ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

نویسندگان

  • احمدی, عباس
  • خان محمدی قانع, فهیمه
  • رازی, مزدک
  • شهروز، عباس احمدی, رسول
چکیده مقاله:

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش‌ درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس ‌‌اکسیداتیو، تأثیر بر DNA سلول‌های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21روز تیمار شدند. به گروه کنترل، روزانه سرم فیزیولوژی(1/0میلی‌لیتر به صورت درون صفاقی)، به گروه کنترل شم، سیکلوفسفامید یک بار در هفته(15 میلی‌گرم بر کیلوگرم درون صفاقی) و به گروه تجربی، سیکلوفسفامید به همان روش به همراه تزریق روزانه کروسین(200 میلی‌گرم بر کیلوگرم درون صفاقی) تجویزشد. پس از پایان دوره درمان، تحریک تخمک ‌گذاری با استفاده از PMSG وHCG انجام شد. از 6 سر موش سوری نر بالغ بارور جهت تهیه اسپرم نرمال استفاده شد. حیوانات پس از بیهوشی آسان‌کشی شدند و پس از استحصال تخمک و اسپرم‌های نرمال و انجام لقاح در محیط کشتHTF+4mg BSA ، تخمک‌های لقاح یافته به مدت 120 ساعت انکوبه شدند و مراحل رشد جنینی در این مدت مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با آزمون‌ آماری روش مقایسه نسبت‌‌ها تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در گروه کنترل شم کاهش معنی‌داری درتعداد اووسیت‌های مناسب، درصد لقاح، دو‌سلولی، بلاستوسیست و افزایش معنی‌داری در تعداد جنین‌های متوقف شده در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد و تجویز کروسین باعث افزایش معنی‌دار تعداد اووسیت‌های مناسب، درصد لقاح، دوسلولی، بلاستوسیستها و کاهش معنی‌دار تعداد جنین‌های متوقف شده نسبت به گروه کنترل شم گردید(05/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس اکسیداتیو، تأثیر بر dna سلول های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21روز تیمار ...

متن کامل

ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موش های نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

Background and purpose: Oxidative stress induced by cyclophosphamide (CP), a chemotherapeutic agent, causes vulnerability of sperm and declining the fertility power. Then in this study the effect of crocin (saffron extract) on amelioration of these side effects was investigated. Materials and methods: In this study 24 adult male mice were divided in three groups (n=8). Control group received n...

متن کامل

ارزیابی تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

 Background & Aims: Cyclophosphamide (CP) has been known as an immunosuppressant agent, and is reported to induce oxidative stress. It also impacts gonadal cells nucleus and reduce the fertilizing potential. Therefore, the present study was aimed to evaluate the protective effects of Ethyl Pyruvate as a potential antioxidant on in vitro fertilized embryos development following exposure to CP.  ...

متن کامل

ارزیابی تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (ivf) در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

پیش زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس اکسیداتیو، تأثیر بر dna سلول های جنسی و کاهش قدرت باروری است. در این پژوهش نقش محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی متعاقب شیمی درمانی با سیکلوفسفامید موردمطالعه قرار گرفت.مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی، 36 سر موش سوری ماده 8-6 هفت هایی به 3 گروه تقسیم و به مدت 21 روز تیم...

متن کامل

ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

Background and purpose: Oxidative stress is amongst the factors that change the parameters of sperm and embryo development. This study investigated the protective effects of vitamin E on sperm parameters and In Vitro Fertilization (IVF). Materials and methods: In the present study, male mice were divided into four groups to recieve physiological saline (control group), PHZ, vitamin E +PHZ, and...

متن کامل

ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو می تواند از دلایل تغییر در پارامتر اسپرم وتوقف رشد جنین از رحم باشد که منجر به از بین رفتن در اثر نکروز یا مرگ برنامه ریزی شده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی اتیل پیرواتEthylpyruvate (EP)  بر پارامتر های اسپرم و روند لقاح داخل آزمایشگاهی در شرایط تنش اکسیداتیو حاصل از کمخونی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین Phenylhydrazine (PHZ) می باشد. روش بر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 2

صفحات  124- 135

تاریخ انتشار 2014-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023