ارزیابی بعد آموزشی سامانه‌های الکترونیکی مدیریت یکپارچه مدارس از دیدگاه دانشجویان دکتری تکنولوژی آموزشی

نویسندگان

  • علیرضا بادله استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
  • مریم ناظر شندی کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
  • نوید ثنایی استادیار گروه آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت بعد آموزشی سامانه‌های الکترونیکی مدیریت یکپارچه مدارس از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران به تعداد 60 نفر می‌باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده 52 دانشجو است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 25 گویه‌ای محقق ساخته دارای 5 خرده مقیاس ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان، ارتباطات معلمان با دانش‌آموزان و والدین آنان، دفتر کلاسی هوشمند و تابلو اعلانات هوشمند است. جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظرات استادان صاحب‌نظر و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی و متخصصین تکنولوژی آموزشی و خبرگان در زمینه سامانه‌های الکترونیکی مدیریت یکپارچه مدارس استفاده شد. و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرنباخ برای خرده مقیاس‌های ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان، ارتباطات معلمان با دانش‌آموزان و والدین آنان، دفتر کلاسی هوشمند و تابلو اعلانات هوشمند و کل پرسشنامه به ترتیب 72/0، 76/0، 81/0، 79/0، 84/0 و 88/0 بدست آمد، جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه) استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت سامانه‌های الکترونیکی مدیریت یکپارچه مدارس از لحاظ ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان، ارتباطات معلمان با دانش‌آموزان و والدین آنان، دفتر کلاسی هوشمند و تابلو اعلانات هوشمند در سطح مطلوبی قرار دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی از دیدگاه دانشجویان دکتری رشته های مختلف

عنوان: بررسی نیازهای زبان انگلیسی دانشجویان دکتری در رشته های مختلف با سرعت روز افزون ارتباطات انگلیسی در سراسر دنیا و پیشرفت های حاصل شده در برنامه های آموزشی زبان انگلیسی , اکثر مدرسین در کشورهای مختلف روش های تدریس و کتب درسی مورد استفاده خود را به روز رسانی کرده اند. با وجود این به نظر می رسد دانشگاههای ایرانی در امر نوسازی منابع درسی و روشهای تدریس به ویژه منابع دروس زبان تخصصی بسیار کند...

بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان بود. پژوهش از  نوع کمی و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری، دانشجویان سال آخر رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع ارشد بودند که در دانشگاه‌های دولتی ایران در دانشگاه‌های اراک، بوعلی، خوارزمی و علامه طباطبایی به تحصیل اشتغال داشتند. با توجه به حجم پایین جامعه آماری(58 نفر)، تمامی آنان با اس...

متن کامل

بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامة درسی کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت موجود و مطلوب فرآیند برنامة درسی کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی در سه زمینة روش‌های تدریس، استفاده از رسانه‌ها و ابزارهای آموزشی و راهبردهای آموزش الکترونیکی است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی است و جامعة آماری این پژوهش 290 نفر شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه‌های اراک، علامه طباطبایی و تربیت معلم تهران و همچنین دانشجویان ترم آخر مقطع کار...

متن کامل

بررسی ساخت و محتوای برنامة درس «اصول مدیریت آموزشی» دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان

هدف این پژوهش، بازنگری و «بازآفرینی» برنامۀ درس «اصول مدیریت آموزشی»، به عنوان یکی از دروس اصلی دورة کارشناسی‌ ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی است. این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ دو سؤال اساسی است: وضعیت موجود برنامۀ‌ درسی «اصول مدیریت آموزشی» در دانشگاه‌های داخلی و خارجی چگونه است؟ و مفاهیم عمدۀ این مادۀ درسی، متناسب با شرایط و نیازهای فعلی دانشجویان و مدیران آموزشی کدام است؟ بنابراین، در این راستا، و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 7

صفحات  41- 62

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023