× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزیابی تغییرات سیستم دفاعی آنزیمی و غیر آنزیمی ارقام سویا در واکنش به بیماری پوسیدگی ذغالی طی مراحل رشد

نویسندگان

  • سعید نواب پور استادیار گروه اصلاح‌نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان،
  • شهاب میرکریمی دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

بیماری پوسیدگی ذغالی از مهم‌ترین بیماری‏های قارچی سویا بویژه در مناطق شمالی کشور است و هر ساله به خصوص در سال‎های خشک و کم باران باعث آلودگی مزارع سویا، کاهش کمیت و کیفیت محصول می‎گردد. در حال حاضر تحقیقات کمی در رابطه با فعالیت‌های سیستم دفاعی آنزیمی و غیر آنزیمی در پاسخ به این بیماری در داخل و خارج کشور صورت گرفته است. در این تحقیق میزان رادیکال‌های سوپر اکسید و پر اکسید هیدروژن، مقادیر آنزیم‌های سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز، تغیرات اسید اسکوربیک، آلفا توکوفرول، کاروتنوئید و میزان شاخص اکسیداسیون سلولی در پنج ژنوتیپ سویا (شامل Black williams × lan، Sahar × K188، DPX × Fora، ساری و کتول) تحت شرایط بدون بیماری (شاهد) و بیماری در مراحل زایشی (گلدهی، غلاف‏بندی و پرشدن دانه) اندازه گیری شد. عموماً میزان رادیکال‏های سوپر اکسید و پر اکسید هیدروژن در خلال رشد زایشی افزایش نشان داد به طوریکه بیشترین مقدار در مرحله پرشدن دانه حاصل شد. با توجه به نقش مثبت آنزیم های پاد اکسیدان در کنترل پیشرفت بیماری پوسیدگی ذغالی، رقم کتول و تلاقی DPX × Fora با حداکثر فعالیت آنزیم‌های پاد اکسیدان (سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز) تحت تیمار بیماری پوسیدگی ذغالی وضعیت بهتری نسبت به سایر ژنوتیپ‎ها نشان دادند که بیانگر تحمل بیشتر آن‏ها بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سویا گیاهی دیپلوئید با سازگاری نسبی گسترده در شرایط مختلف محیطی است. تنش خشکی از مهم­ترین عوامل محدودکننده تولید محصول سویا در  مناطق خشک و نیمه­خشک به­شمار می­رود. علاوه­بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از بروز تنش، خسارت فزاینده عوامل اکسنده نیز موجب محدودیت رشد و تولید می­گردد. در این تحقیق میزان رادیکال های سوپراکسید و پراکسید هیدروژن، مقادیر آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز، تغییرات اسید ا...

بیماری پوسیدگی ذغالی ناشی از قارچ ماکروفومینا فازئولینا (Macrophomina phaseolina) یکی از رایج‌ترین بیماری‌های سویا در بسیاری از نقاط دنیاست. استفاده از ارقام مقاوم، موثرترین، اقتصادی‌ترین و سالم‌ترین روش از نظر زیست محیطی در کنترل این بیماری به شمار می‌رود. به همین منظور واکنش 20 رقم تجاری و لاین امیدبخش سویا از گروه‌های رسیدگی III تا V در قطعه زمین آلوده به قارچ  ماک...

    به منظور دستیابی به ارقام متحمل به بیماری پوسیدگی ذغالی، در سال ‌ های 1380 و 1381 در قطعه زمینی الوده به عامل بیماری واقع در شهرستان جویبار استان مازندران، 121 لاین خالص سویا مورد بررسی قرار گرفتند. با نمونه ‌ برداری از خاک، اندام ‌ های الوده کننده قارچ عامل بیماری به عنوان مایه اولیه تلقیح 35 عدد سختینه زنده در هرگرم خاک تعیین و آزمایش در قالب طرح لاتیس مربع ساده با دو تکرار انجام شد. در ه...

پوسیدگی ذغالی ناشی از macrophomina phaseolina، یکی از مهم ترین بیماری های سویا بوده که باعث کاهش کمیت و کیفیت این محصول می شود. این تحقیق به منظور بررسی مقاومت 27 ژنوتیپ سویا در برابر این بیماری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات گرگان، طی سال زراعی 1392 انجام شد. وجود سختینه در ریشه و طوقه به عنوان ملاک تشخیص بوته های آلوده از سالم در نظر گرفته شد و بر این اساس، می...