ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون تیپ‌های مختلف توتون با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

نویسندگان

  • حسنی تسیه, سیده فاطمه
  • سمیع زاده لاهیجی, حبیب الله
  • شعاعی دیلمی, مرداویج
چکیده مقاله:

In present study IRAP and REMAP markers were used to assess genetic diversity levels in 45 genotypes of different types of tobacco germplasm, including burley, flue-cured and oriental tobacco that out of 20 composition primers, 5 IRAP primersand 9 REMAP primers produced scorable and polymorphic banding patterns. Totally from 188 amplified loci, 153 loci were polymorph. RTR-10 and RTR-1 with 22 and 16 bands andUBC817+RTR-1 with 4 bands had the maximum and minimum polymorphic bands, respectively. In overall studied genotypes, PIC value varied between 0.16 to 0.33 and MI between 0.34 to 6.25. Cluster analysis using UPGMA method, 45 genotypes were placed in five cluster groups. GroupsI, II and III to V including burley type, flue-cured tobacco and oriental tobacco genotypes, respectively.Canonical Discriminate Function via Fisher's linear method was ableto confirm 73.3 percent of the validity of clustering analysis result.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون تیپ های مختلف توتون با استفاده از نشانگرهای irap و remap

در این مطالعه به­منظور بررسی تنوع ژنتیکی 45 ژنوتیپ از ژرم­پلاسم تیپ­های مختلف توتون شامل گرمخانه­ای، بارلی و شرقی، از 20 ترکیب آغازگری irap و remap استفاده شد که از بین این آغازگرها، 5 آغازگر irap و 9 آغازگر remap قادر به تولید الگوی نواری، با وضوح و چندشکلی بالا بودند و در مجموع 188 مکان را تکثیر کردند که از این تعداد 153 مکان، چندشکل بودند. آغازگر rtr-10 با 22 نوار و rtr-1 با 16 نوار، بیشترین...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR، IRAP و REMAP

In this study, genetic diversity was evaluated for 40 landraces and improved rice genotypes by inter-simple sequence repeat (ISSR), IRAP (Inter-Retrotransposon Amplified) and REM (Retro transposon-Microsatellite AmplifiedPolymorphism) marker systems. Amplified productions of 20 primers indicated distinct and polymorphic bands among genotypes that produced a total of 309 bands and an average of ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای issr، irap و remap

در این مطالعه، تنوع ژنتیکی 40 لاین و رقم بومی و اصلاح شده برنج با استفاده از نشانگرهای issr، irap و remap مورد ارزیابی قرار گرفت. فرآورده تکثیر برای 20 نشانگر، نوارهای واضح و چندشکلی را بین ژنوتیپ ها نشان داد که در مجموع 309 نوار با میانگین چندشکلی 03/88 درصد تولید شد. میانگین تنوع ژنی، شاخص شانون و محتوای اطلاعات چندشکلی به ترتیب 39/0، 57/0 و 35/0 بود. آغازگرهای ubc811 و ubc813 به ترتیب بالاتر...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR

انگور یکی از مهمترین محصولات باغی است که به­دلیل ارزش اقتصادی و غذایی آن به­طور گسترده کشت می­شود. به­منظور دست­یابی به ارقام جدید با عملکرد بالا و صفات کیفی بهتر، شناسایی ارقام موجود ضروری است. برخی از گونه­های وحشی انگور در معرض فرسایش ژنتیکی قرار دارند؛ لذا تعیین تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ­های وحشی انگور به­منظور توسعه برنامه­­های اصلاحی آینده انگور دارای اهمیت بالایی می­باشد. در این تحقیق ت...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP

زیره سبز(Cuminum cyminum) و زیره سفید (C. setifolium)، دو گونه نزدیک به هم از خانواده چتریان هستند که بومی قسمتهای مرکزی و جنوبی آسیا می‌باشند. در این مطالعه، از نشانگرهای مولکولی AFLP برای بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین 15 لاین زیره سبز و سه جمعیت زیره سفید استفاده شد. با استفاده از 6 ترکیب آغازگری(EcoRI/MseI)، 149 باند قابل امتیاز دهی ایجاد شد که 73 عدد از آنها (49%) چند شکل بودند. بیشترین تعدا...

متن کامل

بررسی تنوع و روابط ژنتیکی ارقام مختلف انگور منطقه شاهرود با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی remap

شناخت تنوع ژنتیکی گیاه انگور به تحقیقات به نژادی این گیاه کمک می نماید. هدف از این مطاالعه بررسی تنوع ژنتیکی 25 رقم مختلف انگور با استفاده از داده های مورفولوژیکی، نشانگرهای رتروترانسپوزونی remap و irap و همچنین نشانگر issr بود. به منظور انجام این تحقیق، نمونه-برداری و ارزیابی صفات مورفولوژیکی در تابستان سال 1391 از مرکز تحقیقات شهرستان شاهرود و باغات شهر سی سخت انجام شد. در این مطالعه، 14 صفت ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 16

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2016-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023