ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02

نویسندگان

  • حسین ادیب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتعالی سازمانی تدوین کرده است.پژوهش حاضر به منظور بررسی ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش0202 انجام گرفته است. جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان شرکت مذکور تشکیلداده اند؛ جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسش نامه استاندارد تعالی سازمانی استفاده گردید و همچنینبرای برآورد پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد که با مقدار 289.0 مورد تأیید قرار گرفت.بعد از توزیع و جمع آوری پرسش نامه، اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل های آماری به روش هایتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و پس از خلاصه و دسته بندی اطلاعات و بهره گیری ازآزمون تی استیودنت، تمام 9 معیار تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران پیشرفت کمی داشتند.همچنین در ارزیابی معیارهای رهبری و راهبرد شرکت ملی گاز ایران، میان نظر مدیران و کارشناسان تفاوتمعنی داری وجود داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل efqm ویرایش 02

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل efqm را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتع...

متن کامل

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل efqm ویرایش ۰۲

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل efqm را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتع...

متن کامل

راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی efqm

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس مدل efqm در سال 1390 است. مدل efqm، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه، نتایج کلیدی...

متن کامل

ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر‌اساس مدل EFQM

To recognize the strengths and weaknesses and level of organization’s achievement to better quality and better performance, Use of organizational excellence models for assessment the organization’s Performance is effective. The purpose of this research is assessment of Tehran municipality’s human resources management based on the EFQM model. This research is a Survey with descriptive and Cro...

متن کامل

بررسی مدل تعالی سازمانی(efqm) در شرکت گاز استان کرمان

مدل تعالی efqm در سال 1991 توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت جامع به عنوان معیاری جهت ارزیابی متقاضیان نشان کیفیت اروپایی، و تعیین تعالی سازمانی در شرکت های اروپایی ارائه شده است. چارچوب مدل برتری efqm بر پایه نه حوزه ایجاد شده است.پنج حوزه از آنهاگروه توانمندسازها را تشکیل می دهندو بیان کننده ی نوع فعالیت های سازمان و چگونگی انجام آن ها است.چهار حوزه باقیمانده گروه نتایج را تشکیل می دهند و خواست...

ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

پژوهش حاضر در مورد ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی[i] EFQM (مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی سطح مدیریت کیفیت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با توجه به معیارها و استانداردهای جهانی EFQM  است.  در این پژوهش از روش پیمایش موردی استفاده شده است و از طریق مقایسه نتایج حاصله از ارزیابی با مدل مذکور نتیجه گیری شده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 70

صفحات  25- 46

تاریخ انتشار 2013-07-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023