ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق 10 جمعیت‏ مختلف گیاه Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر بررسی شدند. بذور مورد نیاز از رویشگاه‏های طبیعی استان اصفهان جمع آوری و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کشت و صفات مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد بذر و علوفه بررسی گردید. جمعیت‏ها در کلیه صفات تفاوت معنی‏داری داشتند جمعیت رحمت آباد خوانسار با عملکرد علوفه و بذر به ترتیب 1140 و 160 کیلوگرم در هکتار جمعیت‏ برتر شناخته شد. در تجزیه به مولفه‏های اصلی شش مولفه اول، 97 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کرد. تعداد بذر و وزن بذر سنبله، طول سنبله و ارتفاع گیاه در سنبله‏دهی در تبیین مولفه اول، وزن بذر تک بوته، طول بذر و عملکرد بذر در مولفه دوم، طول برگ، ارتفاع در زمان رسیدگی و تاج‏پوشش در مولفه سوم، وزن خشک بوته و عملکرد علوفه در مولفه چهارم، طول سنبله در زمان رسیدگی و وزن هزار دانه در مولفه پنجم و وزن خشک به تر در مولفه ششم بیشترین اهمیت را در تبیین مولفه‏ها دارا بودند. تجزیه خوشه‏ای جمعیت‏ها را در سه گروه قرار داد که جمعیت رحمت‏آباد خوانسار، سه، قلعه شاهرخ و گردنه ملا احمد در خوشه دوم با عملکرد علوفه و بذر بیشتر جمعیت‏های برتر برای تولید ارقام ترکیبی معرفی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی کافی برای صفات مختلف از جمله عملکرد بذر و علوفه در میان جمعیت‏های مورد مطالعه وجود دارد که پس از انتخاب صفات شاخص و انجام کارهای اصلاحی جهت احیاء مراتع قابل استفاده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این تحقیق 10 جمعیت‏ مختلف گیاه stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر بررسی شدند. بذور مورد نیاز از رویشگاه‏های طبیعی استان اصفهان جمع آوری و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کشت و صفات مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد بذر و علوفه بررسی گردید. جمعیت‏ها در کلیه صفات تفاوت معنی‏داری داشتند جمعیت رحمت آباد خوانسار با عملکرد علوفه و بذر به ترتیب 1140 و 160 کیلوگرم در هکتار جمعیت‏ بر...

به منظور بررسی عملکرد علوفه، بذر و اجزاء عملکرد دو گونه از گیاه استپی، 16 جمعیت از گونهStipa barbata  و 10 جمعیت از گونه  Stipa hohenackeriana از رویشگاه‏های اصلی آنها در استان اصفهان جمع آوری گردید و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکراردر شرایط زراعی مورد ارزیابی قرار گرفت. تفاوت بین میانگین دو گونه برای اغلب صفات مهم مانند عملکرد علوفه و بذر معنی‏دار بود. جمعیت رحمت آباد از گونه S. hohenackeri...

گونه  Stipa hohenackeriana Trin & Ruprگیاهیست پایا و از خانواده گندمیان (Gramineae) می­باشد. این گونه سطح وسیعی از رویشگاههای استان تهران را می­پوشاند. به­منظور بررسی خصوصیات اکولوژیک این گونه ویژگیهای رویشگاهی شامل پراکنش، پستی و بلندی، اقلیم و خصوصیات خاک، گونه­های همراه، چگونگی حضور گونه مورد مطالعه در پوشش گیاهی، سیستم ریشه و فنولوژی گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که رویشگاههای این گونه در د...

گونه  stipa hohenackeriana trin & ruprگیاهیست پایا و از خانواده گندمیان (gramineae) می­باشد. این گونه سطح وسیعی از رویشگاههای استان تهران را می­پوشاند. به­منظور بررسی خصوصیات اکولوژیک این گونه ویژگیهای رویشگاهی شامل پراکنش، پستی و بلندی، اقلیم و خصوصیات خاک، گونه­های همراه، چگونگی حضور گونه مورد مطالعه در پوشش گیاهی، سیستم ریشه و فنولوژی گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که رویشگاههای این گونه ...

به‎منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات رویشی و زایشی گیاه استپی ریش‏دار (Stipa barbata var. arabica)،آزمایشی روی 16 ژنوتیپ جمع‏آوری شده از نقاط مختلف استان اصفهان با استفاده از طرح بلوک‎های کامل تصادفی و 3 تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان طی سال‏های 1392- 1393 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‏داری میان ژنوتیپ‏های مورد مطالعه برای همه صفات نشان داد. کلیه صفات به‌جز طول ب...

به‎منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات رویشی و زایشی گیاه استپی ریش‏دار (stipa barbata var. arabica)،آزمایشی روی 16 ژنوتیپ جمع‏آوری شده از نقاط مختلف استان اصفهان با استفاده از طرح بلوک‎های کامل تصادفی و 3 تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان طی سال‏های 1392- 1393 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‏داری میان ژنوتیپ‏های مورد مطالعه برای همه صفات نشان داد. کلیه صفات به جز طول ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود