ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌‌های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

نویسندگان

چکیده مقاله:

این تحقیق به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت­پذیری و روابط بین صفات زراعی در 11 ژنوتیپ از گونه ارزن معمولی (Panicum miliaceum) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف ژنوتیپ‌‌های مورد مطالعه برای کلیه صفات در سطح احتمال 1 درصد و برای روز تا رسیدگی بذر در سطح احتمال 5 درصد معنی‌‌دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی برای عملکرد دانه بالاتر از سایر صفات مورد بررسی بود که حکایت از وجود تنوع زیاد در بین نمونه‌‌های مورد مطالعه برای این صفت دارد. بنابراین قابلیت توارث عمومی بالایی بین 92-73 درصد برای بیشتر صفات مشاهده شد که وراثت­پذیری خوبی را برای این صفات نشان می‌‌دهد. برآورد ضریب­های همبستگی صفات نشان داد که عملکرد علوفه با تعداد بذر در خوشه و سطح برگ دارای همبستگی مثبت و معنی‌‌داری بود. بر اساس تجزیه به مؤلفه‌‌های اصلی، پنج مؤلفه در مجموع 92 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کردند. بر اساس تجزیه خوشه­ای، ژنوتیپ­ها در 3 گروه مختلف قرار گرفتند. ژنوتیپ‌‌های موجود در گروه دوم از لحاظ عملکرد علوفه و بذر نسبت به بقیه گروه‌‌ها برتری داشتند. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های ارزن معمولی (panicum miliaceum l.)

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت­پذیری و روابط بین صفات زراعی در 11 ژنوتیپ از گونه ارزن معمولی (panicum miliaceum) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات در سطح احتمال 1 درصد و برای روز تا رسیدگی بذر در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. ضریب تنوع ژنتیکی برای عملکرد دانه بالاتر از سایر صفات مورد بررسی...

متن کامل

بررسی برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد کاه و دانه ارقام ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

به منظور مقایسه و ارزیابی عملکرد دانه وکاه و صفات مرفولوژیکی مختلف ده رقم ارزن معمولی و همبستگی صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه،آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، به مدت سه سال(82 -1380)، در سه منطقه کرج، گرگان و صفی‏آباد دزفول اجرا شد. صفات مورفولوژیک و کمی مورد بررسی شامل تعداد پنجه در بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد روزهای تا گلدهی، طول خوشه، تعداد دانه د...

متن کامل

تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارزن (Panicum miliaceum L.)

مقدمه ایران با میانگین سالانه 240 میلیمتر بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان طبقه بندی شده است. تبخیر و تعرق بالا و محدودیت منابع آبی مهمترین عوامل محیطی موثر در کاهش عملکرد گیاهان در ایران هستند.  همچنین کمبود نیتروژن بر تقسیم مواد فتوسنتزی در بخشهای رویشی و زایشی گیاه موثر بوده و می­تواند رشد و عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد. از اینرواین با توجه به اهمیت و نقش­های متفاوت آب و نیتروژن د...

متن کامل

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه سه ژنوتیپ ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.)

کمبود آب گرایش به سمت کاشت ژنوتیپ­های مقاوم به خشکی را افزایش داده است. در نواحی خشک شبیه بیشتر مناطق ایران، اغلب اکوتیپ­ها و گونه­های محلی مقاومت بیشتری در برابر خشکی از خود نشان می­دهند. این تحقیق به‌صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی که در آن تنش خشکی (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) به‌عنوان کرت اصلی و ژنوتیپ­ (پیشاهنگ، رابر و گلباف) به‌عنوان کرت فرعی در نظر گرفته‌شده بود، ا...

متن کامل

بررسی عملکرد و صفات کمی ماش (vigna radiata) در کشت مخلوط ردیفی با ارزن معمولی (panicum miliaceum)

به منظور تعیین مناسب ترین تراکم کاشت در کشت مخلوط ارزن و ماش از نظر عملکرد و برخی خصوصیات کمی دو گیاه آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی 92-91 اجرا گردید. تیمارها شامل ارزن با تراکم ثابت و فاصله بین دو بوته 5 سانتی متر (a) و ماش در 4 تراکم شامل فاصله بین دو بوته 20 (b)، 25 (c)، 30 (d) و 35 (e) سانتی متر و مخلوط ارزن با ماش...

15 صفحه اول

اثر مصرف کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) و دم روباهی (Setaria italica L.) در شرایط تنش کم‌آبی

به‌منظور بررسی اثر سطوح آبیاری و کاربرد کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ارزن، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1396 در مزرعه دانشگاه پیام نور فریدونشهر اجرا گردید. در این آزمایش تنش کم‌آبی به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح (تامین 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) در کرت‌های اصلی و کاربرد کود زیستی در سه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 2

صفحات  270- 283

تاریخ انتشار 2010-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023