ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری

نویسندگان

  • حسین زینلی دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • داوود افیونی استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
  • لیلی صفایی مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.367.95.3.1575.1610 به‌منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایشی به‌صورت کرت‏های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط زراعی انجام شد. تیمارهای آزمایشی چهار ژنوتیپ رازیانه شامل دو رقم P11-820065 آلمانی و 11486 اروپایی و دو ژنوتیپ بومی همدان و لرستان بودند. تیمارهای شوری آب آبیاری نیز شامل سه سطح 2 (شاهد)، 5 و 8 دسی‌زیمنس بر متر بود. برای استخراج اسانس از دستگاه کلونجر استفاده شد. نتایج نشان داد که شوری بر کلیه صفات به استثناء آلفا-پینن، میرسن و درصد اسانس معنی‏دار بود. ژنوتیپ‏ها نیز از نظر آنتول، آلفا-فلاندرن، گاما-ترپینن، درصد و عملکرد اسانس تفاوت معنی‏داری نشان ندادند. برهم‌کنش ژنوتیپ در شوری بر کلیه صفات اثر معنی‏داری داشت. ژنوتیپ P11-820065 بیشترین درصد اسانس (3.90%)، عملکرد اسانس (91.41 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد خشک بذر (2359.7 کیلوگرم در هکتار) را در سطح شوری شاهد دارا بود، ولی با افزایش سطح شوری روند کاهش عملکرد بذر و اسانس در ژنوتیپ‏های غیربومی با شیب تندتری نسبت به ژنوتیپ‏های بومی بود. میزان آنتول به‌عنوان مهمترین ترکیب رازیانه نیز تا شوری 5 دسی‏زیمنس بر متر افزایش و بعد کاهش نشان داد که روند تغییرات آن عکس میزان اسانس بود. براساس نتایج این تحقیق، در شرایط شوری آب آبیاری ژنوتیپ‏های بومی به علت تحمل بیشترشان نسبت به استرس شوری، از بازده اقتصادی بالاتری برخوردار بودند. شوری آب بر نوع مواد تشکیل‌دهنده اسانس بی‌تأثیر بود و تنها مقادیر این ترکیب‌ها تحت ‌تأثیر آن قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

  لیلی صفائی1، حسین زینلی1، بهرام مجد نصیری1   1- اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان   ([email protected])       چکیده   رازیانه ( Foeniculum vulgare ) یکی از مهمترین و قدیمی‏ترین گیاهان دارویی ایران و متعلق به خانواده چتریان ( Apiaceae ) می‏باشد و امروزه در صنعت داروسازی کاربرد قابل توجهی دارد. با توجه به این نکته که در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‏خشک ایران، آبها و زمی...

متن کامل

بررسی کمی و کیفی اسانس رازیانه .Foeniculum vulgare Mill در مراحل مختلف رشد

گیاه رازیانه در سه مرحله به شرح زیر از مزرعه گیاهان دارویی واقع در ایستگاه تحقیقاتی البرز جمع آوری گردید: سرشاخه گلدار (اواخر خرداد)، گل آذین همراه میوه نارس (اواسط تیرماه)، میوه رسیده یا دانه (اواسط شهریور). اندامهای جمع آوری شده پس از 24 ساعت خشک شدن در دمای محیط و در سایه، به روش تقطیر با آب و بخار آب اسانس گیری شد و اسانس به صورت یک لایه روغنی شفاف و بیرنگ با بازده های مختلف بدست آمد. قابل ...

متن کامل

بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری

ارزیابی تحمل به شوری گیاهان دارویی به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر شوری بر رازیانه (Foeniculum vulgare) آزمایش فاکتوریل در شرایط آب کشت و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در مرحله گیاهچه و سه تکرار در مرحله گیاه کامل انجام شد. ژنوتیپ‌های مورد بررسی شامل: رازیانه اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، اروپایی، تهران، یزد، ایستگاه استهبان و شیراز بود. سط...

متن کامل

تأثیر پیش‌تیمار آبی (هیدروپرایمینگ) بر جوانه‌زنی، ویژگی‌های رویشی و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) در شرایط تنش شوری

چکیده پیش‌تیمار (پرایمینگ) یکی از تکنیک‌های بهبود جوانه‌زنی بذر است که می‌تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی، سبز شدن و در نتیجه افزایش توانایی جوانه‌زنی بذرها در شرایط محیطی تنش‌زا از قبیل شوری، دما و خشکی شود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار آبی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رویش بذر، استقرار گیاهچه‌ها و عملکرد بذر رازیانه توده بومی منطقه شیراز تحت شرایط تنش شوری در آزمایشگاه به صور...

متن کامل

تأثیر پیش‌تیمار آبی (هیدروپرایمینگ) بر جوانه‌زنی، ویژگی‌های رویشی و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) در شرایط تنش شوری

چکیده پیش‌تیمار (پرایمینگ) یکی از تکنیک‌های بهبود جوانه‌زنی بذر است که می‌تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی، سبز شدن و در نتیجه افزایش توانایی جوانه‌زنی بذرها در شرایط محیطی تنش‌زا از قبیل شوری، دما و خشکی شود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار آبی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رویش بذر، استقرار گیاهچه‌ها و عملکرد بذر رازیانه توده بومی منطقه شیراز تحت شرایط تنش شوری در آزمایشگاه به صور...

متن کامل

تأثیر پیش‌تیمار آبی (هیدروپرایمینگ) بر جوانه‌زنی، ویژگی‌های رویشی و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) در شرایط تنش شوری

چکیده پیش‌تیمار (پرایمینگ) یکی از تکنیک‌های بهبود جوانه‌زنی بذر است که می‌تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌زنی، سبز شدن و در نتیجه افزایش توانایی جوانه‌زنی بذرها در شرایط محیطی تنش‌زا از قبیل شوری، دما و خشکی شود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار آبی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رویش بذر، استقرار گیاهچه‌ها و عملکرد بذر رازیانه توده بومی منطقه شیراز تحت شرایط تنش شوری در آزمایشگاه به صور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 3

صفحات  367- 380

تاریخ انتشار 2019-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023