ارزیابی تأثیر پوتریسین و براسینواستروئید در القای تحمل به خشکی و تغییر فعالیت‌های فیزیولوژیکی در گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L)

نویسندگان

  • فرشته دارابی دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
  • محمدجواد زارع دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
  • نصرت اله عباسی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
چکیده مقاله:

تنش خشکی یکی از فاکتورهای مهم محیطی در مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا است که سبب ایجاد یکسری تغییرات فیزیولوژیکی و متابولیکی در گیاهان می­شود. تنش خشکی موجب تشکیل گونه­ های اکسیژن فعال در کلروپلاست­های گیاهی و همچنین سبب پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و تخریب غشای سلولی می­شود. در این راستا، آزمایشی با هدف بررسی نقش تنظیم‌کننده ­های رشد، پوتریسین و براسینواستروئید بر کنترل تنش اکسیداتیو و تغییرات فیزیولوژیکی در تحمل به کمبود آب در گیاه ریحان به­ صورت اسپلیت‌پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در سال زراعی 97-1396 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح (40، 80 و 120 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) به‌عنوان عامل اصلی و محلول­ پاشی پوتریسین در سه سطح (صفر، 0.5 و 2 میلی­ مولار) و محلول­ پاشی براسینواستروئید در سه سطح (صفر، 0.5 و 2 میکرو­مولار) به‌صورت فاکتوریل در کرت­های فرعی اجرا گردید. بنا بر نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش، میزان کلروفیل a و b، فلاونوئید کل و غلظت CO2 زیر روزنه­ ای به‌ترتیب در تیمار کاربرد توأم محلول­ پاشی 2 میلی­ مولار پوتریسین و 2 میکرومولار براسینواستروئید نسبت به تیمار شاهد (عدم محلول­ پاشی پوتریسین و براسینواستروئید) در شرایط عدم تنش خشکی 74.06، 64.07، 45.68 و 19.5 درصد، در تنش متوسط 61.4، 33.9، 3.6 و 10.3 درصد و در تنش خشکی شدید 62.1، 68.6، 33.1 و 15.7 درصد افزایش نشان دادند. سرعت فتوسنتز تحت تنش خشکی کاهش یافت اما تیمار غلظت 0.5 میلی­ مولار پوتریسین و 2 میکرومولار براسینواستروئید نسبت به تیمار شاهد (عدم محلول­ پاشی پوتریسین و براسینواستروئید) در تنش خشکی متوسط و شدید سبب افزایش 76.59 و 83.33 درصدی سرعت فتوسنتز شد. تیمار کاربرد محلول ­پاشی غلظت 2 میلی­ مولار پوتریسین و 0.5 میکرومولار براسینواستروئید سبب کاهش میزان نشت یونی تحت همه سطوح تنش خشکی گردید. میزان درصد اسانس در تیمار (غلظت 2 میلی­مولار پوتریسین و 0.5 میکرومولار براسینواستروئید) در تنش خشکی شدید، تنش خشکی متوسط و عدم تنش خشکی به ترتیب 66.5، 39.5 و 50 درصد نسبت به تیمار شاهد (عدم محلول­پاشی پوتریسین و براسینواستروئید) افزایش یافت. در کل، به نظر می­رسد مصرف غلظت بالای پوتریسین و براسینو­استروئید (غلظت 2 میلی­ مولار پوتریسین و 2 میکرومولار براسینواستروئید) در شرایط تنش خشکی می­تواند شاخص­های فیزیولوژیک گیاه ریحان را بهبود بخشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تأثیر پوتریسین در القای تحمل به خشکی و تغییر فعالیت آنزیم‌های ضداکسنده در گیاه بابونۀ آلمانی (Matricaria Chamomilla L.)

هدف آزمایش بررسی و ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی پوتریسین (پلی‌آمین) بر روی میزان فعالیت آنزیم‌های ضداکسنده (آنتی‌اکسیدان) در گیاه بابونۀ آلمانی تحت تنش‌خشکی بود. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح شرایط (رژیم) رطوبتی (87 و 43 درصد ظرفیت مزرعه‌ای)، محلول‌پاشی پوتریسین (غلظت‌های 0 و 1/0 میلی‌مولار) و ارقام بابونۀ آلمانی (بادگلد و اصلاح‌شدۀ مجاری) بود. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل ت...

متن کامل

تأثیر کیتوزان بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

Basil (Ocimum basilicum) is a medicinal plant of the family of Lamiaceae. It contains phenylpropanoid and terpenoid componds. Chitosan with elicitor action induce defence mechanisms of plant. In the present study, the effect of chitosan on malondialdehyde (MDA), hydrogen peroxide (H2O2), gayacol peroxidase (GPX) , peroxidase (POD) and poly phenol oxidase (PPO) antioxidant enzymes activity, ph...

متن کامل

مطالعه تأثیر سالیسیلیک اسید بر مقاومت و القای تنش اکسیداتیو در گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری

تحقیقات نشان داده است که سالیسیلیک اسید سبب ایجاد مقاومت در گیاهان نسبت به تنش‌های محیطی (گرما، سرما، خشکی و شوری) می‌شود. در این تحقیق، اثر سالیسیلیک اسید بر پراکسیداسیون لیپیدها، قندها و عناصر سدیم و پتاسیم در برگ و در ریشه گیاه ریحان سبز تحت تنش شوری بررسی شد. گیاهان مورد آزمایش پس از کاشت در گلدان و رسیدن به مرحله 4 برگی، با سالیسیلیک اسید در 3 سطح (0، 1/0 و 01/0 میلی‌مولار) به مدت 5 روز و ...

متن کامل

تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی

تکنیک پیش تیمار بذر به‌عنوان عامل بهبود دهنده جوانه‌زنی و استقرار تحت تنش‌های محیطی معرفی شده است. به‌منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد و فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1392 اجرا گردید....

متن کامل

ارزیابی سبزشدن توده ‏های ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش ‏های شوری و خشکی

تحمل به تنش‌ها در مراحل اولیه‌ی نمو گیاهان بسیار حائز اهمیت بوده و بذوری که توانایی جوانه‌زنی در شرایط تنش را داشته باشند، استقرار موفق، تراکم مناسب و عملکرد بالایی خواهند داشت. این پژوهش با هدف شناسایی توده‏های متحمل ریحان (Osimum basilicum L.) به تنش شوری و خشکی در مرحله سبز‏شدن صورت گرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی انجام شد. تیمارها عبارت بودند از ترکیب دو ع...

متن کامل

تاثیر نانو ذرات نقره بر تحمل به شوری گیاه ریحان ((Ocimum basilicum L. در مراحل جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی

سابقه و هدف: از روزگاران قدیم ریحان (Ocimum basilicum L.) به عنوان یک گیاه دارویی به طور وسیع در خاور دور به ویژه در چین و هند استفاده می شده است. ریحان گیاهی یکساله علفی و معطر از خانواده نعنائیان می باشد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اثر ذرات نانو نقره بر میزان تحمل به شوری گیاه ریحان بر صفات جوانه زنی، طی پاییز سال 1392 آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرت های کاملاً تصادفی در محیط آزمایشگاه (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 4

صفحات  1183- 1202

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023