ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR

نویسندگان

  • حامد دولتی بانه دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
  • رضا درویش زاده استاد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • میترا رازی دانشجوی سابق دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده مقاله:

انگور یکی از مهمترین محصولات باغی است که به­دلیل ارزش اقتصادی و غذایی آن به­طور گسترده کشت می­شود. به­منظور دست­یابی به ارقام جدید با عملکرد بالا و صفات کیفی بهتر، شناسایی ارقام موجود ضروری است. برخی از گونه­های وحشی انگور در معرض فرسایش ژنتیکی قرار دارند؛ لذا تعیین تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ­های وحشی انگور به­منظور توسعه برنامه­­های اصلاحی آینده انگور دارای اهمیت بالایی می­باشد. در این تحقیق تنوع ژنتیکی 75 رقم و ژنوتیپ­های وحشی انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از 17 نشانگر ISSR مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 132 باند با استفاده از 17 نشانگر ISSR تولید شد که از این تعداد 75 باند (58/57%) چند­شکل بودند. تعداد باندهای چندشکل از 2 در آغازگر UBC873 تا 7 در آغازگز UBC836 متغیر بود. تعداد آلل­های مؤثر (Ne) از 72/1 در آغازگر UBC880 تا 18/1 در آغازگر UBC873 متغیر بود. محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) آغازگرها  بین 42/0 در آغازگر UBC880 و 14/0 در آغازگر UBC873 با میانگین 32/0 برآورد شد. گروه­بندی ژنوتیپ­ها به­روش تجزیه خوشه­ایی بر اساس ماتریس تشابه Dice و با استفاده از الگوریتم Complete ارقام مورد مطالعه را در چهار گروه قرار داد. بیشترین تشابه ژنتیکی (73/0) بین ارقام جیغ­جیغا و بلک­سیدلس و همچنین بین آلفونسو و بلک­سیدلس و کمترین تشابه ژنتیکی (11/0) بین ارقام دسترچین و لعل­سیاه مشاهده گردید. بر اساس شاخص شباهت ژنتیکی Nei، بیشترین فاصله ژنتیکی مربوط به جمعیت­های خارجی و وحشی بود. آنالیز واریانس مولکولی تنوع درون جمعیت­ها و بین­جمعیتی را به­ترتیب 61 درصد و 39 درصد از کل تنوع نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR

انگور یکی از محصولات مهم باغی در دنیا و ایران به شمار می‌رود و از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار است لذا هدف در این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی ارقام مطرح انگور (Vitis vinifera) در سطح مولکولی با استفاده از نشانگر ISSR بود. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد 12 ژنوتیپ با 12 آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه خوشه‌ای با دو نرم‌افزار PopGen32 و SPS...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR

انگور یکی از محصولات مهم باغی در دنیا و ایران به شمار می‌رود و از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار است لذا هدف در این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی ارقام مطرح انگور (Vitis vinifera) در سطح مولکولی با استفاده از نشانگر ISSR بود. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد 12 ژنوتیپ با 12 آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه خوشه‌ای با دو نرم‌افزار PopGen32 و SPS...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR

انگور یکی از محصولات مهم باغی در دنیا و ایران به شمار می‌رود و از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار است لذا هدف در این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی ارقام مطرح انگور (Vitis vinifera) در سطح مولکولی با استفاده از نشانگر ISSR بود. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد 12 ژنوتیپ با 12 آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه خوشه‌ای با دو نرم‌افزار PopGen32 و SPS...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف انگور Vitis vinifera با استفاده ازنشانگر مولکولی ISSR

انگور یکی از محصولات مهم باغی در دنیا و ایران به شمار می‌رود و از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار است لذا هدف در این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی ارقام مطرح انگور (Vitis vinifera) در سطح مولکولی با استفاده از نشانگر ISSR بود. به منظور استخراج DNAاز روش تغییر یافته Doyle and Doyle استفاده شد و در گام بعد 12 ژنوتیپ با 12 آغازگر مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه خوشه‌ای با دو نرم‌افزار PopGen32 و SPS...

متن کامل

ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

تنوع فنوتیپی 32 رقم و ژنوتیپ انگور در باغ تحقیقاتی دانشگاه ملایر و کلکسیون انگور شهرستان ملایر وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به‌منظور گزینش مقدماتی ارقام و ژنوتیپ‏های برتر از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی برای استفاده در برنامه‏های به‏نژادی، با استفاده از 61 صفت شامل 5 صفت فنولوژیکی و رویشی تاک، 41 صفت مربوط به میوه (خوشه، خوشه‏چه، حبه و هسته) و میزان مادۀ ضد س...

متن کامل

ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (vitis vinifera l.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

تنوع فنوتیپی 32 رقم و ژنوتیپ انگور در باغ تحقیقاتی دانشگاه ملایر و کلکسیون انگور شهرستان ملایر وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به منظور گزینش مقدماتی ارقام و ژنوتیپ‏های برتر از نظر خصوصیات مورفولوژیکی و پومولوژیکی برای استفاده در برنامه‏های به‏نژادی، با استفاده از 61 صفت شامل 5 صفت فنولوژیکی و رویشی تاک، 41 صفت مربوط به میوه (خوشه، خوشه‏چه، حبه و هسته) و میزان مادۀ ضد س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 50  شماره 1

صفحات  197- 207

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023