ارزیابی تحمل تنش خشکی در برخی ارقام سویا

نویسندگان

  • اسماعیل قلی نژاد استادیار گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
  • نیلوفر وحدی کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه پیام نور.
چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ­های رشد نامحدود سویا در منطقه ارومیه، آزمایشی به صورت کرت­های یک­بار خرد شده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی در سال زراعی 1391 اجرا شد. تیمار اصلی در این بررسی شامل سه سطح تنش آبی(بدون تنش، تنش متوسط و شدید که در آنها به ترتیب آبیاری در زمان وقوع 60، 110 و 160 میلی مترتبخیر از سطح تشتک کلاس  A، انجام شد) و تیمارفرعی شامل سه رقم سویا (کلارک، ویلیامز و آنیون) بود. پنج شاخص تحمل به خشکی شامل: شاخص حساسیت به تنش(SSI)، شاخص تحمل به خشکی(STI)، شاخص تحمل(TOL)، میانگین بهره وری یا تولید(MP) و شاخص میانگین بهره وری(GMP) بر اساس عملکرد دانه در دو محیط تنش و بدون تنش محاسبه شد. شدت تنش(SI)برای تنش ملایم 44/0 بوددر حالیکه برای تنش شدید 62/0 بود.کمترین میزان شاخص SSI وTOL درهر دو شرایط تنش در این آزمایش مربوط به رقم ویلیامز بود. در شرایط آبیاری بعد از 160میلی­متر رقم ویلیامز در سه شاخص MP، GMP، STI پایین­ترین رتبه را دارا بود و حساسیت زیادی به تنش خشکی داشت. در این آزمایش رقم آنیون با دارا بودن بیشترین میزان شاخص­های MP، GMP،STI در شرایط تنش ملایم و تنش شدید نسبت به دیگر ژنوتیپ­ها متحمل به تنش بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

کم آبی اولین عامل محدود کننده تولید سویا در مناطق نیمه خشک می باشد . بنابراین، افزایش عملکرد سویا مستلزم انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی خشک یا کم آب ایران می باشد . دراین تحقیق، به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام و لاین های سویا، دو آزمایش مجزا در قالب طرح لاتیس 5 ×5 در شرایط تنش و آبیاری کامل انجام شد . پس از انجام تجزیه واریانس بر اساس طرح لاتیس ساده، سودمندی نسبی...

متن کامل

ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

کم آبی اولین عامل محدود کننده تولید سویا در مناطق نیمه خشک می باشد . بنابراین، افزایش عملکرد سویا مستلزم انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی خشک یا کم آب ایران می باشد . دراین تحقیق، به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام و لاین های سویا، دو آزمایش مجزا در قالب طرح لاتیس 5 ×5 در شرایط تنش و آبیاری کامل انجام شد . پس از انجام تجزیه واریانس بر اساس طرح لاتیس ساده، سودمندی نسبی...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی در برخی از ارقام زراعی کلزا با استفاده از شاخص‌های ارزیابی تنش

کم‌آبی مهم‌ترین عامل محدودکننده تولید کلزا در مناطق خشک و نیمه‌خشک از جمله ایران می‌باشد که بهترین راهکار مقابله با آن معرفی ارقام مقاوم و سازگار با تنش خشکی می‌باشد. به این منظور پاسخ به تنش خشکی 14 رقم زراعی کلزا در قالب کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. رژیم آبیاری، عامل اصلی و ارقام م...

متن کامل

ارزیابی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور استان قزوین

شناسایی، انتخاب و استفاده از ارقام انگور متحمل به تنش‌ خشکی از موارد بسیار مهم در برنامه‌های به‌نژادی و تولید انگور است. این تحقیق در بهار 1381 با بررسی ارقام بومی انگور استان قزوین شروع شد. ابتدا کلیه ارقام موجود از نظر صفات مورفولوژیک بررسی و ارقامی که دارای صفات سازگار به تنش خشکی بودند، گزینش شدند. بدین منظور در طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، ارقام انگور استان قزوین مورد م...

متن کامل

ارزیابی شاخصهای تحمل تنش خشکی در برخی هیبریدهای جدید ذرت

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه چند هیبرید جدید ذرت و ارزیابی شاخص­های تحمل خشکی، آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه  نهال و بذر کرج در سال 1388 اجرا گردید. عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید (به‌ترتیب آبیاری پس از 70، 100 و 130 میلی­متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) و عامل فر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29.1  شماره 1

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2015-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023