ارزیابی تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان (مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان)

نویسندگان

  • فهیمه زارع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، باهدف تحلیل تأثیر بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان انجام گردید. در این پژوهش سعی شد تا تأثیر کیفیت خدمات ارائ هشده در شعب بانک ملت بر پذیرش و استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی ارائ هشده توسط سامان ههای بانک از طریق دو نظریه تعمیم برند و انتظار-تأیید مورد ارزیابی قرار گیرد. ابزار گردآوری داد هها در این پژوهش پرس شنامه بوده که تعداد 320 پرس شنامه در بین مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان در فاصله زمانی فروردی نماه تا خردادماه 1393 توزیع شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت کیفیت ادرا کشده خدمات سنتی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی و نیت استفاده از بانکداری الکترونیکی و درنهایت تأیید نظریه تعمیم برند هست. ه مچنین نتایج نشا ندهنده تأثیر مثبت کیفیت ادرا کشده خدمات سنتی ارائ هشده در شعب بانک بر تأیید عملکرد این نوع خدمات توسط مشتریان و تأثیر آن بر تشویق آ نها به ادراک مزایای نسبی نوع دیگری از بانکداری یعنی بانکداری الکترونیکی و استفاده از این نوع خدمات و عد متأیید نظریه انتظار - تأیید م یباشد. از طرفی یافت ههای پژوهش نشان داد که اثر خودکار آمدی افراد برای تغییر ب هعنوان عامل تعدی لکننده بر رابطه کیفیت ادرا کشده خدمات سنتی و کیفیت ادرا کشده از خدمات الکترونیکی مورد تأیید قرار نگرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر روی رضایتمندی مشتریان بانک (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت شعب شرق استان تهران)

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده ازمدل ای سروکوال[1] بر روی رضایتمندی مشتریان شعب شرق استان تهران بانک ملت است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان شعب بانک ملت در شرق استان تهران بوده است و حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و 384 نفر بوده است. پرسشنامه های رضایت مشتریان و کیفیت خدمات، بین مشتریان توزیع و برای بررسی فرضیه ها از روش معادله ساختاری با نر...

متن کامل

بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد)

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت‌پذیری شعب بانک صادرات شهر خرم آباد است. این پژوهش به لحاظ هدف، در قالب تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی– علّی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد است. با توجه به اینکه جامعه مشتریان بانک نامحدود بوده، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمو...

متن کامل

بررسی رابطه بین اعتماد و پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان شعب بانک سپه استان گلستان

زمینه و هدف: نتایج پزوهش های متعدد نشان داده است که بانکداری الکترونیک یکی از روش های مفید در جذب و حفظ مشتریان درخدمات بانکداری می باشد.این روش که با استفاده از فناوری پیشرفته شبکه های مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی در سیستم بانکداری است باعث شده که مشتری بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، بتواند به خدمات بانکی دسترسی پیدا کند. سریع بودن و قابلیت دسترسی لحظه ای باعث شده است در بسی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت‌بانک، همراه‌بانک، هم‌بانک و تلفن‌‌بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395

تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم‌بانک و تلفن‌بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می‌پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مؤلفه‌ با استفاده از توزیع پرسشنامه‌ای مشتمل بر 24 سؤال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  5- 23

تاریخ انتشار 2015-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023