ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج

نویسندگان

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: برنج یکی از مهترین غلات جهان است و غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان بشمار می‌رود. با توجه به نرخ رو به رشد افزایش جمعیت در کشورهای مصرف کننده برنج تقاضا برای تولید بیشتر این محصول در سالهای آتی افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش محصول هدف اصلی بهنژادگران خواهد بود این هدف با ایجاد واریته‌های پر محصول، افزایش کیفیت غذایی و تحمل به تنش‌های زیستی و غیرزیستی تامین می‌شود. مطالعه تنوع ژنتیکی و ساختار جوامع طبیعی برای تعین استراتزی‌های اصلاح نباتات اهمیت دارد.مواد و روش ها: صد ژنوتیپ متنوع برنج شامل بخشی از ذخایر توارثی ایرانی، واریته‌های از کشورهای مختلف جهان و لاین‌های بین‌المللی اصلاحی به منظور بررسی روابط ژنتیکی بین صفات مختلف در قالب طرح بلوک‌های ناقص سه‌گانه کشت شدند. این کلکسیون برای صفات پر‌اهمیت زراعی و کیفی همچون عملکرد و اجزای آن، صفات شکل دانه، صفات برگ پرچم و زودرسی ارزیابی شد. یافته ها: نتایج تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی‌دار بین ژنوتیپ‌ها در سطح احتمال یک درصد برای تمامی صفات مورد بررسی بود. مقایسات گروهی حاکی از پتانسیل منحصر به فرد هریک از این گروه‌ها بود به طوری که می‌توان ذخایر توارثی ایرانی را به عنوان منبعی برای ژن‌های موثر در کیفیت دانه دانست در حالی‌که ارقام خارجی علی‌رغم عملکرد دانه مناسب فاقد کیفیت دانه بودند با این حال لاین‌های اصلاحی از لحاظ صفات اجزای عملکرد دارای بالاترین پتانسیل بودند. تجزیه کلاستر بر اساس صفات مورد مطالعه ژنوتیپ‌ها را در سه گروه با ویژگی‌های متفاوت گروه‌بندی کرد. تجزیه به مولفه‌های اصلی پنج مولفه که میزان 8/84 % از تغییرات کل را توجیه کردند را به عنوان مولفه‌های اصلی معرفی کرد که قادربه تفکیک کلکسیون برای صفات مختلف بودند. نتیجه‌گیری: این تحقیق با ارزیابی صفات پر اهمیت زراعی در ژرم‌پلاسم برنج ایرانی و یافتن جایگاه این ژرم‌پلاسم در مقابل لاین‌های اصلاحی و کولتیوارهای خارجی نتایج مناسبی جهت بهره‌وری از ذخایر توارثی کشور و یافتن ژنوتیپ‌های با پتانسیل مناسب صفات زراعی در ژرم‌پلاسم دیگر نقاط جهان به عنوان مکملی برای اهداف به‌نژادی در ذخایر توارثی برنج ایرانی ارئه می‌دهد. جمعیت مورد بررسی دارای تنوع مناسب در تمام صفات مورد بررسی بود. با توجه به نتایج مقایسات گروهی هرکدام از سه گروه ژنوتیپ‌های ایرانی، ارقام خارجی و لاین‌های اصلاحی دارای ویژگی‌های منحصر بفردی هستند. به طوری که ارقام ایرانی را می‌توان ارقامی مناسب از لحاظ صفات مربوط به کیفیت دانه دانست ولی در مقابل ارقام خارجی دارای عملکرد دانه مناسب ولی کیفیت نه چندان خوب دانه بودند. این در حالی است که لاین‌های اصلاحی منبع مناسبی برای صفات اجزای عملکرد به نظر می‌رسیدند. از این رو، می توان این مجموعه را مجموعه غنی و متنوع از نظر صفات پر اهمیت زراعی دانست. تجزیه کلاستر و تجزیه به مولفه‌های اصلی در این تحقیق موفق به تفکیک ژنوتیپ‌های برنج بر اساس صفات ظاهری شد و افراد دارای صفات مشابه در گروه یکسان قرار گرفتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD

Identification of rice germplasm is necessary for aplication of genetic resources for rice breeding. In this purpose 30 rice genotypes evaluated based on important agronomic traits and RAPD markers. The maximum variation coefficient belonged to unfilled grain (76.6%) and minimum to panicle iength (18.46%). results of Euclidean similarity coefficient and UPGMA algorithm indicated 3 distanced gro...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام، تعداد 100 رقم از ارقام بومی و خارجی موجود در کلکسیون موسسه تحقیقات برنج در رشت درقالب طرح لاتیس ساده 10*10 با دو تکرارمورد بررسی قرارگرفت . دراین بررسی عملکرد دانه، صفات مرتبط با عملکرد و کیفیت محصول مورد ارزیا بی قرارگرفت . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپهای مورد بررسی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1 درصد و...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR

انگور یکی از مهمترین محصولات باغی است که به­دلیل ارزش اقتصادی و غذایی آن به­طور گسترده کشت می­شود. به­منظور دست­یابی به ارقام جدید با عملکرد بالا و صفات کیفی بهتر، شناسایی ارقام موجود ضروری است. برخی از گونه­های وحشی انگور در معرض فرسایش ژنتیکی قرار دارند؛ لذا تعیین تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ­های وحشی انگور به­منظور توسعه برنامه­­های اصلاحی آینده انگور دارای اهمیت بالایی می­باشد. در این تحقیق ت...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP

در روش AFLP ‘ به وسیله پلی مورفیمی که مبتنی بر تکثیر قطعات حاوی طولهای متفاوت است میتوان ارقام را از یکدیگر متمایز و روابط بین ژنوتیپ های کاملا نزدیک را آشکار ساخت. در این تحقیق بر اساس به کارگیری نشانگرهای AFLP میزان خویشاوندی 16 رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت . نوارهای ظاهر شده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور بررسی و با تشکیل ماتریس دو دویی روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی در برنج با استفاده از صفات فیزیولوژیکی و زراعی

با توجه به اهمیت غذایی برنج و جایگاه استراتژیک آن در امنیت غذایی جهان، لازم است برای دستیابی به عملکرد بالا، کیفیت مطلوب و سایر صفات مهم اقتصادی و زراعی، ابتدا مطالعات جامعی از تنوع ژرم‌پلاسم این گیاه صورت گرفت. به همین منظور، 419 رقم برنج متعلق به نقاط مختلف کشور از بانک ژن گیاهی ایران دریافت و مطالعات لازم صورت پذیرفت. 16 صفت مهم زراعی و فیزیولوژیکی طبق استاندارد مؤسسه بین‌المللی برنج (SES) ا...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

به­منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم، 74 ژنوتیپ برنج انتخاب شده و با استفاده از 56 جفت آغازگر ssr مورد تجزیه قرار گرفتند. تمامی آغازگرها مناطقی از ژنوم برنج را تکثیر نمودند که در مجموع 399 آلل چندشکل با میانگین 13/7 آلل به ازای هر جایگاه ریزماهواره در ژنوتیپ ها تکثیر شد. نشانگرهای rm16، rm3355 و rm8006 با 10 آلل بیشترین تعداد آلل را دارا بودند. میزان اطلاعات چندشکلی برای نشانگرهای مورد بررسی ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  181- 198

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023