ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب

نویسندگان

  • حسین فرداد
  • علیرضا توکلی
چکیده

آب از جمله نهادهای تولید است که در مهندسی کشاورزی از اهمیت والایی برخوردار است . محدودیت آب،عمده ترین عامل منفی وبازدارنده در زراعت آبی محسوب میشود وبه دلیل وجود این محدودیت از جنبه های کیفی و کمی ،تحقیقات کم آبیاری جهت بهینه سازی مصرف آب و تعیین شاخصهای آستانه ای عمق،جایگاه ویژه ای می یابد. براین اساس،طی تحقیقی که در سال 1375 در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج(مشکین دشت) روی محصول چغندر قند،با مقادیر مختلف آب مصرفی کل فصل زراعی صورت پذیرفت،توابع تولید وهزینه وهمچنین رابطه قیمت محصول بدست آمد وبراساس مدل بهینه سازی سودخالص(انگلیش وهمکاران)،عمق بهینه آب مصرفی چغندر قند تعیین شد. تابع تولید،(w)Y وتابع هزینه،(w)C هردو برحسب عمق آب مصرفی واز درجه دوم بوده است . برای محاسبه درآمد ناخالص از رابطه B(w)=Pcy(w) وبرای محاسبه درآمد(سود)خالص از رابطه(w)C N.B(w)= Pcy(w)- استفاده گردید ونهایتاً نتایج زیر بدست آمد:آبیاری کامل،بالاترین میزان عملکرد چغندرقند(1/59 تن درهکتار)را به همراه داشته است.اما بدلیل بالارفتن هزینه ها وکاهش عیارقند(ومتعاقباً قیمت محصول)،سودخالص نهایی کاهش یافت (Wm) .21درصدکاهش آب مصرفی،بالاترین میزانB/C (درآمدبه هزینه)وبالاترین میزان درآمدخالص در واحد سطح را به همراه داشته است . امامنجر به کسب بالاترین میزان درآمدخالص به ازاء واحدآب مصرف نگردید.(Ww).34درصدکاهش آب مصرفی،بالاترین میزان درآمدخالص به ازاءواحدآب مصرفی را به همراه داشته است وعلاوه بر آن منجر به کسب بیشترین میزان درآمد خالص درحالت امکان افزایش سطح زیرکشت با آب صرفه جویی شده،نیزشده که این عمق به نام عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت زمین(Wel) نامیده می شود.51 درصد کاهش آب مصرفی،منجربه کسب درامدخالص واحد آب مصرفی برابر با درآمدخالص واحدآب مصرفی آبیاری کامل می شود که این عمق بنام عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت آب(Wew) نامیده می شود.62درصد کاهش آب مصرفی عمق سربه سری است که درآمد ناخالص و هزینه های تولید برابر می شوند ویا به عبارتی درآمدخالص برابر صفر است Wk .این تحقیق در کادر طرح آزمایشی ودر قالب بلوک های کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با شش تیمار آب و در سه تکرار با فواصل آبیاری مساوی ودر شرایط کشت وکاریکسان بوده است. در این تحقیق بهترین و اقتصادی ترین عمق آب مصرفی عمق معادل آبیاری کامل در حالت محدودیت بین 76/115= Welتعیین شده و میزان قند قابل استحصال حدود 7 تن در هکتار بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب

آب از جمله نهادهای تولید است که در مهندسی کشاورزی از اهمیت والایی برخوردار است . محدودیت آب،عمده ترین عامل منفی وبازدارنده در زراعت آبی محسوب میشود وبه دلیل وجود این محدودیت از جنبه های کیفی و کمی ،تحقیقات کم آبیاری جهت بهینه سازی مصرف آب و تعیین شاخصهای آستانه ای عمق،جایگاه ویژه ای می یابد. براین اساس،طی تحقیقی که در سال 1375 در ایستگاه تحقیقات خاک و آب کرج(مشکین دشت) روی محصول چغندر قند،با مق...

متن کامل

بهینه سازی مصرف آب برای آبیاری پنبه در منطقه گرگان

در این تحقیق تعیین حداکثر بهره‌وری از واحد حجم آب در کشت گیاه پنبه مد نظر بوده است. بدین منظور نیاز آبی گیاه پنبه با رابطه پن من مانتیس محاسبه و تیمارهای 6 گانه: بعنوان تیمار شاهد و تا به ترتبیب 80, 70, 55 و 40 درصد را با کنتور حجمی اندازه‌گیری و به روش نشتی آبیاری گردید (تیمار به عنوان کشت دیم بدون آبیاری باقی مانده) آزمایش در 6 تیمار و 3 تکرار در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در ای...

متن کامل

کاربرد pef در بهینه سازی مصرف انرژی در استخراج قند از چغندر قند

افزایش روزافزون مصرف انرژی و نیز کاهش مداوم منابع آن در جهان به خصوص ایران، ضرورت بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی را آشکار می سازد. ازآنجاکه به کارگیری روش های سنتی برای تولید قند و شکر در کشور با مصرف بالای آب و انرژی همراه است، استفاده از تکنولوژی میدان الکتریکی پالسی (pef) به عنوان روشی غیرحرارتی و دوستدار محیط زیست در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، اثر میدان الکتر...

متن کامل

تاثیر زمان و روش آماده سازی بستر کاشت چغندر قند بر مصرف سوخت، برخی خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد محصول

در حال حاضر در مناطق مختلف کشور، برای آماده­سازی بستر بذر در کشت چغندر قند از روش­های متعدد خاک­ورزی استفاده می­شود. انجام کامل یا بخشی از عملیات خاک­ورزی اولیه و ثانویه در پاییز و بهار و یا ترکیبی از آن­ها، از جمله روش­های رایج است که با استفاده از ادوات مختلف اجرا می­گردد. روش­های خاک­ورزی بر  ساختمان خاک، میزان مصرف سوخت (انرژی)، زمان اجرای عملیات و عملکرد محصول تاثیرگذار است. لذا در صورتیکه...

متن کامل

ارزیابی مدیریت مصرف آب آبیاری و کود بور در جهت افزایش کارایی مصرف آب چغندرقند

این تحقیق با هدف ارزیابی مدیریت آب آبیاری و مقادیر مختلف کود بور بر عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند، به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور آبیاری و کود بور در سه تکرار به مدت سه سال (81-1379) در قزوین اجرا شد. عامل اصلی در چهار تیمار آبیاری T1، T2، T3 و T4 به ترتیب آبیاری براساس 60، 90، 120 و 150 تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس Aو عامل کودی در سه سطح شامل مصرف کود براسا...

متن کامل

مقایسه پارامترهای دموگرافی کرم برگخوار چغندر قند Spodopteraexigua (Lepidoptera: Noctuidae) روی چهار رقم تجاری چغندر قند

اثر چهار رقم چغندرقند (آناکوندا، رزیر، اولینا و فلورس) روی پارامترهای جدول زندگیSpodopteraexigua (Lep.: Noctuidae) در دمای1 ± 26درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تعیین شد. بیش­ترین نرخ ناخالص و خالص باروری به­ترتیب روی آناکوندا (78/27 ± 31/2573 و 65/16 ± 31/1576 تخم/ ماده)به­دست آمد. نرخ خالص تولید مثل (R0) به­ترتیب روی آناکوندا (31/56 ± 38/341 ماده...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023