نظام­های آموزشی ایجاد­کرده و ‏موجب ظهور یادگیری الکترونیکی در عرصه آموزش کارکنان سازمان­ها شده ­است. این در حالی است که تحقق نظام یادگیری ‏الکترونیکی در سازمان­ها مستلزم فراهم آمدن شرایطی از جنبه­های مختلف است که از دید سیستمی به آن آمادگی یادگیری ‏الکترونیکی می­گویند. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره None

صفحات  211- 217

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023